Gramatika u nastavi njemačkog jezika

 

Naziv kolegija:
Gramatika u nastavi njemačkog jezika
Šifra ISVU:
97028
Šifra MOZVAG:
NJ157
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pon, Leonard
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

 • pružiti uvid u ključna praktična pitanja poučavanja gramatike njemačkog jezika raznim dobnim skupinama učenika i učenicima različitih razina znanja;
 • razviti sposobnost analitičkog i kritičkog promišljanja u procesu pripreme, izvođenja i analize nastavnog sata gramatike;

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • primijeniti odgovarajući pristup u obradi određene gramatičke strukture
 • izraditi različite vrste zadataka za uvježbavanje gramatičkih struktura
 • izraditi zadatke za ispitivanje gramatičkih znanja i sposobnosti
 • vrednovati zadatke za ispitivanje gramatičkih znanja i sposobnosti na odgovarajući način
 • analizirati učeničke gramatičke pogrješke
 • samostalno pripremiti sat tj. dijelove sata gramatike u nastavi njemačkog jezika
 • održati sat tj. dio sata gramatike u nastavi njemačkog jezika

Sadržaj predmeta:

Uvažavajući osnovna načela poučavanja gramatike, pristupe poučavanju gramatičkih struktura, te vrste zadataka za uvježbavanje gramatičkih struktura, studenti u skupinama i individualno izrađuju, prezentiraju i komentiraju nastavne pripreme za sate obrade, uvježbavanja, utvrđivanja i ponavljanja odabranih gramatičkih struktura. Poseban se naglasak stavlja na osvješćivanje studenata o prikladnosti određenih načina obrade i uvježbavanja gramatičkih struktura, a s obzirom na dobnu skupinu učenika i razinu znanja učenika. Studenti se također upoznaju s ciljevima zadataka, prednostima i nedostatcima, te načinom izrade raznih vrsta gramatičkih zadataka za uvježbavanje (osobito s izradom komunikacijskih zadataka, kontekstualiziranih zadataka, zadataka za podizanje gramatičke svjesnosti kod učenika, kreativnih zadataka i slično), i za ispitivanje sposobnosti uporabe gramatičkih znanja i sposobnosti u raznim vrstama komunikacijskih situacija kao i načinima njihova vrjednovanja. U kolegiju se raspravlja i o načinima analize  i ispravljanja gramatičkih pogrješaka učenika u pismenim i govorenim oblicima jezičnih aktivnosti.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
suradničko učenje, radionica suradnja, aktivno sudjelovanje primijeniti odgovarajući pristup u obradi određene gramatičke strukture aktivnost studenata u nastavi
predavanje, analiza materijala, samostalni rad studenata izrada projekta, primjena naučenoga izraditi različite vrste zadataka za uvježbavanje gramatičkih struktura aktivnost studenata u nastavi, praktični rad studenta
radionica izrada projekta, primjena naučenoga  izraditi zadatke za ispitivanje gramatičkih znanja i sposobnosti praktični rad studenta
radionica izrada projekta, primjena naučenoga vrednovati zadatke za ispitivanje gramatičkih znanja i sposobnosti na odgovarajući način praktični rad studenta
predavanje, rasprava, analiza slušanje izlaganje, analiza radova, primjena naučenoga analizirati učeničke gramatičke pogrješke aktivnost studenata u nastavi
rasprava, analiza, prikaz slučaja izrada i analiza priprave nastavnog sata samostalno pripremiti sat tj. dijelove sata gramatike u nastavi njemačkog jezika pisana priprava
rasprava, analiza, prikaz slučaja održavanje dijela nastavnog sata održati sat tj. dio sata gramatike u nastavi njemačkog jezika održavanje dijela nastavnog sata gramatike

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,75 0%
Praktični rad 2,25 100%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna se ocjena utvrđuje na temelju uspjeha ostvarenog izradom (praktičnih) zadaća. Izradom svih zadaća može se ostvariti ukupno 100 bodova, a konačna se ocjena dodjeljuje prema sljedećoj skali: izvrstan (5): 90 – 100 bodova; vrlo dobar (4): 80 – 89 bodova; dobar (3): 70 – 79 bodova; dovoljan (2): 60 – 69 bodova.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Uvjet za dobivanje potpisa je nazočnost studenta na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bimmel, P. et al. (2011): Deutschunterricht planen NEU. München: Goethe-Institut. (odabrana poglavlja)
 2. Burwitz-Melzer et al. (2016). Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen: A. Francke. (odabrana poglavlja)
 3. Funk, H.; Koenig, M. (1996): Grammatik lehren und lernen.  Berlin, München: Langenscheidt.
 4. Rösler, D. (2012): Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler. (odabrana poglavlja)
 5. Storch, G. (1999): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. München: Fink. (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:

 1. Doye, P. (1998): Typologie der Testaufgaben für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Berlin, München: Langenscheidt.
 2. Gerngroß, G.; Krenn, W.; Puchta, H. (2001): Grammatik kreativ. Berlich etc.: Langenscheidt.
 3. Häussermann, U.; Piepho, H.-E. (1996): Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache: Abriß einer Aufgaben- und Übungstypologie. München: iudicium.
 4. Krumm, H.-J. er al. (2010): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. [1. Halbband]. Berlin/New York: de Gruyter. (odabrana poglavlja)
 5. Nassaji, H.; Fotos, S. (2011): Teaching Grammar in Second Language Classrooms. New York/London: Routledge.
 6. Portmann-Tselikas, P. R.; Schmölzer-Eibinger, S. (2001): Grammatik und Sprachaufmerksamkeit. Innsbruck etc.: StudienVerlag.
 7. Članci iz časopisa (gfl - German as a Foreign Language; Fremdsprache Deutsch, Info Deutsch i drugi)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa i praćenje uspješnosti studenata.

Ostale informacije: