Suvremeni mediji u nastavi njemačkog jezika

 

Naziv kolegija:
Suvremeni mediji u nastavi njemačkog jezika
Šifra ISVU:
75764
Šifra MOZVAG:
NJ27
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Etter, Iris
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

 • naučiti studente pravilnoj upotrebi medija u nastavi stranih jezika učenicima različitih školskih dobi;
 • upoznati studente s metodama rada i različitim postupcima pri upotrebi medija;
 • razviti sposobnost odabira, evaluacije i adaptacije aktivnosti vezanih za uporabu medija s obzirom na ciljeve aktivnosti, dob i razinu znanja učenika te praktične probleme vezane za različite medije;
 • razviti sposobnost odabira, kritičke analize i evaluacije različitih računalnih programa, internetskih stranica za učenike i nastavnike njemačkog jezika;
 • razviti sposobnost samostalnog osmišljavanja akivnosti za rad s pojedinim vrstama medija;
 • ideje i sktivnosti studenata prezentirati u obliku radne skripte dostupne polaznicima drugih studijskih grupa.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti vrste i mogućnosti primjene različitih medija u nastavi njemačkog jezika
 • izabrati prikladne metode i postupke vezanih za uporabu medija s obzirom na ciljeve nastavnog sata, dob i razinu učenika
 • vrednovati različite računalne programe i internetske stranice za učenike i nastavnike stranih jezika
 • samostalno izraditi aktivnosti za rad s pojedinim vrstama medija
 • objasniti vrste i mogućnosti primjene različitih medija u nastavi njemačkog jezika

Sadržaj predmeta:

OKVIRNI SADRŽAJI KOLEGIJA:

Mediji u nastavi stranih jezika igraju važnu ulogu, a njihovo pravilno korištenje zauzima važno mjesto pri izobrazbi budućih nastavnika. Studenti će se upoznati s povijesnim pregledom upotrebe medija i njihovim utjecajem na razvoj komunikacijske kompetencije učenika, te sa vrstom i ulogom suvremenih medija (auditivnih, vizualnih i audiovizualnih) u unapređenju nastave stranih jezika. Kroz vježbe i seminare dobit će saznanja o tehnikama, postupcima, vježbama i oblicima rada s medijima s obzirom na različitu dob i jezičnu razinu učenika. Poseban će se naglasak staviti na upotrebu računala i intereta u nastavi stranih jezika. te na prednosti i nedostatke rada s računalima. Studenti će evaluirati internetske stranice i računalne programe za učenje i poučavanje njemačkog jezika.

Kroz vlastitu kreativnost studenti će dodatno osmišljavati različite aktivnosti i vježbe za odgovarajuće medije, način njihove integracije u nastavu njemačkog jezika, te analizirati njihovu učinkovitost.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje i zaključivanje objasniti vrste i mogućnosti primjene različitih medija u nastavi njemačkog jezika aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava analiza pročitane literature, sustavno opažanje i zaključivanje izabrati prikladne metode i postupke vezanih za uporabu medija s obzirom na ciljeve nastavnog sata, dob i razinu učenika aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni rad sustavno opažanje i zaključivanje vrednovati različite računalne programe i internetske stranice za učenike i nastavnike stranih jezika aktivnosti studenata u nastavi, seminarski rad
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni rad sustavno opažanje i zaključivanje samostalno izraditi aktivnosti za rad s pojedinim vrstama medija seminarski rad
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni rad sustavno opažanje i zaključivanje objasniti vrste i mogućnosti primjene različitih medija u nastavi njemačkog jezika aktivnosti studenata u nastavi, seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 20%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 1,5 50%
Usmeno izlaganje 0,45 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz aktivnosti na nastavi, ocjena iz usmenog izlaganja i ocjena iz seminarskoga rada: 30% konačne ocjene čini ocjena iz aktivnost na nastavi, odnosno izvršavanje postavljenih zadatka, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskoga rada

Primjer izračunavanja ocjene:

Aktivnost u nastavi = 3; Usmeno izlaganje = 5; Seminarski rad = 4;

Izračun ukupne ocjene = 3 x 0,2 + 5 x 0,3 + 4 x 0,5 = 4,1. Konačna ocjena iznosi vrlo dobar (4).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Brand, T. von, Lehmann, A., Röwert, R., Tanejew, S., Koebe, K., & Kallmeyer'sche Verlagsbuchhandlung (2021). Digital Deutsch unterrichten: Grundlagen, Impulse, Perspektiven (1. Auflage). Hannover: Klett, Kallmeyer.
 2. Rösler, D., Würffel, N., Rotberg, S., Baeva, I., & Langenscheidt bei Klett. (2020). Lehr- und Lernmedien (Neubearbeitung). Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
 3. Wampfler, P. (2017). Digitaler Deutschunterricht: neue Medien produktiv einsetzen (1. Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Dopunska literatura:

 1. Klein, Z. M. (2015). 150 kreative Webinar-Methoden: kreative und lebendige Tools und Tipps für Ihre Live-Online-Trainings. Bonn: managerSeminare-Verlags GmbH.
 2. Petko, D. (2020). Einführung in die Mediendidaktik: Lehren und Lernen mit digitalen Medien (2., vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
 3. Prexl, L., & Uni-Taschenbücher GmbH. (2016). Mit digitalen Quellen arbeiten: Richtig zitieren aus Datenbanken, E-Books, YouTube & Co. (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
 4. Wampfler, P. (2016): Facebook, Blogs und Wikis in der Schule: ein Social-Media-Leitfaden (2., unveränderte Auflage). Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht.
 5. Mittelstädt, H., Mittelstädt, R. (2015): 99 Tipps: Digitale Medien im Unterricht. Berlin: Cornelsen.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije: