Školska praksa (DP)

 

Naziv kolegija:
Školska praksa (DP)
Šifra ISVU:
85160
Šifra MOZVAG:
ŠPDPB
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jelaš, Danijel
0
0
0
Filipović, Sergej
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Osposobiti studente za samostalno pripremanje i izvođenje nastave povijesti u osnovnoj i srednjoj školi. Upoznati se s radom škole i pedagoškom dokumentacijom

 

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • ciljano i refleksivno raspravljati o promatranoj nastavi
 • raspravljati o važnosti sastavnica nastavničke kompetencije i potrebi njezinog razvoja
 • analizirati strukturu i dinamiku tijeka nastavnog sata, nastavnu pripravu za različite vrste nastavnih sati
 • izvesti samostalno pripremljenu nastavnu jedinicu povijesti
 • raspravljati o samostalno izvedenim nastavnim jedinicama
 • izvijestiti o tijeku i kvaliteti odgledanih i vlastitih nastavnih sati te o prednostima i nedostatcima korištenih postupaka i metoda
 • prikazati portfolio i njegove vrijednosti

Sadržaj predmeta:

 • studentova nazočnost mentorovoj nastavi
 • studentovo održavanje nastave
 • nazočnost nastavi kolega studenata
 • studentova izrada pisane priprave za nastavni sat
 • analiza tijeka nastavnog sata

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje i aktivno sudjelovanje ciljano i refleksivno raspravljati o promatranoj nastavi aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava analiza pročitane literature, sustavno opažanje raspravljati o važnosti sastavnica nastavničke kompetencije i potrebi njezinog razvoja aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje i aktivno sudjelovanje analizirati strukturu i dinamiku tijeka nastavnog sata, nastavnu pripravu za različite vrste nastavnih sati aktivnosti studenata u nastavi, praktični rad
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni praktični zadatak izvođenje nastavne jedinice izvesti samostalno pripremljenu nastavnu jedinicu povijesti pisana nastavna priprema za nastavnu jedinicu
suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje i aktivno sudjelovanje raspravljati o samostalno izvedenim nastavnim jedinicama aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje i aktivno sudjelovanje izvijestiti o tijeku i kvaliteti odgledanih i vlastitih nastavnih sati te o prednostima i nedostatcima korištenih postupaka i metoda aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje aktivno sudjelovanje prikazati portfolio i njegove vrijednosti aktivnosti studenata u nastavi, protfolio, analiza nastavnih jedinica

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Portfolio, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 0,2 30%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Portfolio 0,3 30%
Praktični rad 3,4 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na studiju povijesti uobziruju se ocjena iz kontinuiranoga praćenja s 30% ocjene; ocjena iz Portfolija s 30% ocjene te pripremanje, izvedba i analiza praktične nastave u školi s 40% konačne ocjene.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, djelatno pripremati, izvoditi i analizirati predviđeni broj nastavnih sati te prikupljati potrebnu dokumentaciju (evidencije, priprave, pripadajući materijali).

 

 

Obavezna literatura:

 1. R. Stradling, Nastava europske povijesti 20. stoljeća, Zagreb, 2003.
 2. R. Stradling, Multiperspektivnost u nastavi povijesti: priručnik za nastavnike, Zagreb, 2006.
 3. M. Matijević – D. Radovanović, Nastava usmjerena na učenika, Zagreb, 2011. (odabrana poglavlja)

 

Dopunska literatura:

 1. R. J. Marzano i sur., Nastavne strategije, Zagreb, 2006; Z. Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb,
 2. 2008; K. Jenkins, Promišljanje historije, Zagreb, 2008; P. Burke, Očevid: Upotreba slike kao povijesnog dokaza, Zagreb, 2003; R.
 3. W. Fogel - G. R. Elton, Kojim putem do prošlosti. Dva pogleda na povijest, Zagreb, 2002; D. Trškan, Terenski rad u nastavi povijesti – učenje metodom otkrivanja, Povijest u nastavi, sv. 10, Zagreb, 2007, 207-216; P. Skok, Izvanškolska nastava, Zagreb, 2003;
 4. Nastavni planovi i programi za osnovnu i srednje škole (gimnazije i strukovne); Odabrana udžbenička literatura za osnovne i srednje škole; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Časopis Povijest u nastavi (odabrani tekstovi u dogovoru s nastavnikom).

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta

Ostale informacije: