Engleski za humanističke i društvene znanosti 1

 

Naziv kolegija:
Engleski za humanističke i društvene znanosti 1
Šifra ISVU:
45041
Šifra MOZVAG:
SJEnj01
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Truck-Biljan, Ninočka
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovog kolegija je usavršavanje usvojenih i stjecanje novih znanja i vještina iz područja usmene i pismene komunikacije na engleskom jeziku. U sklopu svih aktivnosti naglasak je na razvijanju komunikacijske kompetencije, proširivanju aktivnog vokabulara i gramatičke točnosti kako bi se izričaj u što većoj mjeri približio onom izvornih govornika.

Ishodi učenja:

R.b.

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razlikovati opći leksik od akademskog
 • prepoznati karakteristične leksičke i gramatičke strukture te rečenična vezna sredstva u akademskom diskursu
 • objasniti uporabu glagolskih vremena u stručnim tekstovima
 • upotrijebiti glagolska vremena obrađena nastavnim gradivom
 • demonstrirati znanje stručnog leksika pri prijevodu dijelova teksta s engleskog na hrvatski jezik

Sadržaj predmeta:

 

SADRŽAJ KOLEGIJA:

U ovom se kolegiju podjednaka važnost daje svim jezičnim vještinama – receptivnim: slušanje i čitanje, te produktivnim: govor i pisanje te se intenzivno radi na sustavnom uvježbavanju istih što je iznimno važno i potrebno i na naprednom stupnju jezične kompetencije. 

Studenti su izloženi u većoj mjeri autentičnim jezičnim materijalima na srednjem stupnju jezične složenosti koji se razlikuju tematski, registrom (standardni, kolokvijalni) te u slučaju audio i video zapisa različitim naglaskom (standardni britanski, američki, itd.). Koriste se tekstovi s aktualnom tematikom koji služe za jezičnu analizu, ali u isto vrijeme potiču studente na razgovor te izražavanje kritičkog mišljenja.

Budući da je jedan od važnijih ciljeva ovog kolegija razvijanje komunikativne kompetencije studenata, osobit naglasak stavlja se na različite vrste komunikacijskih govornih vježbi tijekom kojih se ponavljaju stečena, ali i usvajaju nova leksička i gramatička znanja. Jedna od najčeščih metoda su tzv. role-play vježbe kojima se nastoji potaknuti primjena jezika u različite komunikacijske svrhe. Na vježbama se potiče stalna interakcija između studenata koja se postiže radom u skupinama, paru, ali i sudjelovanjem cijele grupe.

Sve teme koje se obrađuju odabrane su prema interesima studenata čime se nastoji potaknuti njihova motivacija za aktivno sudjelovanje i zalaganje u radu. Primjeri tema koje se obrađuju su sljedeći: family, friends, books, films, relationships itd.

Jedan od ciljeva kolegija jest i razvijanje gramatičke kompetencije studenata. To se postiže usustavljivanjem i nadogradnjom gramatičkih struktura engleskog jezika (npr. sadašnja glagolska vremena, pridjevi s nastavkom –ed/-ing, the past simple vs.past perfect tense, glagolski oblici za izražavanje kritike i generaliziranja kao što su can be/tends to be, itd).

Također, veliki naglasak stavlja se na proširivanje postojećeg aktivnog vokabulara studenata, a to se ponajprije odnosi na jezične elemente kao što su kolokacije, idiomatski izričaji, tvorba riječi, itd.

Jedan od ciljeva ovog kolegija je i razvijanje tečnog i preciznog pismenog izražavanja na srednjem stupnju. To se postiže pisanjem različitih vrsta kraćih sastava na zadanu temu. Neki od zadataka su sljedeći: pisanje kraće filmske kritike, kraćeg opisa karakternih osobina neke osobe i sl.  

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava slušanje izlaganja, opažanje modela, aktivno sudjelovanje razlikovati opći leksik od akademskog aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava slušanje izlaganja, opažanje modela, aktivno sudjelovanje prepoznati karakteristične leksičke i gramatičke strukture te rečenična vezna sredstva u akademskom diskursu aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava čitanje i analiza literature i uvježbavanje. aktivno sudjelovanje objasniti uporabu glagolskih vremena u stručnim tekstovima aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje. upotrijebiti glagolska vremena obrađena nastavnim gradivom aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje demonstrirati znanje stručnog leksika pri prijevodu dijelova teksta s engleskog na hrvatski jezik aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,25 50%
Pismeni ispit 1 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pohađanje vježaba (70% minimalno), položen kolokvij (50%), položen pismeni ispit (50%). Studenti koje ne polože kolokvij tijekom semestra izlaze na pismeni ispit u redovnim ispitnim rokovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Nastavni materijali za kolegij Engleski za humanističke i društvene znanosti 1

Dopunska literatura:

 1. Peterson, K. i Wedge, R. (2013). Oxford Grammar for EAP. Oxford: Oxford University Press.
 2. McCarthy, M. i  O'Dell, F. (2008). Academic vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Eastwood, J. (2001). Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
 4. McCarthy, M. i O'Dell, F. (1994). English Vocabulary in Use (Advanced). Cambridge: CUP.
 5. Peterson K. (2013). Oxford Grammar for EAP. Oxford: Oxford University Press.
 6. Thomson, A. J. i Martinet, A.V. (1986). A Practical English Grammar. Oxford: Oxford University Press.
 7. Thomson, A. J. i Martinet, A.V. (1996). Advanced Exercises in Practical English. Grammar, Bd 1. Oxford: Oxford University Press.
 8. Thomson, A. J. i Martinet, A.V. (1998). Advanced Exercises in Practical English Grammar, Bd 2. Oxford: Oxford University Press.
 9. Vince, M. (2003). Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Po završetku nastave studenti ispunjavaju anoniman, evaluativni upitnik čime im se pruža mogućnost kritičkog ocijenjivanja uspješnosti izvođenja kolegija kao i iznošenje prijedloge za njegovo poboljšanje.

Ostale informacije: