Pedagogija slobodnog vremena

 

Naziv kolegija:
Pedagogija slobodnog vremena
Šifra ISVU:
223787
Šifra MOZVAG:
PDA303
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Livazović, Goran
30
0
0
Bojčić, Karlo
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati pedagoške aspekte i implikacije slobodnog vremena kao društvene pojave; teorijske pristupe i interpretacije slobodnog vremena; njegova mjesta u sustavu odgoja i obrazovanja te predmetnu strukturu ove discipline. Metodički uputiti studente u konkretizaciju praktičnih aktivnosti u slobodnom vremenu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • identificirati osnovne pojmove pedagogije slobodnog vremena
 • obrazložiti povijesni razvoj pedagogije slobodnog vremena kao znanstvene discipline
 • opisati osnovne teorijske pravce utemeljenja pedagogije slobodnog vremena
 • objasniti važnost odnosa kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i prevencije poremećaja u ponašanju i antisocijalnih oblika ponašanja
 • shvatiti važnost odnosa provođenja slobodnog vremena i razvoja znanja, vještina i sposobnosti s ciljem veće kvalitete društvenog života pojedinca
 • osmisliti programe kvalitetne provedbe slobodnog vremena

Sadržaj predmeta:

Slobodno vrijeme kao pojava: društveni, gospodarski i kulturni aspekti. Interdisciplinarni pristup interpretaciji slobodnog vremena. Slobodno vrijeme i kultura mladih: stilovi, mjesta i načini provođenja. Struktura, sadržaj i mjesta provođenja slobodnog vremena djece, mladih, odraslih i ostarjelih – pedagoške implikacije. Slobodno vrijeme kao sustav otvorene socijalne i kulturne komunikacije. Izvanškolske i izvannastavne aktivnosti u slobodnom vremenu učenika. Turizam i slobodno vrijeme: učiti putujući. Pedagogija slobodnog vremena kao znanstvena disciplina: predmet, metodologija, sadržaji i metodika praktičnog djelovanja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarska nastava slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, aktivno sudjelovanje identificirati osnovne pojmove pedagogije slobodnog vremena aktivnost studenata u nastavi, samostalno istraživanje pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska nastava slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava obrazložiti povijesni razvoj pedagogije slobodnog vremena kao znanstvene discipline aktivnost studenata u nastavi, samostalno istraživanje pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska nastava slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, aktivno sudjelovanje opisati osnovne teorijske pravce utemeljenja pedagogije slobodnog vremena aktivnost studenata u nastavi, samostalno istraživanje pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska nastava slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, aktivno sudjelovanje objasniti važnost odnosa kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i prevencije poremećaja u ponašanju i antisocijalnih oblika ponašanja aktivnost studenata u nastavi, samostalno istraživanje pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska nastava slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, aktivno sudjelovanje shvatiti važnost odnosa provođenja slobodnog vremena i razvoja znanja, vještina i sposobnosti s ciljem veće kvalitete društvenog života pojedinca aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, seminarska nastava slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, aktivno sudjelovanje osmisliti programe kvalitetne provedbe slobodnog vremena aktivnost studenata u nastavi, samostalno istraživanje, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave, Projekt, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 10%
Pismeni ispit 1,5 50%
Pismeni/usmeni ispit 2 70%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Projekt 0,5 10%
Usmeni ispit 1 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Student može postići maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene.

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

(pismeni ispit x 0,5) + (usmeni ispit x 0,3) + (samostalni istraživački projekt x 0,1) + (aktivnost u nastavi x 0,1).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

pismeni ispit – 4

usmeni ispit - 4

samostalni istraživački rad – 5

aktivnost u nastavi - 5

 (4 x 0,5) + (4 x 0,3) + (5 x 0,1) + (5x 0,1) = 2 + 1,2 + 0,5 + 0,5 = 4,2

Konačna ocjena 4,2 →  vrlo dobar (4)             

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni aktivno pohađati nastavu te izraditi samostalni istraživački rad minimalno za pozitivnu ocjenu.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Livazović, G. (2017), Uvod u pedagogiju slobodnog vremena, Osijek, Filozofski fakultet i Sveučilišna naklada Zagreb
 2. Janković, V. (1976), Slobodno vrijeme u suvremenoj pedagoškoj teoriji i praksi. Zagreb: PKZ.
 3. Krippendorf, J. (1986), Putujuće čovječanstvo: za novo poimanje slobodnog vremena i turizma. Zagreb: Liber.
 4. Plenković, J. (2000), Slobodno vrijeme mladeži. Rijeka: Sveučilište u Rijeci.

Dopunska literatura:

 1. Martinić, T. (1987), Slobodno vrijeme i suvremeno društvo. Zagreb: Informator.
 2. Huizinga, J. (1987), Homo ludens. Zagreb: Matica Hrvatska.
 3. Previšić, V. (1987), Izvannastravne aktivnosti i stvaralaštvo. Zagreb: Školske novine.
 4. Mlinarević, V., Brust Nemet, M.. (2012), Izvannastavne aktivnosti u školskom
  kurikulumu. Osijek: Učiteljski fakultet Osijek.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.

Ostale informacije: