Suvremeni mediji u nastavi njemačkog jezika

 

Naziv kolegija:
Suvremeni mediji u nastavi njemačkog jezika
Šifra ISVU:
75764
Šifra MOZVAG:
NJ27
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Etter, Iris
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

 • naučiti studente pravilnoj upotrebi medija u nastavi stranih jezika učenicima različitih školskih dobi;
 • upoznati studente s metodama rada i različitim postupcima pri upotrebi medija;
 • razviti sposobnost odabira, evaluacije i adaptacije aktivnosti vezanih za uporabu medija s obzirom na ciljeve aktivnosti, dob i razinu znanja učenika te praktične probleme vezane za različite medije;
 • razviti sposobnost odabira, kritičke analize i evaluacije različitih računalnih programa, internetskih stranica za učenike i nastavnike njemačkog jezika;
 • razviti sposobnost samostalnog osmišljavanja akivnosti za rad s pojedinim vrstama medija;
 • ideje i sktivnosti studenata prezentirati u obliku radne skripte dostupne polaznicima drugih studijskih grupa.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti vrste i mogućnosti primjene različitih medija u nastavi njemačkog jezika
 • izabrati prikladne metode i postupke vezanih za uporabu medija s obzirom na ciljeve nastavnog sata, dob i razinu učenika
 • vrednovati različite računalne programe i internetske stranice za učenike i nastavnike stranih jezika
 • samostalno izraditi aktivnosti za rad s pojedinim vrstama medija
 • objasniti vrste i mogućnosti primjene različitih medija u nastavi njemačkog jezika

Sadržaj predmeta:

OKVIRNI SADRŽAJI KOLEGIJA:

Mediji u nastavi stranih jezika igraju važnu ulogu, a njihovo pravilno korištenje zauzima važno mjesto pri izobrazbi budućih nastavnika. Studenti će se upoznati s povijesnim pregledom upotrebe medija i njihovim utjecajem na razvoj komunikacijske kompetencije učenika, te sa vrstom i ulogom suvremenih medija (auditivnih, vizualnih i audiovizualnih) u unapređenju nastave stranih jezika. Kroz vježbe i seminare dobit će saznanja o tehnikama, postupcima, vježbama i oblicima rada s medijima s obzirom na različitu dob i jezičnu razinu učenika. Poseban će se naglasak staviti na upotrebu računala i intereta u nastavi stranih jezika. te na prednosti i nedostatke rada s računalima. Studenti će evaluirati internetske stranice i računalne programe za učenje i poučavanje njemačkog jezika.

Kroz vlastitu kreativnost studenti će dodatno osmišljavati različite aktivnosti i vježbe za odgovarajuće medije, način njihove integracije u nastavu njemačkog jezika, te analizirati njihovu učinkovitost.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje i zaključivanje objasniti vrste i mogućnosti primjene različitih medija u nastavi njemačkog jezika aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava analiza pročitane literature, sustavno opažanje i zaključivanje izabrati prikladne metode i postupke vezanih za uporabu medija s obzirom na ciljeve nastavnog sata, dob i razinu učenika aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni rad sustavno opažanje i zaključivanje vrednovati različite računalne programe i internetske stranice za učenike i nastavnike stranih jezika aktivnosti studenata u nastavi, seminarski rad
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni rad sustavno opažanje i zaključivanje samostalno izraditi aktivnosti za rad s pojedinim vrstama medija seminarski rad
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni rad sustavno opažanje i zaključivanje objasniti vrste i mogućnosti primjene različitih medija u nastavi njemačkog jezika aktivnosti studenata u nastavi, seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 30%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 1,75 70%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz aktivnosti na nastavi i ocjena iz seminarskoga rada: 30% konačne ocjene čini ocjena iz aktivnost na nastavi, odnosno izvršavanje postavljenih zadatka, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskoga rada

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene

Student je ostvario ocjenu 4 iz aktivnosti na nastavi i 3 iz seminarskoga rada. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (akt. x 0,3) + (sem.rad x 0,7).

U našem primjeru taj bi izračun izgledao ovako:

(4 x 0,3) + (3 x 0,7) = 1,2 + 2,1 = 3,3 = 3.

Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila dobar (3).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Brandi, M.(2000):Video im Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt
 2. Grüner, mM. & Hassert, T.( 2000): Computer im Deutschunterricht. München: Goethe Institut
 3. Wicke, R.E.(1995):Kontakte knüpfen. Berlin: Langenscheidt

Dopunska literatura:

 1. Bausch, K.-R.et al.(1995):Handbuch- Fremdsprachenunterricht. Basel: Franke Verlag.
 2. Bernd- Dietrich, M. (ur.)(1993):Anders lernen im Fremdsprachenunterricht- Exp. aus der Praxis. Berlin: Langenscheidt.
 3. Ehnert, R., Piepho, H.-E.(1986): Fremdsprachen lernen mit Medien. München.
 4. Häussermann, U. i H.-E. Piepho (1996): Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache: Abriß einer Aufgaben- und Übungstypologie. München: iudicium.
 5. Langenscheidt (ur.).(1989):Computergestürtzter Fremdsprachenunterricht. Berlin:
 6. Langenscheidt.
 7. Lonergan, J.(1984): Fremdsprachenunterricht mit Video. München: Hueber.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije: