Uvod u semiologiju

 

Naziv kolegija:
Uvod u semiologiju
Šifra ISVU:
65478
Šifra MOZVAG:
NJ52
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jozić, Ivana
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Osvijestiti studente o značaju neverbalnih znakova u međuljudskoj komunikaciji i o činjenici da osim jezika kao osnovnog medija ljudske komunikacije govornici pod određenim uvjetima svoje komunikativne ciljeve ostvaruju i upotrebom nejezičnih sredstava izraza; osposobiti studente za samostalne analize funkcioniranja multimedijalnih znakova u totalitetu komunikativnog čina.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • opisati vrste znakova
  • prepoznati paradigmatsku i sintagmatsku razinu znaka u konkretnom jezičnom materijalu
  • prepoznati denotacijski i konotacijski karakter znaka u konkretnom jezičnom materijalu
  • opisati KODove i načine obraćanja unutar određene jezične zajednice i njihove društvene semiotičke implikacije
  • opisati elemente koji tvore intertekstualni okvir u zadanoj semiotičkoj pojavnosti
  • koristiti odgovarajuću terminologiju prilikom opisa semiotičkih pojavnosti u konkretnom jezičnom materijalu
  • kritički prosuđivati semiotičke pojavnosti u zadanom kontekstu

Sadržaj predmeta:

Znakovi kao predmet semiologije; strukturalističke definicije znaka; klasifikacije znakova; pragmatički pristup znakovima kao sredstvima izraza: funkcije jezičnih i nejezičnih sredstava izraza koja se u komunikativnom činu pojavljuju simultano (total speech act) ili jedna umjesto drugih, intendiranost, konvencionalnost i uvjeti upotrebe nejezičnih sredstava izraza kao središnja pitanja pragmatičke semiologije, egzemplarne eksplikacije uvjeta pod kojima određeni nejezični činovi (npr. geste) ili znakovi (npr. izraz lica) mogu značiti isto što i odgovarajući jezični izrazi, egzemplarne eksplikacije repertoara komunikativnih značenja koja pod određenim uvjetima može imati određeni nejezični čin ili znak.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje predavanja, rasprava, slušanje seminarskog izlaganja, rasprava, zaključivanje, aktivno sudjelovanje opisati vrste znakova aktivnost studenata u nastavi, izlaganje seminarskog rada, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje predavanja, rasprava, slušanje seminarskog izlaganja, rasprava, zaključivanje, aktivno sudjelovanje prepoznati paradigmatsku i sintagmatsku razinu znaka u konkretnom jezičnom materijalu aktivnost studenata u nastavi, izlaganje seminarskog rada, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje predavanja, rasprava, slušanje seminarskog izlaganja, rasprava, zaključivanje, aktivno sudjelovanje prepoznati denotacijski i konotacijski karakter znaka u konkretnom jezičnom materijalu aktivnost studenata u nastavi, izlaganje  seminarskog rada, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava, seminarsko izlaganje slušanje predavanja, rasprava, slušanje seminarskog izlaganja, rasprava, zaključivanje, aktivno sudjelovanje opisati KODove i načine obraćanja unutar određene jezične zajednice i njihove društvene semiotičke implikacije aktivnost studenata u nastavi, izlaganje seminarskog rada, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje predavanja, rasprava, slušanje seminarskog izlaganja, rasprava, zaključivanje, aktivno sudjelovanje opisati elemente koji tvore intertekstualni okvir u zadanoj semiotičkoj pojavnosti aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje predavanja, rasprava, slušanje seminarskog izlaganja, rasprava, zaključivanje, aktivno sudjelovanje koristiti odgovarajuću terminologiju prilikom opisa semiotičkih pojavnosti u konkretnom jezičnom materijalu aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje slušanje predavanja, rasprava, slušanje seminarskog izlaganja, rasprava, zaključivanje, aktivno sudjelovanje kritički prosuđivati semiotičke pojavnosti u zadanom kontekstu aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Pismeni ispit 1,25 70%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,75 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju uzimaju se u obzir ocjena iz usmene prezentacije seminara i ocjena iz završnog pismenog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena iz seminara, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz završnog pismenog ispita. 

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene za studente na jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju

Student je ostvario ocjenu 4 iz seminara i 3 iz završnog ispita. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (sem. x 0,3) + (isp. x 0,7).

U našem primjeru taj bi izračun izgledao ovako:

(4 x 0,3) + (3 x 0,7) = 1,2 + 2,1 = 3,3 = 3.

Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila dobar (3).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti na jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju ostvaruju pravo na potpis i pravo izlaska na završni pismeni ispit ako ispune dva uvjeta: (1) tijekom nastave pripremili su i usmeno prezentirali seminar i (2) bili su nazočni na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Nöth, Winfried (1985): Handbuch der Semiotik. Stuttgart: Metzler.

Dopunska literatura:

  1. Chandler, Daniel: Semiotics for Beginners, na www.aber.ac.uk/media/Document/S4B/semiotics.html
  2. Eco, Umberto: Einführung in die Semiotik, Wilhelm Fink Verlag, München, 2002

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Povratna informacija od studenata (ankete, individualne konzultacije, grupne diskusije).

Ostale informacije: