Warning: Undefined variable $godina_array in /var/www/ff-info/kolegiji.php on line 325

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /var/www/ff-info/kolegiji.php on line 325
FF - Info

Engleski jezik za napredne I

 

Naziv kolegija:
Engleski jezik za napredne I
Šifra ISVU:
43230
Šifra MOZVAG:
ENGNAP1
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Varga, Mirna
0
45
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je ovog kolegija usavršavanje usvojenih i stjecanje novih znanja i vještina iz područja usmene i pismene komunikacije na engleskom jeziku na naprednom stupnju učenja (C1). U sklopu svih nastavnih aktivnosti primarni je cilj razvijanje komunikacijske kompetencije, aktiviranje pasivnog te proširivanje aktivnog vokabulara te razvijanje gramatičke točnosti kako bi izričaj bio što sigurniji i tečniji te se u što većoj mjeri približio onom izvornih govornika.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati ključne elemente u dužem autentičnom audio i/ili video zapisu opće i/ili akademske tematike
 • interpretirati jezično složenije tekstove koji se odnose na svaKODnevnu i/ili akademsku tematiku
 • usmeno i pismeno sažimati tekstove pisane različitim funkcionalnim stilovima
 • tečno primijeniti vokabular na naprednom stupnju učenja (C1) s posebnim naglaskom na idiomatskim izrazima
 • diskutirati argumentirano u grupnim raspravama
 • integrirati obrađeno gradivo u obliku dobro strukturiranih, logički koherentnih i argumentiranih eseja
 • pripremiti prezentaciju na zadane teme prema strukturiranom modelu

Sadržaj predmeta:

Kolegij omogućuje studentima daljnje sustavno usavršavanje svih jezičnih vještina na naprednom stupnju učenja (C1). Potiče se rad na autentičnim materijalima (ulomci iz književnih djela, dijelovi iz različitih recentnih udžbenika, ulomci iz popularno znanstvenih časopisa, audio i video zapisi te ostali internetski izvori) kako bi se studentima omogućilo razvijanje jezičnih vještina na naprednom stupnju učenja. Vještina slušanja razvija se izlaganjem dužim te često strukturno i jezično zahtjevnijim audio i video zapisima o recentnim svjetskim i lokalnim događajima kao i akademskim temama. Razvijaju se vještine čitanja i kritičkog mišljenja u skladu s interesima studenata i predmetima njihovog studija. Studente se potiče na razvijanje koherentne argumentacije kao i na razvijanje prezentacijskih vještina u akademskom kontekstu. Također se potiče razvijanje vještina pisanja različitih tekstnih vrsta pri čemu se naglasak stavlja na obilježjima različitih registara (službena pisma, kritički osvrt na film, književno djelo i sl.).

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, grupna rasprava analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje prepoznati ključne elemente u dužem autentičnom audio i/ili video zapisu opće i/ili akademske tematike aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje interpretirati jezično složenije tekstove koji se odnose na svaKODnevnu i/ili akademsku tematiku aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje usmeno i pismeno sažimati tekstove pisane različitim funkcionalnim stilovima aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje tečno primijeniti vokabular na naprednom stupnju učenja (C1) s posebnim naglaskom na idiomatskim izrazima aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni i usmeni ispit
vježbe, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje diskutirati argumentirano u grupnim raspravama aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
vježbe, rad na tekstu opažanje modela, analiza primjera, pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada (argumentacija) integrirati obrađeno gradivo u obliku dobro strukturiranih, logički koherentnih i argumentiranih eseja aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, pismeni ispit
vježbe, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, usmeno izlaganje pripremiti prezentaciju na zadane teme prema strukturiranom modelu aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,8 80%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 0,45 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Kontinuirano praćenje (aktivnost na nastavi, sustavno praćenje preporučene literature, vlastiti prinos) izvršavanja postavljenih zadataka.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

a) Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati.

b) Studenti su obvezni donositi nastavne materijale na nastavu

 

 

Obavezna literatura:

Nastavni materijali sastoje se od odabranih dijelova iz recentnih stranih udžbenika, književnih ulomaka, gramatičkih vježbenica, vježbenica za razvijanje vokabulara na naprednom stupnju učenja, dnevnog tiska i ostalih relevantnih internetskih izvora.

Dopunska literatura:

Odabrani dijelovi u:

 1. Harrison, Mark, New Proficiency Testbuilder, (Macmillan Publishers, 2002).
 2. Hewings, Martin, Advanced Grammar in Use, A Self-Study Reference and Practice Book  for     Advanced Learners of English (Cambridge University Press, 2005).
 3. Thomson, A. J. and Martinet, A.V. Advanced Exercises in  Practical English Grammar, Bd 1 (Oxford University Press, 1996).
 4. Thomson, A. J. and Martinet, A.V. Advanced Exercises in  Practical English Grammar, Bd 2 (Oxford University Press, 1998).
 5. 5. McCarthy, Michael and O'Dell, Felicity, English Vocabulary in Use (Advanced), (Cambridge    University Press, 2002).
 6. McCarthy, Michael and O'Dell, Felicity, English Vocabulary in Use (Upper-intermediate &    Advanced), (Cambridge University Press, 1994).

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta

Ostale informacije: