Književnost američkog Juga

 

Naziv kolegija:
Književnost američkog Juga
Šifra ISVU:
149174
Šifra MOZVAG:
EL092
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g., 2.g., 3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Oklopčić, Biljana
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Svrha je kolegija egzemplarnim tekstovima ovog regionalno definiranog dijela američke književnosti kulturalno i historiografski promisliti mjesto književnosti američkog Juga u kanonu američke književnosti. Kolegij na taj način osposobljava studente i studentice za bolje razumijevanje kulture i književnosti američkog Juga.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • navesti povijesne, društvene i kulturne čimbenike koji su utjecali na pojavu i razvoj južnjačke književnosti
 • izdvojiti glavne estetske i epistemološke osobine i najpoznatije autore književnosti američkog Juga
 • povezati dominantne kulturne trendove i događaje s obilježjima književnih djela američkog Juga
 • kritički i otvoreno analizirati djela književnosti američkog Juga iz perspektive njihova odnosa prema mitu o Jugu i južnjačkim stereotipima
 • staviti u odnos književna djela američkog Juga i kulturno-povijesno okruženje
 • promicati načela rasne/etničke ravnopravnosti i jednakosti spolova
 • demonstrirati vještine književno-kritičkog pisanog i usmenog izražavanja u okvirima tematike zadane kolegijem
 • samostalno napisati znanstveni rad, prihvaćajući moralna i etička načela.

Sadržaj predmeta:

povezani s Jugom tematizirali fenomen mita o Jugu u svojim djelima. Naglasak će se staviti na elemente bez kojih taj mit ne bi postojao. To su: regionalna razlikovnost, vjera, obitelj i zajednica, paternalizam i tradicija, kodeks časti, mit o plantaži, mit o južnjačkom viteštvu, rasni i klasni odnosi te južnjački muški i ženski stereotipi (Southern belle, mammy, tragic mulatta, Confederate woman, Dixie Madonna, Southern planter, cotton snob, black rapist, poor white trash, Uncle Tom, Southern Yankee i dr.). Bogatstvo različitih glasova američkog Juga oživotvoreno je u djelima Williama Faulknera, Kate Chopin, Flannery O’Connor, Tennesseea Williamsa, Richarda Wrighta, Margaret Mitchell, Jill McCorkle, Zore Neale Hurston i dr.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • analiza video-materijala i pedagoške dokumentacije
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • analiza video-materijala i pedagoške dokumentacije
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • analiza video-materijala i pedagoške dokumentacije
 • predavanje
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • seminarska nastava
 • grupna rasprava
 • analiza video-materijala i pedagoške dokumentacije
 • analiza video-materijala i pedagoške dokumentacije
 • slušanje izlaganja
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • rasprava
 • slušanje izlaganja
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • izlaganje
 • rasprava
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • slušanje izlaganja
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • izlaganje
 • rasprava
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • rasprava
 • izlaganje
 • pisanje
 • slušanje izlaganja
 • čitanje i analiza literature
 • pisanje
 • izlaganje
 • rasprava
 • rasprava
 • pisanje
 • izlaganje
 • rasprava
 • pisanje
 • izlaganje
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • pisanje
 • sustavno opažanje i zaključivanje
 • definirati opća obilježja popularnih žanrova i popularne kulture
 • objasniti razliku između popularne i visoke književnosti na kvalitativnoj osnovi
 • uočiti moguće sličnosti između popularne i visoke književnosti
 • raspravljati o prikazu klasnog, rodnog, rasnog i kulturnog identiteta u popularnoj književnosti
 • analizirati djela popularne književnosti koristeći suvremene teorije popularnog
 • promicati načela rasne/etničke ravnopravnosti i jednakosti spolova
 • razvijati vještine književno-kritičkog pisanog i usmenog izražavanja u okvirima tematike zadane kolegijem
 • samostalno napisati rad, prihvaćajući moralna i etička načela
 • pismeni ispiti
 • kvizovi
 • aktivnost studenata u nastavi
 • pismeni ispiti
 • pismeni rad
 • usmeno izlaganje
 • aktivnost studenata u nastavi
 • pismeni ispiti
 • pismeni rad
 • usmeno izlaganje
 • aktivnost studenata u nastavi
 • pismeni ispiti
 • pismeni rad
 • usmeno izlaganje
 • aktivnost studenata u nastavi
 • pismeni ispiti
 • pismeni rad
 • usmeno izlaganje
 • aktivnost studenata u nastavi
 • pismeni ispiti
 • pismeni rad
 • usmeno izlaganje
 • aktivnost studenata u nastavi
 • pismeni ispiti
 • pismeni rad
 • usmeno izlaganje
 • aktivnost studenata u nastavi
 • pismeni rad
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Esej, Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 5%
Esej 0,5 25%
Kontinuirana provjera znanja 0,5 50%
Kontinuirano praćenje 0,22 5%
Pohađanje nastave 1,08 0%
Usmeno izlaganje 0,5 15%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student/ica može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene.

Za prolaznu ocjenu student/ica treba ostvariti minimalno 60% ocjene iz svih elemenata praćenja i provjeravanja.

Primjer izračunavanja ocjene:

Po elementima vrednovanja to znači da student/ica može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova:

Kontinuirano provjeravanje znanja (2 kolokvija) – 50 bodova

Esej – 25 bodova

Usmeno izlaganje – 15 bodova

Kontinuirano praćenje (kvizovi) – 5 bodova

Aktivnost u nastavi – 5 bodova

Skala ocjenjivanja je sljedeća:

0-59,9 bodova – 1

60 – 69,9 bodova – 2

70 – 79,9 bodova  – 3

80 – 89,9 bodova  – 4

90 – 100 bodova  – 5

Studenti koji ne ostvare prag od 60% moraju pristupiti završnom, pisanom i usmenom, ispitu koji obuhvaća gradivo cijelog kolegija.

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, pristupiti kolokvijima, održati usmeno izlaganje, pisati kvizove i sudjelovati u nastavi te pravovremeno predati esej da bi ostvarili pravo na potpis.

Prepisivanje tijekom kolokvija/kviza kažnjava se oduzimanjem kolokvija/kviza bez mogućnosti ponovnog pisanja i za taj kolokvij/kviz student/ica dobiva ocjenu 0%. Isto pravilo vrijedi i za prepisani esej.

 

 

Obavezna literatura:

Izbor iz tekstova književnosti američkog Juga

 1. Cobb, James C. Away Down South: A History of Southern Identity. Oxford: Oxford UP, 2005.
 2. A Companion to the Literature and Culture of the American South. Edited by Richard Gray and Owen Robinson. Malden, Oxford, and Victoria: Blackwell Publishing, 2004.
 3. King, Richard H. A Southern Renaissance: The Cultural Awakening of the American South, 1930-1955.Oxford: Oxford UP, 1982.

Dopunska literatura:

 1. Encyclopedia of Southern Culture. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1989.
 2. Izbor kritičkih tekstova

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: