Prevođenje književnih tekstova

 

Naziv kolegija:
Prevođenje književnih tekstova
Šifra ISVU:
50603
Šifra MOZVAG:
NJ107
ECTS:
6
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Cimer, Sanja
15
0
30
Karabalić, Vladimir
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

senzibilizirati studente za posebnosti književnog prevođenja kao umjetnosti i osposobiti ih za samostalno promišljanje optimalnih prijevodnih strategija ovisno o posebnostima konkretnog književnog djela

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati specifičnosti konkretnog književnog djela
 • objasniti specifičnosti konkretnog književnog djela
 • objasniti osobitosti književnih djela u odnosu na uporabne tekstove
 • objasniti osobitosti prevođenja književnih žanrova proze, poezije i književnih tekstova
 • prevesti isječak iz književnog djela (različiti žanrovi)
 • obrazložiti vlastite prevoditeljske odluke pri prevođenju određenog teksta

Sadržaj predmeta:

Prikaz značajnijih suvremenih teorija književnog prevođenja; osobitosti književnog prevođenja u odnosu na prevođenje uporabnih tekstova; osobitosti prevođenja književnih žanrova proze, poezije i kazališnih tekstova; strategije kod prevođenja pojedinih književnih žanrova; konvencionalno i nekonvencionalno u prevođenju književnosti; prevedena književnost kao dio nacionalnog literarnog korpusa

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarska nastava, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, rasprava, sustavno opažanje, analiza književnih tekstova i njihovih prijevoda prepoznati specifičnosti konkretnog književnog djela aktivnost na satu, samostalan prijevod s pratećim komentarima, usmeni ispit
predavanje, seminarska nastava, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, rasprava, sustavno opažanje, analiza književnih tekstova i njihovih prijevoda objasniti specifičnosti konkretnog književnog djela aktivnost na satu, samostalan prijevod s pratećim komentarima, usmeni ispit
predavanje, seminarska nastava, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, rasprava, sustavno opažanje, analiza književnih tekstova i njihovih prijevoda objasniti osobitosti književnih djela u odnosu na uporabne tekstove aktivnost na satu, samostalan prijevod s pratećim komentarima, usmeni ispit
predavanje, seminarska nastava, zadatak čitanja i analize primjera izrada prijevoda, sustavno opažanje, analiza književnih tekstova i njihovih prijevoda objasniti osobitosti prevođenja književnih žanrova proze, poezije i književnih tekstova aktivnost na satu, samostalan prijevod s pratećim komentarima, usmeni ispit
seminarska nastava, samostalan prijevodni zadatak izrada prijevoda, sustavno opažanje, analiza književnih tekstova i njihovih prijevoda prevesti isječak iz književnog djela (različiti žanrovi) samostalan prijevod
seminarska nastava, samostalan prijevodni zadatak slušanje izlaganja, rasprava, sustavno opažanje, analiza književnih tekstova i njihovih prijevoda obrazložiti vlastite prevoditeljske odluke pri prevođenju određenog teksta samostalan prijevod s pratećim komentarima, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Portfolio, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 10%
Pohađanje nastave 2 0%
Portfolio 2 50%
Seminarski rad 1 25%
Usmeni ispit 0,5 15%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju uzimaju se u obzir ocjene iz sljedećih komponenti: 50% konačne ocjene čini ocjena iz portfolija književnih prijevoda koji se oblikuju tijekom semestra (proza), 20% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskog rada iz prevođenja poezije, 20% konačne ocjene čini ocjena iz aktivnosti na nastavi, a 10% konačne ocjene čini ocjena iz završnog usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave, Aktivnost u nastavi, Portfolio, Seminarski rad, Usmeni ispit

 

 

Obavezna literatura:

 1. Snell-Hornby, Mary (1999): Handbuch Translation. Stauffenburg Verlag, Tübingen (odabrani članci).

Dopunska literatura:

 1. Kittel, Harald et al. (2004): Übersetzung. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. 1.Teilband. Walter de Gruyter, Berlin (odabrani članci).
 2. House, Juliane; Schultze, Brigitte (2007): Übersetzung. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung. 2.Teilband. Walter de Gruyter, Berlin (odabrani članci).
 3. Bonačić, Mirjana (1999): Tekst Diskurs Prijevod. O poetici prevođenja. Split.
 4. Karabalić, Vladimir; Cimer, Sanja (2008):  Neka obilježja jezika Josipa Kozarca u području sintakse. U: šokačka rič 5. Zbornik radova znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt, održanoga u Vinkovcima 9. i 10. studenoga 2007. Vinkovci: Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 213-246.
 5. Karabalić, Vladimir (2005): Zur Rezeption der kroatischen Literatur im deutschsprachigen Ausland. U: Informatologia 38 (1-2), 49-56.
 6. Karabalić, Vladimir (2004): Kako prevoditi književnost na dijalektu. U: Šokačka rič 2. Zbornik radova znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt 26.-27.11.2004. Vinkovci: Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 223-236

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Povremene kratke usmene provjere usvojenosti gradiva, anketa među studentima i drugi oblici povratne informacije (npr. individualne konzultacije, grupne diskusije na seminaru).

Ostale informacije: