Zdravlje populacije

 

Naziv kolegija:
Zdravlje populacije
Šifra ISVU:
85181
Šifra MOZVAG:
PID69
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vuletić, Gorka
15
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti će biti upoznati s nekim specifičnim instrumentima za procjenu zdravstvenog stanja koji se koriste za provođenje nacionalnih studija zdravlja, te će biti upoznati s najnovijim istraživanjima iz zemlje i inozemstva o zdravstvenom stanju populacije. Učiti će koji su aktualni zdravstveni problemi hrvatske populacije te vodeći uzroci mortaliteta i morbiditeta. Tijekom kolegija studenti će izraditi seminarski rad na individualno odabranu temu kroz koji će samostalno napraviti pregled zdravstveno-statističkih podataka i literature koja se odnosi na odabrani zdravstveni problem.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • multidimenzionalno shvatiti i definirati koncept zdravlja populacije
  • nabrojati  glavne uzroke pobola i smrtnosti u svijetu i u hrvatskoj
  • opisati glavna zdravstveno rizična ponašanja.
  • analizirati osnovne načine prevencije kroničnih bolesti
  • identificirati javnozdravstvene prioritete u svijetu i u nas

Sadržaj predmeta:

Definiranje i razvoj pojma zdravlja. Zdravlje pojedinca u odnosu na zdravlje populacije. Metodologija provođenja nacionalnih studija zdravlja uz primjere najnovijih istraživanja iz zemlje i inozemstva. Zdravstvena statistika – osnovni pojmovi i zakonska regulativa. Aktualni problemi zdravlja hrvatske populacije (duševne bolesti, kronične nezarazne bolesti, vodeći uzroci morbiditeta i mortaliteta u Hrvatskoj i Europi). Religiozam bolesti u Hrvatskoj. Prevencija i unapređenje zdravlja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja multidimenzionalno shvatiti i definirati koncept zdravlja populacije završni ispit, aktivno sudjelovanje u nastavi
predavanje, seminar slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, primjeri iz prakse nabrojati  glavne uzroke pobola i smrtnosti u svijetu i u hrvatskoj završni ispit, aktivno sudjelovanje u nastavi
predavanje, seminar, korištenje video materijala i stručnih tekstova analiza literature, oblikovanje seminara, analiza radova, slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje, suradnja, rasprava, primjeri slučajeva opisati glavna zdravstveno rizična ponašanja. završni ispit, aktivno sudjelovanje u nastavi
predavanje, seminar, korištenje video materijala i stručnih tekstova analiza literature, oblikovanje seminara, analiza radova, slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje, suradnja, rasprava analizirati osnovne načine prevencije kroničnih bolesti završni ispit, aktivno sudjelovanje u nastavi
predavanje, seminar, korištenje video materijala i stručnih tekstova analiza literature, oblikovanje seminara, analiza radova, slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje, suradnja, rasprava identificirati javnozdravstvene prioritete u svijetu i u nas završni ispit, aktivno sudjelovanje u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 10%
Pismeni ispit 1,5 60%
Pohađanje nastave 1,15 0%
Seminarski rad 0,5 10%
Usmeno izlaganje 0,55 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir: ocjena iz pismenog seminarskog rada 20%, izlaganja na satu koje donosi 20% ocjene, aktivnost na satu 10% ocjene, te provjere znanja u obliku pismenog ispita 60%.

Konačna se ocjena oblikuje iz bodova postignutih u svakoj cjelini na slijedeći način:

 (završni pismeni ispit x 0,60) + (usmeno izlaganje x 0,20) + (seminarski rad x 0,10)+(aktivnost na nastavi x 0,10)

Skala ocjenjivanja je sljedeća: 61% - 70,9%  = dovoljan (2), 71% - 80,9%  = dobar (3), 81% - 90,9%   = vrlo dobar (4), 91% - 100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio prisutan na najmanje 70% održanih nastavnih sati, te izlagao i pismeno se kritički osvrnuo na odabranu temu iz područja javnog zdravstva.

Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalno 61% (prolazna ocjena dovoljan)

 

 

Obavezna literatura:

  1. Najnovije godišnje i posebne publikacije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis, Okvir za javnozdravstvenu akciju na području mentalnog zdravlja, Mentalne bolesti i poremećaji u Republici Hrvatskoj)
  2. Hrvatski časopis za javno zdravstvo (odabrani članci) (www.hcjz.hr)

Dopunska literatura:

Članci iz relevantnih međunarodnih časopisa.

Najnovije publikacije Svjetske zdravstvene organizacije i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: