Poslovno dopisivanje

 

Naziv kolegija:
Poslovno dopisivanje
Šifra ISVU:
50579
Šifra MOZVAG:
NJ156
ECTS:
6
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Cimer Karaica, Sanja
0
30
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovog kolegija je stjecanje receptivne, strukturne i produktivne jezične kompetencije studenata u procesu prevođenju poslovnih pisama s njemačkog jezika na hrvatski jezik, te s hrvatskog jezika na njemački jezik.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razlikovati vrste poslovnih pisama na njemačkom jeziku
 • objasniti različite vrste poslovnih pisama na njemačkom jeziku
 • analizirati različite vrste poslovnih pisama na njemačkom jeziku
 • primijeniti specifičnu terminologiju kupoprodajnog procesa, vokabular i frazeologiju jezika poslovne korespondencije
 • usporediti specifične gramatičke strukture koje se koriste u njemačkoj i hrvatskoj poslovnoj korespondenciji
 • prevesti različite vrste poslovnih pisama s njemačkog jezika na hrvatski jezik kao i s hrvatskog jezika na njemački jezik
 • sastaviti različite vrste poslovnih pisama na njemačkom jeziku

Sadržaj predmeta:

Sadržaj ovog kolegija treba studentima ponuditi teorijsku i praktičnu osnovu za razumijevanje procesa poslovnog dopisivanja kao preduvjet za uspješno prevođenje poslovnih pisama, te ih upoznati sa stručnim rječnicima gospodarske struke - poslovnog dopisivanja. Analizom različitih vrsta poslovnih pisama studenti se upoznaju sa njihovim specifičnim oblicima i sadržajima (upit, ponuda, narudžba, potvrda primitka naloga, odbijanje narudžbe, opoziv narudžbe, ugovor, otpremnica, račun, opomena: kašnjenje isporuke, kašnjenje plaćanja, reklamacija). Kolegij je zamišljen tako da se studentima omogući proučavanje, razumijevanje i usvajanje morfoloških, sintaktičkih i semantičkih specifičnosti njemačkog jezika u funkciji struke / u poslovnom dopisivanju, te prevođenjem vokabulara i fraza specifičnih za pojedinu vrstu poslovnog pisma stvori preduvjet za brzo, korektno i uspješno prevođenje različitih vrsta poslovnih pisma s njemačkog jezika na hrvatski jezik, te s hrvatskog jezika na njemački jezik.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
seminarska nastava, zadatak čitanja i analize primjera sustavno opažanje, analiza poslovnih pisama razlikovati vrste poslovnih pisama na njemačkom jeziku aktivnost studenata na nastavi, portfolio, pismeni ispit
seminarska nastava, zadatak čitanja i analize primjera sustavno opažanje, analiza poslovnih pisama objasniti različite vrste poslovnih pisama na njemačkom jeziku aktivnost studenata na nastavi, portfolio, pismeni ispit
seminarska nastava, zadatak čitanja i analize primjera sustavno opažanje, analiza poslovnih pisama analizirati različite vrste poslovnih pisama na njemačkom jeziku aktivnost na nastavi, pismeni ispit
seminarska nastava, zadatak čitanja i analize primjera sustavno opažanje, analiza poslovnih pisama, pisanje poslovnih pisama primijeniti specifičnu terminologiju kupoprodajnog procesa, vokabular i frazeologiju jezika poslovne korespondencije aktivnost na nastavi, pismeni ispit, portfolio
seminarska nastava, zadatak čitanja i analize primjera sustavno opažanje, analiza poslovnih pisama, pisanje poslovnih pisama usporediti specifične gramatičke strukture koje se koriste u njemačkoj i hrvatskoj poslovnoj korespondenciji aktivnost na nastavi, pismeni ispit
seminarska nastava, zadatak čitanja i analize primjera, samostalan prijevodni zadatak analiza poslovnih pisama, izrada prijevoda poslovnih pisama prevesti različite vrste poslovnih pisama s njemačkog jezika na hrvatski jezik kao i s hrvatskog jezika na njemački jezik portfolio, samostalan prijevod
seminarska nastava, zadatak čitanja i analize primjera, samostalan zadatak analiza poslovnih pisama, pisanje poslovnih pisama sastaviti različite vrste poslovnih pisama na njemačkom jeziku portfolio

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Portfolio

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1,5 0%
Pismeni ispit 1 30%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Portfolio 2 70%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz portfolija pismenih zadaća i ocjena iz pismenog ispita: 70% konačne ocjene čini ocjena iz portfolija pismenih zadaća, a 30% čini ocjena iz pismenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Student je na pismenom ispitu ocijenjen ocjenom izvrstan (5), a iz portfolija vrlo dobar (4). Za izračun ocjene se primjenjuje sljedeća formula: (pism. x 0,3) + (port. x 0,7). Za formiranje ocjene moraju oba elementa biti pozitivno ocijenjena. U ovom slučaju izračun ocjene izgleda ovako: (5 x 0,3) + (4 x 0,7) = 1,5 + 2,8 = 4,3 = zaokružuje se na 4. Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i polaganje ispita ako je pohađao najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Čičin-Šain Buljan, M. / Kosanović, J. / Štampalija, A.(2000): Geschäftliches Kommunizieren - Poslovno komuniciranje. Zagreb: Mikrorad.
 2. Sachs, R. (2004): Deutsche Handelskorrespondenz, Max Hueber Verlag, Ismaning.

Dopunska literatura:

 1. Duden – Briefe gut und richtig schreiben, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich, 2002.
 2. Riegler-Poyet, M. / Boelcke, J. / Straub, B. / Thiele, P. (2000): Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch. Berlin, Munchen, Wien, Zurich, New York: Langenscheid

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Povremene kratke provjere usvojenosti gradiva, anketa među studentima i drugi oblici povratne informacije (npr. individualne konzultacije, grupne diskusije na seminaru).

Ostale informacije: