Hrvatsko proljeće

 

Naziv kolegija:
Hrvatsko proljeće
Šifra ISVU:
97132
Šifra MOZVAG:
ID24
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Josipović Batorek, Slađana
15
0
0
Filipović, Sergej
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj nastave je stjecanje temeljnih obavijesti i znanstveno utvrđenih znanja o događajima koji su prethodili Hrvatskom proljeću, međusobnom odnosu republika unutar Jugoslavije, političkom, gospodarskom i kulturnom položaju Hrvatske te posljedicama navedenih događaja na društveno-političko ozračje u Jugoslaviji.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • objasniti glavne događaje u Hrvatskoj/Jugoslaviji s kraja 60-tih i početka 70-tih godina 20. stoljeća
  • na temelju dostupne literature, osobito memoara izravnih sudionika Hrvatskog proljeća, analizirati najvažnije segmente društvenih, političkih i gospodarskih uzroka i poljedica Hrvatskog proljeća
  • definirati položaj Jugoslavije u vrijeme hladnog rata s obzirom na njenu neutralnost i geostrateški položaj u graničnom području između dvaju vojno0političkih blokova – sve u kontekstu Hrvatskog proljeća
  • argumentirano raspravljati o događajima i pojavama značajnim za proučavano razdoblje nacionalne i svjetske povijesti
  • kritički vrednovati najvažniju literaturu za problematiku obuhvaćenu kolegijem

Sadržaj predmeta:

Kolegij analizira događaje u Hrvatskoj/Jugoslaviji s kraja 60-ih i početka 70-ih godina 20. stoljeća poznatih pod sintagmom Hrvatsko proljeće. Uvodna predavanja temeljit će se na analizi događaja koji su prethodili Hrvatskom proljeću (smjena Aleksandra Rankovića, djelomična liberalizacija javnog mnijenja, studentski priosvjedi u Jugoslaviji i svijetu, ulazak mlađih kadrova u politiku…). U nastavku predavanja naglasak će biti na ulozi i međusobnom odnosu triju središnjica Hrvatskog proljeća: članovima SKH (Savka Dabčević Kučar, Miko Tripalo, Pero Pirker…), studentom pokretu i Matici hrvatskoj. Neizostavna je i analiza odnosa Josipa Broza Tita prema navedenim događajima i njegova uloga u nastanku i razvoju Hrvatskog proljeća te njegovom konačnom slomu. Na završnim predavanjima dat će se i kratak osvrt na međunarodni položaj Jugoslavije u hladnoratovskom razdoblju, reakciju međunarodne javnosti na događaje u Jugoslaviji i sl.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava, analiza video-materijala, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava objasniti glavne događaje u Hrvatskoj/Jugoslaviji s kraja 60-tih i početka 70-tih godina 20. stoljeća aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize literature čitanje i analiza literature, samostalna uporaba literature, slušanje izlaganja, sustavno opažanje na temelju dostupne literature, osobito memoara izravnih sudionika Hrvatskog proljeća, analizirati najvažnije segmente društvenih, političkih i gospodarskih uzroka i poljedica Hrvatskog proljeća aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava, analiza video-materijala, seminarsko izlaganje analiza literature, rasprava definirati položaj Jugoslavije u vrijeme hladnog rata s obzirom na njenu neutralnost i geostrateški položaj u graničnom području između dvaju vojno0političkih blokova – sve u kontekstu Hrvatskog proljeća aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit
zadatak čitanja i analize literature, grupna rasprava, predavanje suradnja, aktivno sudjelovanje, analiza literature argumentirano raspravljati o događajima i pojavama značajnim za proučavano razdoblje nacionalne i svjetske povijesti aktivnost studenata u nastavi
čitanje i analiza literature  aktivno sudjelovanje, analiza literature kritički vrednovati najvažniju literaturu za problematiku obuhvaćenu kolegijem aktivnost studenata u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Seminarski rad, Pismeni ispit, Kontinuirano praćenje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,7 0%
Seminarski rad 0,5 20%
Pismeni ispit 1 45%
Kontinuirano praćenje 0,8 35%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) s 25% udjela u konačnoj ocjeni, završni pismeni ispit 55% udjela u konačnoj ocjeni, te seminarski rad s 20% udjela u konačnoj ocjeni.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

pismeni ispit – 4

seminarski rad – 5

aktivnost u nastavi - 4

 (4 x 0,55) + (5 x 0,2) + (4x 0,25) = 2,2 + 1 + 1 = 4,2

Konačna ocjena 4,2 →  vrlo dobar (4)             

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalnu prolaznu ocjenu dovoljan (2). Ukoliko student ipak iz aktivnosti na nastavi ili seminarskog rada dobije negativnu ocjenu dužan je polagati usmeni i pisani ispit iz cjelokupnog gradiva u vrijeme redovnih ispitnih rokova.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Savka Dabčević Kučar: ’71: hrvatski snovi i stvarnost, Zagreb, 1997.
  2. Miko Tripalo: Hrvatsko proljeće, Zagreb, 2001.
  3. Zdenko Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji 1945.-1991, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura:

  1. Jure Bilić, ’71 koja je to godina, Zagreb, 1990.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Pokazatelji uspješnosti nastave su: redovito pohađanje i aktivnost na nastavi, kvaliteta studentskih prezentacija i pismenih radova, uspjeh na ispitu, evaluacija studenata.

Ostale informacije: