Teorija komunikacije 1

 

Naziv kolegija:
Teorija komunikacije 1
Šifra ISVU:
119360
Šifra MOZVAG:
MADK23
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Labadi, Žombor
15
0
0
Dobsai, Gabriela
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Na kolegiju će studenti usvojiti temeljne pojmove i zakonitosti teorije informacije i komunikacije, kao i načine njihovog nastojanja i veza.  Potrebno ih je teoretski pripremiti za praktičnu primjenu društvenih komunikacijskih sustava. Kolegij će upoznati studente sa zakonitostima verbalnih i neverbalnih komunikacijskih sustava od pismenosti do razine aktualnih medijskih pojava. Osnovni cilj predmeta je ostvariti učinkovitu participaciju u raznim komunikacijskim oblicima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • demonstrirati suvremenu terminologiju komunikacijske znanosti
 • opisati osnovne funkcije komunikacijskih sustava
 • prepoznati glavne vrste komunikacijskih znakova
 • prepoznati značajke uspješne komunikacije
 • demonstrirati vrste utjecaja i etiku njihove primjene
 • prepoznati razine komunikacijskih razmjena: asimilaciju, identifikaciju, interiorizaciju
 • komparirati komunikološke sustave
 • prepoznati važnije univerzalne i partikularne topoie u komunikaciji

Sadržaj predmeta:

Pojmovi i modeli komunikacije. Govor, jezik i komunikacija. Dva tipa informacija. Informacija i kodiranje. Odnos znaka  i značenja. Indeks, ikon i simbol. Percepcija slika. Verbalna i neverbalna komunikacija. Metakomunikacija. Vjerodostojnost i etika komunikacije. Klišeji i predrasude. Kulturni stereotipi. Univerzalnost i partikularizam u komunikaciji. Komparacija komunikoloških sustava.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje i zaključivanje demonstrirati suvremenu terminologiju komunikacijske znanosti aktivnost u nastavi, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje i zaključivanje opisati osnovne funkcije komunikacijskih sustava aktivnost u nastavi, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje i zaključivanje prepoznati glavne vrste komunikacijskih znakova aktivnost u nastavi, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, diskusija sustavno opažanje i zaključivanje, rasprava prepoznati značajke uspješne komunikacije aktivnost u nastavi, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, diskusija sustavno opažanje i zaključivanje, rasprava demonstrirati vrste utjecaja i etiku njihove primjene aktivnost u nastavi, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje i zaključivanje prepoznati razine komunikacijskih razmjena: asimilaciju, identifikaciju, interiorizaciju aktivnost u nastavi, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje i zaključivanje komparirati komunikološke sustave aktivnost u nastavi, usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje sustavno opažanje i zaključivanje prepoznati važnije univerzalne i partikularne topoie u komunikaciji aktivnost u nastavi, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 0,6 33%
Pohađanje nastave 0,7 0%
Seminarski rad 0 33%
Usmeni ispit 1,1 33%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena proizlazi iz sljedećih elemenata: portfolio, kolokvij, usmeni ispit.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako ispuni uvjeta: tijekom nastave bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Médiabefolyásolás Az új kislexikon. Századvég, Budapest, 2015.
 2.  Kővágó György,  A kommunikáció elméleti és gyakorlati alapjai. Aula Kiadó, Budapest, 2009.
 3. http://www.szinkommunikacio.hu/21_01.htm (A vizuális kommunikáció folyamatai)
 4. Dessewwfy Tibor, Gurály Sára, Mezei Mikes: „Nélküled az élet elképzelhetetlen számomra! A példaképem vagy!!”, Médiakutató, 2018/2. (http://www.mediakutato.hu/kiadvany/2018_02_nyar.html)

Dopunska literatura:

 1. Pléh Csaba, A társalgás pszichológiája, Libri Kiadó, Budapest, 2012
 2. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor: A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei. Sajtóház Kiadó, Budapest, 2000.
 3. Balázs Géza: Sms-nyelv és -folklór, MSZT, Budapest, 2011.
 4. Utry Attila (szerk.):, Kultúra- és kommunikációelméleti szöveggyűjtemény, EJFK, Baja, 2007.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unapređivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

 

Ostale informacije: