Metodologija pedagogijskih istraživanja

 

Naziv kolegija:
Metodologija pedagogijskih istraživanja
Šifra ISVU:
204774
Šifra MOZVAG:
PDA205
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bognar, Branko
30
0
0
Filipov, Mia
0
60
0

 

Ciljevi i zadaci:

Usvajanje znanja o metodologijskim pristupima u istraživanju odgoja i obrazovanja.

Razvijanje sposobnosti kritičkog promišljanja teorije i prakse istraživanja.

Razvijanje sposobnosti korištenja literature u elaboraciji i provedbi istraživanja odabranih problema.

Stjecanje sposobnosti komunikacijske prikladnosti i suradnje.

Usvajanje i primjena etičkih načela u istraživanju odgoja i obrazovanja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • interpretirati metodologijsku terminologiju i suvremene istraživačke paradigme;
 • argumentirati problem istraživanja;
 • odabrati literaturu u izradi projekta istraživanja;
 • prezentirati usmeno i pismeno informacije;
 • iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu na projektu istraživanja.

Sadržaj predmeta:

Pristupi istraživanju pedagoških fenomena. Značaj istraživanja odgoja i obrazovanja. Metode, postupci i instrumenti pedagogijskih istraživanja. Mjerenja i mjerne ljestvice. Eksperiment i osnovni eksperimentalni nacrti. Postupci prikupljanja i obrade podataka. Analiza i interpretacija empirijskih podataka. Provedba pedagogijskih istraživanja. Izvješće o istraživanju. Etički kodeks o istraživanju s djecom.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4.  Metoda  procjene
Predavanje, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, grupna rasprava. Slušanje izlaganja, rasprava, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, razgovor (dijaloška metoda). Interpretirati metodologijsku terminologiju i suvremene istraživačke paradigme; Usmeni ispit, aktivnost studenata na nastavi.
Predavanje, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, rad na tekstu. Slušanje izlaganja, rasprava, analiza literature, odgovorno izvršavanje obveza, razgovor (dijaloška metoda), primjena naučenoga, simulacija, oblikovanje projekta istraživanja. Argumentirati problem istraživanja; Projekt istraživanja, aktivnost studenata na nastavi, usmeni ispit.
Projektno istraživanje, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, rad na tekstu. Simulacija, analiza literature, odgovorno izvršavanje obveza, razgovor (dijaloška metoda), primjena naučenoga, oblikovanje projekta istraživanja, samostalna uporaba literature. Odabrati literaturu u izradi projekta istraživanja; Projekt istraživanja.
Predavanje, projektno istraživanje, samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, suradničko učenje. Slušanje izlaganja, oblikovanje projekta istraživanja, analiza literature, odgovorno izvršavanje obveza, aktivno sudjelovanje na nastavi, rasprava, razgovor (dijaloška metoda), primjena naučenoga, pismeno izražavanje, prezentacija naučenoga. Prezentirati usmeno i pismeno informacije; Projekt istraživanja, usmeni ispit.
Projektno istraživanje, samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, diskusija. Rasprava, aktivno sudjelovanje na nastavi, postavljanje i rješavanje problema, primjena naučenoga, rad u paru, oblikovanje projekta istraživanja. Iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu na projektu istraživanja. Projekt istraživanja.

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,2 0%
Istraživanje 0,8 0%
Pohađanje nastave 2,2 0%
Usmeni ispit 0,8 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Uz aktivnost na nastavi, u oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzirizvješće o istraživanju i usmeni ispit: 50% konačne ocjene čini ocjena iz izvješća o istraživanju, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u nastavi, provesti istraživanje i napisati izvješće o istraživanju te pristupiti usmenom ispitu.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Mužić, V. (2004). Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja (2. prošireno izdanje). Zagreb: Educa.
 3. Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 4. Sekulić-Majurec, A. (2000). Kvantitativan i/ili kvalitativan pristup istraživanjima pedagoških fenomena – neke aktualne dileme. Napredak, 141 (3), 289.-300.

Dopunska literatura:

 1. Mejovšek, M. (2003). Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Silobrčić, V. (2000). Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo. Zagreb: Medicinska naklada.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.

Ostale informacije:

S