Upotreba računala u psihologiji

 

Naziv kolegija:
Upotreba računala u psihologiji
Šifra ISVU:
85182
Šifra MOZVAG:
PID28
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Krupić, Dino
0
0
0
Kantor, Ena
0
30
30

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s mogućnostima korištenja informatičke tehnologije u znanstvenoj i primijenjenoj psihologiji. Osposobiti polaznike za samostalno pretraživanje izvora znanstvenih informacija, te izbor prikladne programske podrške.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • pripremiti podatke za računalnu obradu varijabli u računalnom programu spss
 • provesti osnovne deskriptivne i moguće inferencijalne statističke analize
 • interpretirati rezultate provedenih statističkih analiza
 • samostalno odabrati adekvatne statističke analize za neku grupu podataka
 • osvijestiti važnost prikladnog odabira statističkih analiza podataka

Sadržaj predmeta:

Primjena računala u psihodijagnostici: mogućnosti zadavanja podražaja;  kompjutersko adaptivno testiranje (CAT); Anketiranje putem računala, CATI sustav, primjena informatičke tehnologije pri provođenju ankete; Pretraživanje baza podataka putem računala; Primjena računala u edukaciji i nastavi, programirano učenje pomoću računala, sustavi za učenje na daljinu, multimedijska prezentacija; Primjena računala pri radu s osobama s posebnim potrebama; programi za slijepe i slabovidne osobe; Mogućnosti upotrebe Interneta: psihologijski sadržaji na WEB-u, psihodijagnostika, savjetovanje; Primjena računala pri provođenju eksperimenta; Ekspertni sustavi i umjetna inteligencija; Pregled specifičnih programskih aplikacija s primjenom u psihologijskim istraživanjima (psihometrija, metodologija, učenje).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, uvježbavanje zadataka pripremiti podatke za računalnu obradu varijabli u računalnom programu spss zadaci izvedbe, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, uvježbavanje zadataka provesti osnovne deskriptivne i moguće inferencijalne statističke analize zadaci izvedbe, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, uvježbavanje zadataka interpretirati rezultate provedenih statističkih analiza zadaci izvedbe, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, analiza literature, vježbanje zadataka samostalno odabrati adekvatne statističke analize za neku grupu podataka zadaci izvedbe, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, analiza literature, vježbanje zadataka osvijestiti važnost prikladnog odabira statističkih analiza podataka zadaci izvedbe, kolokvij, pismeni i usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1 70%
Pohađanje nastave 1 0%
Usmeni ispit 2 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na kolegiju Upotreba računala u psihologiji uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (provjere u obliku dva kolokvija) pri čemu 1. kolokvij ima 25% udjela u konačnoj ocjeni, a 2. kolokvij 45% udjela u konačnoj ocjeni te završni ispit (pismeni i usmeni)

Aktivni studenti mogu ostvariti dodatnih 3% na ukupni postotak ostvaren na preostalim elementima praćenja i ispitivanja. Kontinuirano praćenje (aktivnost na nastavi, rješavanje zadataka na predavanjima/vježbama) nije dio ukupne ocjene već dodatak na ukupni postotak! Dodatak od 3% za aktivnost ostvaruju svi studenti koji su tijekom nastave bili aktivni na najmanje 50% svih održanih sati. Aktivnost studenata se bilježi svaki nastavni sat.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene za studente na kolegiju Upotreba računala u psihologiji:

 • Konačna vrijednost ocjene izračunava se prema formuli: 0.25 x 1. kolokvij + 0.45 x 2. Kolokvij + 0.3 x završni ispit + 3% (aktivnost)
 • Skala ocjenjivanja je sljedeća: 61% - 70,9%  = dovoljan (2), 71% - 80,9%  = dobar (3), 81% - 90,9%   = vrlo dobar (4), 91% - 100% = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% nastavnih sati. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalno 61% (prolazna ocjena dovoljan)

Dodatne informacije:

 • Studenti s obavezni pristupiti kolokvijima u dogovoreno vrijeme. Ukoliko student ne pristupi jednom ili dvama kolokvijima ili ne ostvari minimalno 61% ima priliku za popravni kolokvij u terminima ispitnih rokova, nakon odslušanog kolegija.
 • Popravni kolokvij je kolokvij iz cijelog gradiva.
 • Popravni ispit ne služi za popravljanje ocjene iz kolegija i na njega se ne može izaći kako bi se sakupili dodatni bodovi i povećala ocjena iz kolegija.
 • Prepisivanje tijekom ispita kažnjava se oduzimanjem ispita i za taj ispit student dobiva ocjenu 0%.

Usmeni ispit

 • Na usmenom ispitu polaže se cjelokupno gradivo, a ne samo dio čijom ocjenom student nije zadovoljan.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Suler, J. (2004.). The Psychology of Cyberspace, http://www.rider.edu/~suler/ psycyber/psycyber.html
 2. Van der Linden, W. J., Glas, C. A. W. (2000.) Computerized Adaptive Testing: Theory and Practice. Assessment Systems Corporation.
 3. WEB stranica kolegija s linkovima vezanim uz pojedine nastavne teme
 4. Petz, B., Kolesarić, V., Ivanec, D. (2012.). Petzova statistika. Jastrebarsko: "Naklada Slap".

 

Dopunska literatura:

 1. Jacko, J. A. & Sears, A. (2003.). The Human Computer Interaction Handbook. Mahwah, NJ: Erlbaum.
 2. Kolesarić, V. i Tomašić Humer J. (2016.). Veličina učinka. Osijek: Filozofski fakultet 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: