Hrvatski jezik za prevoditelje 1

 

Naziv kolegija:
Hrvatski jezik za prevoditelje 1
Šifra ISVU:
50624
Šifra MOZVAG:
TS702
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Belaj, Branimir
15
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razlikovati osobine funkcionalnih stilova hrvatskoga jezika
 • rješavati pravopisne i gramatičke probleme prilikom prevođenja
 • usvojiti načela normiranja leksika u hrvatskom jeziku (funkcionalni pristup nasuprot purističkom)
 • razlikovati temeljne razine jezičnoga opisa i njihove osnovne jedinice
 • analizirati jezične činjenice na svim razinama opisa
 • opisati jezične činjenice primjerenim metodama i metajezikom
 • odrediti temeljne lingvističke pojmove i njihovu važnost u jezičnom opisu
 • argumentirati svoja rješenja određenih jezičnih pitanja i problema odgovarajućim metajezikom

Sadržaj predmeta:

Predmet Hrvatski jezik za prevoditelje usmjeren je osposobljavanju studenata za jezično korektno prevođenje engleskih tekstova, kako književnih, tako i administrativnih i znanstvenih. U tom su smislu temeljni sadržaji predmeta načelno podijeljeni u četiri cjeline: pravopisna norma, gramatička norma, leksička norma te stilistička norma. U dijelu predmeta koji pokrivaju predavanja studenti će biti upoznati s aktualnim problemima tih četiriju normi, s posebnim naglaskom na onim pitanjima kod kojih su greške u prevođenju najčešće. Pored pravopisa, to se u prvom redu odnosi na izbor riječi pri prevođenju, a gdje kontekst i značenje imaju presudnu ulogu u njihovu izboru. U dijelu posvećenom seminarima, odnosno vježbama, studenti će usvojena znanja praktično primjenjivati na prevedenim tekstovima iz domene svih četiriju funkcionalnih stilova hrvatskoga standardnog jezika - novinskog, znanstvenog, administrativnog i književnoumjetničkog. Iz opisa sadržajnih odrednica ovoga predmeta proizlazi i temeljni cilj, a to je osposobiti studente za stilski što kvalitetnije te pravopisno i gramatički ispravne prijevode engleskih tekstova.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava razlikovati osobine funkcionalnih stilova hrvatskoga jezika aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit i usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, postavljanje i rješavanje problema, rasprava rješavati pravopisne i gramatičke probleme prilikom prevođenja aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit i usmeni ispit
zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava aktivno sudjelovanje, suradnja, sustavno opažanje, postavljanje i rješavanje problema, rasprava usvojiti načela normiranja leksika u hrvatskom jeziku (funkcionalni pristup nasuprot purističkom) aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit i usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje, aktivno sudjelovanje razlikovati temeljne razine jezičnoga opisa i njihove osnovne jedinice aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit i usmeni ispit
zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava analiza literature, sustavno opažanje, aktivno sudjelovanje, postavljanje i rješavanje problema, rasprava analizirati jezične činjenice na svim razinama opisa aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit i usmeni ispit
zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava analiza literature, sustavno opažanje, aktivno sudjelovanje opisati jezične činjenice primjerenim metodama i metajezikom aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit i usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava analiza literature, sustavno opažanje, aktivno sudjelovanje odrediti temeljne lingvističke pojmove i njihovu važnost u jezičnom opisu aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit i usmeni ispit
zadatak čitanja i analize primjera, grupna rasprava sustavno opažanje, aktivno sudjelovanje, postavljanje i rješavanje problema, rasprava argumentirati svoja rješenja određenih jezičnih pitanja i problema odgovarajućim metajezikom aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit i usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 30%
Pismeni ispit 1,25 70%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir aktivnost na nastavi i ocjena iz završnog pismenog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena iz aktivnosti na nastavi, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz završnog pismenog ispita. Ukoliko student ne ostvari pozitivnu ocjenu iz aktivnosti na nastavi, ocjena iz završnog pismenog ispita čini 100% konačne ocjene.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene

Student je ostvario ocjenu 5 iz aktivnosti na nastavi i 3 iz završnog ispita. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (nast. x 0,3) + (isp. x 0,7).

U našem primjeru taj bi izračun izgledao ovako:

(5 x 0,3) + (3 x 0,7) = 1,5 + 2,1 = 3,6 = 4.

Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila vrlo dobar (4).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni pismeni ispit ako ispuni jedan uvjet:

1. bio je prisutan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Babić, S.: Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku, Zagreb, 1986.
 2. Babić, S., Finka, B., Moguš, M.: Hrvatski pravopis, 4. izdanje, Zagreb, 1996.
 3. Barić, E. i dr.: Hrvatska gramatika, Zagreb, 1995.
 4. Katičić, R.: Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Zagreb, 1986.
 5. Katičić, R.: Novi jezikoslovni ogledi, Zagreb, 1992.

Dopunska literatura:

 1. Anić, V.: Rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb, 1994. te kasnija izdanja
 2. Anić, V., Silić, J.: Pravopis hrvatskoga jezika, Zagreb, 2001.
 3. Babić, S., Finka, B., Moguš, M.: Hrvatski pravopis, 5., 6. i 7. izdanje

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje ankete sa studentima po završetku kolegija; analiza prolaznosti i uspjeha na ispitu

Ostale informacije: