Domska pedagogija

 

Naziv kolegija:
Domska pedagogija
Šifra ISVU:
59624
Šifra MOZVAG:
PDA304
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Livazović, Goran
0
0
0
Cikovac, Dean
0
0
60

 

Ciljevi i zadaci:

Predavanjima, izučavanjem literature, studijem odabranih primjera i terenskom nastavom uvesti studente u područje domskog odgoja, njegovog utemeljenja, osnovnih pojmovnih određenja i neposrednog odgojnog djelovanja. Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sistematiziran uvid u domsku pedagogiju kao jedne od sastavnice institucionalnog odgoja i obrazovanja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati predmet, zadatke i svrhu domske pedagogije i područje istraživanja domske pedagogije
 • analizirati oblike odgojno obrazovnog rada u domu i sadržaje odgojno obrazovnog rada
 • usporediti sadržaje i oblike odgojno obrazovnog rada konkretnih domova koje su upoznali tijekom terenske nastave
 • objasniti pojam, ulogu i značaj odgajatelja i ravnatelja u domu
 • prosuditi značaj osobnosti i profesionalne kompetencije odgajatelja
 • prepoznati razliku između planiranja i programiranja rada u domu i domskog kurikuluma
 • konstruirati anketne upitnike kao instrumente sumativne evaluacije pedagoškog rada u domu

Sadržaj predmeta:

Temelji domskog odgoja, povijesna i suvremena određenja. Domska pedagogija: predmet i područje istraživanja. Vrste domova: dječji, učenički, specijalni, odgojni... - pojmovna određenja i mjesto u odgojno-obrazovnom sustavu. Oblici i sadržaji odgojno-obrazovnog rada u domovima. Organizacija i upravljanje domom. Upoznavanje, praćenje i vrednovanje odgojnog rada u domu. Funkcija odgajatelja i metodika odgojnog rada. Domski kurikulum.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature opisati predmet, zadatke i svrhu domske pedagogije i područje istraživanja domske pedagogije aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature analizirati oblike odgojno obrazovnog rada u domu i sadržaje odgojno obrazovnog rada aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje usporediti sadržaje i oblike odgojno obrazovnog rada konkretnih domova koje su upoznali tijekom terenske nastave seminarski rad, poster prezentacija, pismeni ispit i usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava i analiza web materijala suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature objasniti pojam, ulogu i značaj odgajatelja i ravnatelja u domu seminarski rad, poster prezentacija, pismeni ispit i usmeni ispit
samostalni istraživački zadatak dramska prezentacija, dijaloška metoda, simulacija, sustavno opažanje prosuditi značaj osobnosti i profesionalne kompetencije odgajatelja samostalno istraživanje/projektna aktivnost
seminarsko izlaganje, diskusija, radionica, projektno istraživanje dramska prezentacija, dijaloška metoda, simulacija, sustavno opažanje prepoznati razliku između planiranja i programiranja rada u domu i domskog kurikuluma projektna aktivnost, esej, samostalni zadatci
diskusija, radionica, projektno istraživanje suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature konstruirati anketne upitnike kao instrumente sumativne evaluacije pedagoškog rada u domu pismeni i usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 10%
Pismeni/usmeni ispit 2,4 70%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Seminarski rad 0,8 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene.

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

(pismeni ispit x 0,6) + (seminarski rad x 0,3) + (aktivnost u nastavi x 0,1).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

pismeni ispit – 4

seminarski rad – 5

aktivnost u nastavi - 5

 (4 x 0,6) + (5 x 0,3) + (5x 0,1) = 2,4 + 1,5 + 0,5 = 4,4

Konačna ocjena 4,4 →  vrlo dobar (4)             

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati. Ako student ima 5 ili više izostanaka (jedan izostanak iznosi 2 nastavna sata), neće dobiti potpis, kao ni ukoliko ukupno ostvari manje od 40% ocjene. Prepisivanje tijekom ispita kažnjava se oduzimanjem ispita bez mogućnosti ponovnog pisanja i za taj ispit student dobiva ocjenu 0%.

 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Hrvatić, N. (2002.), Domska pedagogija: od teorije do odgojne prakse, Zbornik radova: odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci
 2. Klapan, A. (1996.), Učenje u učeničkom domu. Rijeka: Pedagoški fakultet u Rijeci.
 3. Rosić, V. (2001.), Domski odgoj. Rijeka: Graftrade.
 4. Vukasović, A. (2001.), Pedagogija, (Poglavlje VI. - Odgoj u domovima). Zagreb: HKZ "MI".

Dopunska literatura:

 1. Klapan, A., Vrcelj, S. (1991.), Dosezi pedagoške misli o domskom odgoju u Hrvatskoj. Zagreb: HPKZ.
 2. Mehringer, A. (2003.), Mala specijalna pedagogija. Zagreb: Educa.
 3. Rosić, V. (1996.), Odgojno-obrazovni rad u učeničkom domu. Rijeka: Pedagoški fakultet u Rijeci.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.

Ostale informacije: