Leksikografski opis engleskog jezika

 

Naziv kolegija:
Leksikografski opis engleskog jezika
Šifra ISVU:
149175
Šifra MOZVAG:
EL094
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g., 2.g., 3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Brdar, Mario
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija senzibiliziranje studenata za različite tipove informacija u rječnicima, odnosno njihovo obučavanje za efikasnije služenje rječnicima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • razlikovati elemente makrostrukture i mikrostrukture rječnika
 • prepoznati leksikografske metode koje se koriste za prikazivanje pojedinih tipova obavijesti
 • izdvojiti prednosti i nedostatke razičitih načina prikaza pojedinih tipova informacija u engleskim rječnicima
 • razlikovati pojedine tipove rječnika 
 • ciljano pronaći određene leksikografske informacije

Sadržaj predmeta:

U okviru kolegija razmatra se struktura leksikografskih priručnika engleskog jezika te vrste i organizacija različitih tipova informacija sadržanih u njima. Daje se pregled najvažnijih vrsta rječnika s obzirom na broj uključenih jezika, medij, lematsku jedinicu, namjenu, opseg leksika te ciljnu skupinu korisnika. Neka od pitanja koja se kritički razmatraju su: makrostruktura i mikrostruktura rječnika, izbor i organizacija lema, rječnička definicija, leksikografski metajezik, informacije o pravopisu, izgovoru, leksičkoj stratifikaciji, gramatički aspekti u leksikografiji, leksičke kombinacije, figurativni jezik u rječniku.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja
analiza literature
rasprava
razlikovati elemente makrostrukture i mikrostrukture rječnika
prepoznati leksikografske metode koje se koriste za prikazivanje pojedinih tipova obavijesti
aktivnost studenata u nastavi
testovi
pismeni ispit
usmeni ispit
seminarsko izlaganje
zadatak čitanja i analize primjera
sustavno opažanje
slušanje izlaganja
analiza literature
izdvojiti prednosti i nedostatke razičitih načina prikaza pojedinih tipova informacija u engleskim rječnicima
razlikovati pojedine tipove rječnika
ciljano odabrati određene leksikografske informacije.
seminarski rad
prezentacija

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 2,5 100%
Pohađanje nastave 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna se ocjena temelji na ocjenama iz 3 pismena testa tijekom semestra ili uobičajenom ispitu nakon odslušanog predmeta.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene.

Test 1 – 33%

Test 2 – 34%

Test 3 – 33%

Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 70 ocjenskih bodova ili 50% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 70% - 77%  = dovoljan (2), 78% - 85%  = dobar (3), 86% - 93%   = vrlo dobar (4), 94% - 100% = izvrstan (5).

Studenti koji ne ostvare prag od 70% na kolokvijima moraju pristupiti završnom ispitu koji obuhvaća gradivo cijelog kolegija.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati da bi ostvarili pravo na potpis.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Benson, Morton, Evelyn Benson, Robert Ilson (1985). Lexicographic Description of English. (Studies in Language Companion Series 14). Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins.
 2. Ilson, Robert, ed. (1985). Dictionaries, Lexicography and Language Learning. (British Council ELT Documents 120). Oxford et al: Pergamon Press.

Dopunska literatura:

 1. Ilson, Robert, ed. (1987). A Spectrum of Lexicography. Papers from AILA Brussels 1984. Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins.
 2. Jackson, Howard (2002). Lexicography. An Introduction. London – New York: Routledge.
 3. Landau, Sidney I. Dictionaries (1984). The Art and Craft of Lexicography. New York: Charles Scribner’s Sons.
 4. Sterkenburg, Piet van, ed. (2003). A Practical Guide to Lexicography. (Terminology and Lexicography Research and Practice 6). Amsterdam – Philadelphia: John

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta

Ostale informacije: