Sistemski pristup u psihologiji

 

Naziv kolegija:
Sistemski pristup u psihologiji
Šifra ISVU:
85174
Šifra MOZVAG:
PID64
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Marinić, Damir
15
15
0
Marčinko, Ivana
0
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Pružiti studentima znanja i vještine sistemske analize u psihologiji: razumijevanje sistemskog pristupa i njegove logike, te sposobnost provedbe istraživanja i analize prema sistemskom pristupu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • opisati temeljna načela i logiku sistemskog pristupa u psihologiji
  • objasniti ulogu sistemskog pristupa u psihologiji i metodologiji psihologijskih istraživanja
  • definirati psihološke sustave prema načelima sistemskog pristupa, kao i različite aspekte sistemskog pristupa u psihologiji
  • iskazati samostalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama
  • provesti psihologijsko istraživanje prema sistemskoj metodologiji

Sadržaj predmeta:

Osnove teorija sustava i mogućnosti njezine primjene u psihologiji. Definiranje sustava i temeljnih pojmova teorija sustava. Primjena sistemske metodologije u psihologiji. matematičko-statistički postupci sistemske analize u psihologiji. Primjeri primjene teorije sustava u psihologiji: kognitivna psihologija, socijalna psihologija, psihologija ličnosti, klinička psihologija, organizacijska psihologija. Teorija kaosa.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava opisati temeljna načela i logiku sistemskog pristupa u psihologiji pismeni ispit, seminarski rad
predavanje, grupna rasprava, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, dijaloška metoda, aktivno sudjelovanje, samostalna uporaba literature, oblikovanje pismenog rada objasniti ulogu sistemskog pristupa u psihologiji i metodologiji psihologijskih istraživanja aktivnost studenta na nastavi, pismeni ispit, seminarski rad
predavanje, radionica, seminarsko izlaganje slušanje izlaganja, dijaloška metoda, aktivno sudjelovanje, samostalna uporaba literature, prezentacija naučenog, oblikovanje pismenog rada definirati psihološke sustave prema načelima sistemskog pristupa, kao i različite aspekte sistemskog pristupa u psihologiji aktivnost studenta na nastavi, pismeni ispit, seminarski rad
suradničko učenje, grupna rasprava, seminarsko izlaganje suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obaveza, samostalna uporaba literature iskazati samostalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama seminarski rad
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obaveza, samostalna uporaba literature, postavljanje i rješavanje problema, primjena naučenog provesti psihologijsko istraživanje prema sistemskoj metodologiji aktivnost studenta na nastavi, projektni zadaci

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1,95 60%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 1,3 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz seminarskog rada s 40% udjela u konačnoj ocjeni, te ocjena iz pismenog ispita sa 60% udjela u konačnoj ocjeni.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene iz kolegija Sistemski pristup u psihologiji:

Seminarski rad – izvrstan (5)

Pismeni ispit – dobar (3)

Konačna vrijednost izračunava se prema formuli: (5 x 0.4) + (3 x 0.6) = 2 + 1.8 = 3.8 = vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo izlaska na završni ispit ako tijekom nastave napiše i usmeno izloži seminarski rad, te ako je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Levine, R.L. i Fitzgerald, H.E. (ur.) (1992). Analysis of dynamic psychological systems, vol.1. New York: Plenum press.
  2. Levine, R.L. i Fitzgerald, H.E. (ur.) (1992). Analysis of dynamic psychological systems, vol.2. New York: Plenum press.
  3. Guastello, S.J. (2000). Nonlinear dynamics in psychology. Nonlinear dynamics, psychology, and life sciences, 0, 1-20.
  4. Nowak, A. i Vallacher, R.R. (1998). Dynamical social psychology. New York: Guilford press.

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: