Osnove nakladništva i knjižarstva

 

Naziv kolegija:
Osnove nakladništva i knjižarstva
Šifra ISVU:
42967
Šifra MOZVAG:
IZZ202
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Velagić, Zoran
30
0
0
Selthofer, Josipa
0
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Na predavanjima i vježbama student se treba osposobiti da:

 • razumije i opiše temeljna načela suvremenog nakladništva i knjižarstva
 • prepozna i razlikuje osnovne karakteristike temeljnih nakladničkih proizvoda i žanrova
 • razumije glavne probleme i izazove nakladništvu i knjižarstvu u uvjetima brzih društvenih, tržišnih i tehnoloških promjena
 • razumije kako oglašavanje utječe i oblikuje proces odlučivanja u nakladništvu i knjižarstvu, posebno s aspekta originalnosti i stjecanja prednosti pred konkurentima
 • poznaje i koristi, jasno i s razumijevanjem, nazivlje u nakladništvu i knjižarstvu
 • razumije utjecaj okruženja (zakonodavstvo, politički sustav, prometna infrastruktura itd.) na nakladništvo i knjižarstvo u određenoj sredini
 • prepoznaje i odabire naslove na zadanu temu u nakladničkim i knjižarskim katalozima, tiskanim i elektroničkim, u novinama i časopisima koji donose informacije o novim nakladničkim proizvodima, antikvarnim katalozima i dr.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati temeljna načela suvremenog nakladništva i knjižarstva
 • razlikovati osnovne karakteristike temeljnih nakladničkih proizvoda i žanrova
 • opisati naslove na zadanu temu u nakladničkim i knjižarskim katalozima, tiskanim i elektroničkim, u novinama i časopisima koji donose informacije o novim nakladničkim proizvodima, antikvarnim katalozima i dr.
 • definirati kako oglašavanje utječe i oblikuje proces odlučivanja u nakladništvu i knjižarstvu, posebno s aspekta originalnosti i stjecanja prednosti pred konkurentima
 • analizirati glavne probleme i izazove nakladništvu i knjižarstvu u uvjetima brzih društvenih, tržišnih i tehnoloških promjena jasno i razumljivo opisati nazivlje u nakladništvu i knjižarstvu
 • analizirati utjecaj okruženja (zakonodavstvo, politički sustav, prometna infrastruktura itd.) na nakladništvo i knjižarstvo u određenoj sredini

Sadržaj predmeta:

Ovaj predmet uvodi studente u društveni, politički, ekonomski i pravni kontekst suvremenog nakladništva i knjižarstva proučavanjem ključnih koncepata koji određuju pristupe, postupke i proizvode u toj djelatnosti.  Predmet upoznaje studente s djelovanjem i strukturom suvremenog nakladništva i knjižarstva na nacionalnoj i međunarodnoj razini, ukazuje na osobitosti proizvodnje knjige u uvjetima predinformacijskog i informacijskog doba te ukazuje na značajnije promjene u planiranju, poslovanju i upravljanju u nakladništvu i knjižarstvu pod utjecajemo novih tehnologija. U dogovoru s budućim poslodavcima studentima se organizira upoznavanje s radnim okruženjem prije obvezne prakse: posjećuju se tiskare, nakladničke tvrtke i odjeli te knjižare u Osijeku i Zagrebu. Studenti se upoznaju s organizacijom i poslovanjem knjižara na mreži.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanja slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava opisati temeljna načela suvremenog nakladništva i knjižarstva refleksivni osvrt na nastavne sadržaje, pismeni ispit
predavanja slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava razlikovati osnovne karakteristike temeljnih nakladničkih proizvoda i žanrova refleksivni osvrt na nastavne sadržaje, pismeni ispit
vježbe izrada zadataka opisati naslove na zadanu temu u nakladničkim i knjižarskim katalozima, tiskanim i elektroničkim, u novinama i časopisima koji donose informacije o novim nakladničkim proizvodima, antikvarnim katalozima i dr. aktivnost studenata u nastavi, ocjena zadataka
vježbe izrada zadataka definirati kako oglašavanje utječe i oblikuje proces odlučivanja u nakladništvu i knjižarstvu, posebno s aspekta originalnosti i stjecanja prednosti pred konkurentima aktivnost studenata u nastavi, ocjena zadataka
seminari sustavno opažanje, slušanje izlaganja, učenje po modelu, analiza literature analizirati glavne probleme i izazove nakladništvu i knjižarstvu u uvjetima brzih društvenih, tržišnih i tehnoloških promjena jasno i razumljivo opisati nazivlje u nakladništvu i knjižarstvu seminarski rad
samostalni zadaci posjete proizvodnim pogonima, rješavanje problema na primjerima iz prakse analizirati utjecaj okruženja (zakonodavstvo, politički sustav, prometna infrastruktura itd.) na nakladništvo i knjižarstvo u određenoj sredini samostalno istraživanje/projektna aktivnost, pisano izvješće

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pohađanje nastave, Seminarska raspravišta, Vježbe

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 2,8 70%
Pohađanje nastave 1 0%
Seminarska raspravišta 0,4 10%
Vježbe 0,8 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjena se oblikuje na osnovi sljedeće podjele ocjenskih bodova: izvrstan (5) – od 180 do 200 bodova, vrlo dobar (4) – od 160 do 179 bodova), dobar (3) – od 125 do 159 bodova; dovoljan (2) – od 110 do 124 boda; nedovoljan (1) – od 0 do 109 bodova.

Dva kolokvija nose 140 bodova (2 X 70 bodova), tj. završni pismeni ispit nosi 140 bodova. Za prolaz na kolokvijima, tj. pismenom završnom ispitu potrebno je ostvariti najmanje 50% od ukupnog broja bodova (36, tj. 71 bod).

Ukoliko student nije zadovoljan konačnom ocjenom, nudi mu se mogućnost usmenog završnog ispita kojim može ostvariti veću ocjenu.

Vježbe nose 4 bodova. Studenti na vježbama moraju odraditi dva praktična zadatka od kojih svaki nosi po 15 bodova. U prvom zadatku moraju izraditi nakladnički profil prema zadanim elementima, a u drugom elaborirati postupak prihvaćanja i odbijanja rukopisa prema zadanim kriterijima. U sklopu vježaba studenti moraju izvršiti i analizu odabrane studije slučaja koja nosi 10 bodova.

Seminarska raspravišta nose 20 bodova. Seminarska raspravišta obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: odabir jedne od ponuđenih tema, sadržajnu i stručnu analizu teksta, seminarsko izlaganje u vremenu od 20 minuta. Boduju se sljedeći elementi: dobro sročena izjava o ciljevima i zadaćama – 3 boda, predstavljanje ideje (jasno i organizirano) – 3 boda, pregled glavnih koncepata (osnovnih ideja i pojmova) i literature – 3 boda, izbor informacija (odgovarajući stupanj s obzirom na publiku) – 2 boda, uporaba dodatnih materijala, izvora, sadržaja i primjera – 3 boda, izbor vježbi i/ili primjera iz prakse – 3 boda, poticanje rasprave (reakcije publike, uključenost publike, ponašanje i dr.) - 3 boda.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Za ostvarivanje prava na potpis svaki je student obvezan pohađati najmanje 70% nastave (posebno predavanja i posebno vježbe/seminarska raspravišta) te održati izlaganje na seminarskim raspravištima. Pohađanje nastave ne donosi dodatne bodove.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Feather, J. Communicating Knowledge: Publishing in the 21st Century. Muenchen : K. G. Saur, 2003.
 2. Jelušić, S. Izgradnja infrastrukture knjige i čitanja u Hrvatskoj: pogled nakladnika. // Hrčak 1, 17(2003), str. 3-9.
 3. Jelušić, S. Nakladništvo, knjižarstvo i knjižničarstvo: nepotrebne djelatnosti ili sigurna informacijska poluga budućnosti. // Knjižnica 43, 2/3(1999), str. 303-318.
 4. Lowry, M. Svijet Aldusa Manutiusa. Zagreb : Antibarbarus, 2004.

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, obavljenim zadatcima, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata; upitnik o predavanjima i vježbama, rasprava o praktičnom radu

Ostale informacije: