Domska pedagogija

 

Naziv kolegija:
Domska pedagogija
Šifra ISVU:
204770
Šifra MOZVAG:
PDA304
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Španja, Sanja
0
0
0
Bogatić, Katarina
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Osposobljavanje studenata za osnovne spoznaje o važnosti domskog odgoja, njegovog utemeljenja, osnovnih pojmovno-kategorijalnih određenja i neposrednog odgojnog djelovanja u praksi putem samostalnog i kritičkog proučavanja literature, razgovora i rasprava na predavanjima i seminarima. Ostvarivanje sadržaja i ishoda učenja kolegija omogućit će cjelovit i sistematiziran uvid u temeljne odrednice domske pedagogije u okviru konteksta institucionalnog odgoja i obrazovanja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • usporediti posebnosti domskog odgoja i temeljnih znanja, vještina i sposobnosti domskih pedagoga te različitih domskih ustanova;
 • usporediti različite vrste i oblike institucionalnog odgoja i srodnih pedagoških kompetencija;
 • primjenjivati metodičke postupke domskog odgoja u praktičnom radu;
 • iskazati odgovornost, snalaženje i samostalnost u pedagoškom radu;
 • analizirati položaj domske pedagogije u sustavu pedagogijskih disciplina;
 • primjenjivati pedagoška znanja iz područja domskog odgoja u radu.

Sadržaj predmeta:

Osnove domskog odgoja, povijesni razvoj i suvremena određenja

Domska pedagogija: cilj, zadatci, predmet i područje istraživanja.

Vrste domova: dječji, učenički, specijalni, odgojni... pojmovna određenja i mjesto u odgojno-obrazovnom sustavu.

Oblici i sadržaji odgojno-obrazovnog rada u domovima.

Organizacija domskog odgoja i upravljanje domom

Upoznavanje, praćenje i vrednovanje odgojnog rada u domu.

Temeljne vještine, znanja i funkcije domskog odgajatelja; metodika odgojnog rada.

Domski kurikulum

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 . Metoda procjene
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Usporediti posebnosti domskog odgoja i temeljnih znanja, vještina i sposobnosti domskih pedagoga te različitih domskih ustanova; Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Usporediti različite vrste i oblike institucionalnog odgoja i srodnih pedagoških kompetencija Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Primjenjivati metodičke postupke domskog odgoja u praktičnom radu Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Iskazatii odgovornost, snalaženje i samostalnost u pedagoškom radu Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Analizirati položaj domske pedagogije u sustavu pedagogijskih disciplina Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, seminarska aktivnost Primjenjivati  pedagoška znanja iz područja domskog odgoja u radu Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Projekt, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,15 0%
Pismeni ispit 0,6 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Projekt 0,15 0%
Usmeni ispit 0,35 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir aktivnost na nastavi, seminarski rad i pismeni/usmeni ispit: 10% konačne ocjene čini ocjena aktivnosti na nastavi, 20% ocjene je kvaliteta seminarskog rada, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog/usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Aktivno i redovito sudjelovanje na nastavi. Izrada samostalnih praktičnih istraživačkih zadataka.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Rosić, V. (2001), Domski odgoj, Graftrade, Rijeka.
 2. Vukasović, A. (2001), Pedagogija, (Pog. VI-Odgoj u domovima), HKZ "MI", Zagreb.

Dopunska literatura:

 1. Hrvatić, N. (2002), Domska pedagogija: od teorije do odgojne prakse, Zbornik radova: Odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka.
 2. Mehringer, A. (2003), Mala specijalna pedagogija, Educa, Zagreb.
 3. Klapan, A., Vrcelj, S. (1991), Dosezi pedagoške misli o domskom odgoju u Hrvatskoj,HPKZ, Zagreb.
 4. Klapan, A. (1996), Učenje u učeničkom domu, Rijeka, Pedagoški fakultet u Rijeci.
 5. Rosić, V. (1996), Odgojno-obrazovni rad u učeničkom domu, Pedagoški fakultet u Rijeci,Rijeka.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa, redovite konzultacije. Mentorsko-savjetodavni i praktični rad sa studentima tijekom održavanja nastave.

Ostale informacije: