Metodologija pedagogijskih istraživanja II

 

Naziv kolegija:
Metodologija pedagogijskih istraživanja II
Šifra ISVU:
45961
Šifra MOZVAG:
PDA205
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bognar, Branko
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s osnovnim spoznajama koje ih osposobljavaju za planiranje i provođenje jednostavnijih kvantitativno usmjerenih istraživanja u području odgoja i obrazovanja i kritičko praćenje znanstvene i stručne literature.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • vrednovati različite izvore podataka u pedagoškim istraživanjima
 • analizirati različite hipotetske konstrukte i načine testiranja znanstvenih hipoteza
 • metodološki korektno koristiti različite izvore podataka u pedagoškim istraživanjima
 • koristiti različite postupke direktnog i indirektnog mjerenja
 • slijediti logiku i organizaciju provedbe pedagoškog eksprimenta
 • primijeniti jednostavne eksperimentalne nacrte u vlastitom istraživanju
 • primijeniti principe i postupke deskriptivne statistike pri obradi rezultata istraživanja
 • iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama

Sadržaj predmeta:

Osnovne značajke kvantitativno usmjerenih istraživanja. Izvori podataka u pedagoškim istraživanjima. Problem mjerenja: direktno i indirektno mjerenje. Hipotetski konstrukti, intervenirajuće i manifestne varijable u pedagogijskim istraživanjima. Mjerne ljestvice. Osnovne značajke eksperimenta. Osnovni eksperimentalni nacrti. Pokusi i kvazi-pokusi. Ex-post facto eksperiment. Statistika, njena povijest i uloga u opisivanju i istraživanju pedagoških pojava i problema. Deskriptivna i induktivna statistika.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, zaključivanje vrednovati različite izvore podataka u pedagoškim istraživanjima seminarski rad, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, zaključivanje analizirati različite hipotetske konstrukte i načine testiranja znanstvenih hipoteza aktivnost studenata na nastavi
predavanje, samostalni istraživački zadatak slušanje izlaganja, analiza literature, izrada projekta i izvješća istraživanja metodološki korektno koristiti različite izvore podataka u pedagoškim istraživanjima seminarski rad (izvješće istraživanja), pismeni ispit
predavanje, samostalni istraživački zadatak slušanje izlaganja, analiza literature, izrada projekta i izvješća istraživanja koristiti različite postupke direktnog i indirektnog mjerenja seminarski rad (izvješće istraživanja), pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, zaključivanje slijediti logiku i organizaciju provedbe pedagoškog eksprimenta aktivnost studenata na nastavi, seminarski rad, pismeni ispit
predavanje, samostalni istraživački zadatak, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, izrada projekta i izvješća istraživanja primijeniti jednostavne eksperimentalne nacrte u vlastitom istraživanju aktivnost studenata na nastavi, seminarski rad, pismeni ispit
predavanje, samostalni istraživački zadatak, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, izrada projekta i izvješća istraživanja primijeniti principe i postupke deskriptivne statistike pri obradi rezultata istraživanja aktivnost studenata na nastavi, seminarski rad, pismeni ispit
seminarsko izlaganje, diskusija suradnja, aktivno sudjelovanje, samostalna upotreba literature iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama seminarski rad, aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,7 0%
Istraživanje 1,4 50%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Usmeni ispit 1,4 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i ocjenjivanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

izvješće o istraživanju – 4

usmeni ispit – 3

(4 x 0,5) + (3 x 0,5) = 2 + 1,5 = 3,5

Konačna ocjena 3,5     à vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati i obavljati aktivnosti zadane na nastavi te provesti istraživanje, napisati i izložiti izvješće o istraživanju barem za ocjenu dovoljan (2).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Halmi: A.(1999.), Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima. Zagreb: Alinea (Poglavlja: 1., 3., 4. i dio 5.)
 2. Kovačević, M. (ur.. 1992.), Standardi za psihološko-pedagoško testiranje. Zagreb: Educa.
 3. Mužić, V. (1996.), Paradigmatski aspekti odnosa kvalitativnog i kvantitativnog vrednovanja odgojno-obrazovnog procesa. U: Vrednovanje obrazovnog procesa, programa, ostvarivanja, učinka (ur. A. Peko i V. Mužić). Osijek: Pedagoški fakultet, str. 1.-27.
 4. Sekulić-Majurec, A. (2001.), Quo vadis metodologija pedagogije? U: Rosić, V. (ur.): Teorijsko - metodološka utemeljenost pedagoških istraživanja. Zbornik  radova  Rijeka:  Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, str. 27.-39. 

 

Dopunska literatura:

 1. Kumar, R. (1999.), Research Methodology. London: Sage.
 2. Mužić, V. (1993.), Kako nadmudriti test. Zagreb: Školske novine.
 3. Sekulić-Majurec, A. (2000.), Kvantitativan i/ili kvalitativan pristup istraživanjima pedagoških fenomena –  neke aktualne dileme. Napredak, 141 (3): 289.-300.

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.

Ostale informacije:

S