Školska praksa (DP)

 

Naziv kolegija:
Školska praksa (DP)
Šifra ISVU:
85127
Šifra MOZVAG:
ŠPDPA
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Truck-Biljan, Ninočka
0
45
0

 

Ciljevi i zadaci:

Školska praksa obuhvaća 150 radnih sati ukupnog studentovog opterećenja. U okviru školske prakse student:

 • sudjeluje u radu u praktikumu koji uključuje pripremu studenta za promatranje, analizu i pripremu nastavnih sati, analizu video snimaka i simulaciju sekvenci nastavnoga sata (15 sati vježbi prije odlaska u školu), analizu dnevnika nastavne prakse i analizu nastavnih sati studenata (30 sati seminara tijekom i nakon prakse u školi);
 • promatra 8 nastavnih sati mentora u različitim razrednim odjelima (4 sata u osnovnoj školi i 4 sata u srednjoj školi) i najmanje 5 oglednih nastavnih sati drugih studenata i vodi dnevnik nastavne prakse u kojemu vodi bilješke o različitim aspektima nastavnog sata i iznosi svoja opažanja i komentare na temelju stečenih stručnih znanja te sudjeluje u analizi tih sati (25 radnih sati);
 • piše esej (15 radnih sati);
 • student priprema, izvodi i analizira 14 nastavnih sati te sudjeluje u aktivnostima škole (45 radnih sati);
 • student sastavlja portfolio u kojem prikuplja profesionalno relevantne dokumente o razvijanju vlastite nastavničke kompetencije (dnevnik nastavne prakse, primjerci planova nastavnih sati, mentorova ocjena kvalitete studentove samostalne nastave, samoevaluacija svakog održanog nastavnoga sata i postignute nastavničke kompetencije, primjerke samostalno izrađenog nastavnog materijala, te kao neobavezan dio video-snimku samostalne nastave) (20 sati)

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • raspravljati ciljano i refleksivno o promatranoj nastavi
 • raspravljati o važnosti sastavnica nastavničke kompetencije i potrebi njezinog razvoja
 • protumačiti učinkovitosti primjene nastavnih strategija (materijala, oblika rada, interakcije)
 • analizirati strukturu i dinamiku tijeka nastavnog sata, nastavnu pripravu za različite vrste nastavnih sati
 • izvesti samostalno pripremljenu nastavnu jedinicu
 • raspravljati o samostalno izvedenim nastavnim jedinicama;
 • izvijestiti o tijeku i kvaliteti ogledanih i vlastitih nastavnih sati te o prednostima i nedostatcima korištenih postupaka i metoda
 • prikazati portfolio i njegove vrijednosti

Sadržaj predmeta:

Kolegij obuhvaća sljedeće teme:

 • komponente nastavničke kompetencije za poučavanje stranog jezika
 • analiza razredne interakcije
 • analiza strukture, dinamike tijeka nastavnog sata, organizacije sadržaja, primjene nastavnih materijala i pomagala, oblika rada i radnog ozračja nastavnoga sata;
 • aspekti i tehnike ciljanog promatranja nastave primjenom refleksivnog pristupa
 • izrada nastavne pripreme (obrasci nastavne pripreme, elementi i struktura nastavne pripreme, redoslijed aktivnosti, oblikovanje ciljeva i zadataka nastavnoga sata)
 • odabir nastavnih metoda i postupaka, te oblika rada u skladu s ciljevima nastavnoga sata;
 • odabir nastavnih sredstava i pomagala, te izrada nastavnih materijala.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
izlaganje, suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje i zaključivanje, suradnja, aktivno sudjelovanje raspravljati ciljano i refleksivno o promatranoj nastavi aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak analiza pročitane literature, sustavno opažanje i zaključivanje, suradnja raspravljati o važnosti sastavnica nastavničke kompetencije i potrebi njezinog razvoja aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak sustavno opažanje i zaključivanje, suradnja, aktivno sudjelovanje protumačiti učinkovitosti primjene nastavnih strategija (materijala, oblika rada, interakcije) aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački/praktični zadatak sustavno opažanje i zaključivanje, suradnja, aktivno sudjelovanje analizirati strukturu i dinamiku tijeka nastavnog sata, nastavnu pripravu za različite vrste nastavnih sati aktivnosti studenata u nastavi, praktični rad
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni praktični zadatak izvođenje nastavne jedinice izvesti samostalno pripremljenu nastavnu jedinicu pisana nastavna priprema za nastavnu jedinicu, praktični rad
suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje i zaključivanje raspravljati o samostalno izvedenim nastavnim jedinicama; aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava, sustavno opažanje i zaključivanje izvijestiti o tijeku i kvaliteti ogledanih i vlastitih nastavnih sati te o prednostima i nedostatcima korištenih postupaka i metoda aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak sustavno opažanje i zaključivanje prikazati portfolio i njegove vrijednosti aktivnosti studenata u nastavi, protfolio, analiza nastavnih jedinica 0 izvješće

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Portfolio, Praktični rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 20%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Portfolio 0,3 50%
Praktični rad 3,4 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uobziruje se praktični rad (hospitiranje, pripremanje, izvedba i analiza nastavnih sati u školama), ocjena iz Portfolia (nastavni dokumenti i materijali koji se odnose na hospitiranje, pripremanje, izvedbu, analizu nastave te samovrednovanje), te aktivnosti u nastavi tijekom vježbi. Praktični rad se ocjenjuje izravno (izvedba nastave) i neizravno (pisane priprave za nastavne sate).  

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati vježbi na fakultetu. Studenti su također obvezni hospitirati predviđeni broj nastavnih sati u školama, aktivno pripremati, izvoditi i analizirati predviđeni broj nastavnih sati iz nadgledanog i nenadgledanog dijela prakse u školama, prikupljati potrebnu dokumentaciju u Portfolio (nastavni dokumenti i materijali koji se odnose na hospitiranje, pripremanje, izvedbu, analizu nastave te samovrednovanje), te ispuniti aplikaciju (izvješće o praksi) ili voditi dnevnik prakse na dogovoreni način. U slučaju nastave na daljinu (u virtualnoj učionici i sl.) studenti trebaju aktivno sudjelovati uz uključivanje mikrofona i kamera ukoliko/kada se to zatraži.

Student ostvaruje pravo na potpis ukoliko zadovolji sljedeće uvjete: bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati vježbi na fakultetu (u virtualnoj ili stvarnoj učionici), promatrao je, izveo i analizirao najmanje 70% predviđenog broja nastavnih sati iz nadgledanog i iz nenadgledanog dijela prakse u školama kod mentora i upisao osnovne podatke u aplikaciju/dnevnik prakse (datum, škola, razred, oblik nastave).  

Student ostvaruje pravo izlaska na ispit ukoliko zadovolji sljedeće uvjete: bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati vježbi na fakultetu (u virtualnoj ili stvarnoj učionici); promatrao je, izveo i analizirao predviđeni broj nastavnih sati iz nadgledanog i iz nenadgledanog dijela prakse u školama kod mentora, predao je Portfolio na ocjenjivanje i ispunio aplikaciju/dnevnik prakse. 

 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press
 2. Harmer, Jeremy (2003) The Practice of English Language Teaching. (revised) Longman
 3. Newby, D., Allan, R., Fenner, A., Jones, B., Komorowska, H. i Soghikyan, K. (2007) European Portfolio for Student Teachers of Languages: A reflection tool for language teacher education. Graz: European Centre of Modern Languages.
 4. Ur, Penny (1996) A Course in Language Teaching: Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press
 5. Odabrane internetske stranice

Dopunska literatura:

 1. Crookes, Graham (2003) A Practicum in TESOL: professional development through teaching practice. CUP
 2. Gebhard, Jerry G. i Robert Oprandy (1999) Language Teaching Awareness: a guide to exploring beliefs and practices. CUP
 3. Dornyei, Zoltan & Tim Murphey (2004) Group Dynamics in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Woodward, Tessa (2001) Planning Lessons and Courses. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Wright, Tony (1997) Roles of Teachers and Learners. Oxford: Oxford University Press. priručnici s nastavnim materijalima i vježbama za praktičnu izvedbu nastavnog sata po izboru studenta; službeni dokumenti i pedagoška dokumentacija iz područja poučavanja stranih jezika (nastavni planovi i programi, kurikulumi i slično) po potrebi; članci iz časopisa (Applied Linguistics; Language Learning; Studies in Second Language Acquisition; TESOL Quarterly; System, International Review of Applied Linguistics)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije: