Analiza pogrešaka i nastava stranog jezika

 

Naziv kolegija:
Analiza pogrešaka i nastava stranog jezika
Šifra ISVU:
89894
Šifra MOZVAG:
EL064
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g., 2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Gradečak, Tanja
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente s važnošću analize pogrešaka za pravilno usvajanje, učenje i podučavanje stranog jezika te podučiti ih metodama prikupljanja, analize i ispravljanja tipičnih i najčešćih pogrešaka kako kod učenika, tako i na vlastitom primjeru.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti pojam međujezika i njegova obilježja
 • usporediti načine ispravljanja jezičnih pogrešaka u učeničkom međujeziku
 • prepoznati pogreške kao posljedice međujezičnih, unutarjezičnih i razvojnih pogrešaka
 • prepoznati dijakronijske i sinkronijske uzroke pogrešaka
 • kvantitativno i kvalitativno analizirati prikupljene korpuse s pogreškama
 • prosuditi važnost samoanalize vlastitih pogrešaka
 • primijeniti načine ispravljanja jezičnih pogrešaka
 • prepoznati kritične točke u nastavnim materijalima i programima

Sadržaj predmeta:

U teorijskom dijelu kolegija studenti stječu spoznaje o važnosti analize pogrešaka kao metode u vrednovanju znanja u procesu učenja stranog jezika. Nadalje, upoznat će se s temeljnim kognitivnim procesima koji stoje u pozadini razvoja i uporabe međujezika te koje su praktične posljedice njegova razvoja u procesu usvajanja stranog jezika i u nastavi stranog jezika. Usporedbom procesa usvajanja materinskog i stranoga jezika analiziraju se sustavne i nesustavne pogreške tj. pogreške u jezičnoj kompetenciji i uporabi. Isto tako će se proučiti utjecaj međujezičnih pogrešaka kao posljedice međusobne interferencije dvaju jezika, unutarjezičnih pogrešaka kao posljedice pogrešne primjene lingvističkih pravila te razvojnih pogrešaka kao posljedice pogrešnog usustavljivanja znanja o stranom jeziku na trenutno stanje znanja jezika učenika.   Analizom pogrešaka u njihovom sinkronijskom statusu, tj. u određenom trenutku u procesu učenja jezika naučit će se donositi zaključke o mogućim smjerovima razvoja tih pogrešaka u njihovom dijakronijskom statusu, tj. u određenom vremenskom razdoblju u procesu učenja te koje su smjernice i metode njihova ispravljanja. Također će se uočavati potencijalne pogreške u strategijama podučavanja koje su dovele do pogrešaka u jezičnoj uporabi. Analizom vlastitih pogrešaka i dovođenjem u vezu s mogućim uzrocima njihova nastanka studenti će naučiti metode samoispravka kao jednog od koraka u učenju stranog jezika.

U praktičnom će se dijelu kolegija na već postojećem korpusu pismenih zadataka učenika engleskog jezika prikupljati korpus, kako prototipnih, tako i najfrekventnijih jezičnih pogrešaka koje će se zatim klasificirati prema tipovima (morfološke, sintaktičke, semantičke i pragmatičke prirode) i istražit će se njihovi potencijalni uzroci. Uspoređivat će se tipovi pogrešaka po dobnim skupinama učenika te po stupnju znanja stranog jezika te će se formirati tipične gramatičke strukture koje predstavljaju problem, kako pri učenju, tako i pri podučavanju engleskog kao stranog jezika. Studenti će istražiti koji su mogući načini ispravljanja tipičnih i najčešćih pogrešaka. Usporedbom različitih nastavnih materijala i nastavnih programa uočit će se moguće slabe točke u nastavnom procesu koje dovode do najčešćih ili tipičnih pogrešaka te metode njihova ispravljanja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava, analiza primjera i tekstova slušanje izlaganja, sustavno praćenje, učenje po modelu, analiza literature objasniti pojam međujezika i njegova obilježja pisani ispit
predavanje, grupna rasprava, analiza primjera i tekstova slušanje predavanja, sustavno praćenje, opažanje modela, analiza literature, simulacija, analiza primjera, aktivno sudjelovanje u raspravi usporediti načine ispravljanja jezičnih pogrešaka u učeničkom međujeziku pisani ispit, samostalno istraživanje, seminarski rad, usmeno izlaganje
predavanje, grupna rasprava, analiza primjera i tekstova slušanje predavanja, sustavno praćenje, opažanje modela, analiza literature, simulacija, analiza primjera, aktivno sudjelovanje u raspravi prepoznati pogreške kao posljedice međujezičnih, unutarjezičnih i razvojnih pogrešaka pisani ispit, samostalno istraživanje, seminarski rad, usmeno izlaganje
predavanje, grupna rasprava, analiza primjera i tekstova slušanje predavanja, sustavno praćenje, opažanje modela, analiza literature, simulacija, analiza primjera, aktivno sudjelovanje u raspravi prepoznati dijakronijske i sinkronijske uzroke pogrešaka pisani ispit, samostalno istraživanje, seminarski rad, usmeno izlaganje
predavanje, grupna rasprava, analiza primjera i tekstova slušanje predavanja, sustavno praćenje, opažanje modela, analiza literature, simulacija, analiza primjera, aktivno sudjelovanje u raspravi kvantitativno i kvalitativno analizirati prikupljene korpuse s pogreškama pisani ispit, samostalno istraživanje, seminarski rad, usmeno izlaganje
grupna rasprava, analiza primjera i tekstova opažanje modela, analiza literature, simulacija, analiza primjera, aktivno sudjelovanje u raspravi prosuditi važnost samoanalize vlastitih pogrešaka samostalno istraživanje, seminarski rad, usmeno izlaganje
predavanje, grupna rasprava, analiza primjera i tekstova slušanje predavanja, sustavno praćenje, opažanje modela, analiza literature, simulacija, analiza primjera, aktivno sudjelovanje u raspravi primijeniti načine ispravljanja jezičnih pogrešaka pisani ispit, samostalno istraživanje, seminarski rad, usmeno izlaganje
predavanje, grupna rasprava, analiza primjera i tekstova slušanje predavanja, sustavno praćenje, opažanje modela, analiza literature, simulacija, analiza primjera, aktivno sudjelovanje u raspravi prepoznati kritične točke u nastavnim materijalima i programima samostalno istraživanje, seminarski rad, usmeno izlaganje

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1 60%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 1 30%
Usmeno izlaganje 0,25 10%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova.

Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova:

Kontinuirano provjeravanje znanja (2 kolokvija (30%+30%)) – 60 bodova

Pisani seminarski rad – 30 bodova

Usmeno izlaganje – 10 bodova

Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 70 ocjenskih bodova ili 70% ocjene .

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 70% - 76,9%  = dovoljan (2), 77% - 83.9%  = dobar (3), 84% - 92,9,9%   = vrlo dobar (4), 93% - 100% = izvrstan (5). Ukoliko je student ocijenjen negativnom ocjenom iz kolokvija, mora pisati cjeloviti zavrìni ispit.Konačna se ocjena dobiva zbrajanjem postotaka kolokvija, pismenog seminarskog rada i izlaganja.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati. Ako student izostane više od 30%, neće dobiti potpis. Prepisivanje tijekom pisanja kolokvija ili pismenog ispita kažnjava se negativnom ocjenom (0%) bez mogućnosti nadoknade.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Corder, S.R. (1985) Error analysis and interlanguage. Oxford, itd: Oxford University Press
 2. Corder, S.R. (1974) Error analysis. u: Allen J.P.B., S.P.Corder (ur.) Techniques in applied linguistics: The Edinburgh course in applied linguistics: 3, Oxford, itd: Oxford University Press, str. 122-154
 3. Richards, J.C. (ed.) (1974). Error Analysis. Perspectives on second language acquisition. London: Longman.

Dopunska literatura:

 1. Ellis, R. (2002) Grammar teaching: Practice or consciousness-raising?. u: Richards, J.C., W.A.Renandya (ur.) Methodology in language teaching: An anthology of current practice, Cambridge: CUP.
 2. Farooq, M.U. (1998) Contrastive and error analysis based teaching strategies: General education and interdisciplinary research. Aichi Women's Junior College, http://www. cels. bham. ac. uk. / resources/essays/farooq2. pdf [15. 6. 2003.]
 3. Članci iz časopisa (Applied Linguistics, International Review of Applied Linguistics,Modern
 4. Language Journal, System, Strani jezici)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije: