Prevencija nasilja u bliskim vezama

 

Naziv kolegija:
Prevencija nasilja u bliskim vezama
Šifra ISVU:
87817
Šifra MOZVAG:
PID63
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Šincek, Daniela
0
15
30

 

Ciljevi i zadaci:

Nakon odslušanog kolegija studenti će imati znanja potrebna za razumijevanje procesa nasilja u bliskim vezama, te će moći provesti preventivni program za suzbijanje nasilja u bliskim vezama mladih.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati proces razvoja bliske veze
 • analizirati proces pojave nasilja u bliskim vezama i faktore koji do njega dovode i koji otežavaju intervenciju
 • odabrati primjerene intervencijske i tretmanske strategije
 • provesti preventivne radionice u srednjoj školi
 • iskazati odgovornost prema radnim zadacima u kolegiju

Sadržaj predmeta:

Osvještavanje značenja spolnosti i rodne perspektive iz pozicije adolescenata. Interpersonalna privlačnost, privrženost, bliski odnosi (nastanak, tijek, prekid). Nasilje u bliskim vezama – oblici nasilja; pojavni oblici nasilničkog ponašanja u različitim bliskim vezama; uvjerenja, stavovi, stereotipi; raširenost, (samo)prepoznavanje nasilja; znakovi, posljedice, teorijska objašnjenja; mogućnosti reagiranja (različiti preventivni i intervnentni programi na različitim razinama djelovanja – od akcija usmjerenih na pojedina do akcija usmjerenih na zajednicu). Preventivni programi usmjereni na adolescente.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava opisati proces razvoja bliske veze aktivnost studenata u nastavi
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava analizirati proces pojave nasilja u bliskim vezama i faktore koji do njega dovode i koji otežavaju intervenciju aktivnost studenata u nastavi
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava odabrati primjerene intervencijske i tretmanske strategije aktivnost studenata u nastavi
predavanje, radionica suradnja, aktivno sudjelovanje provesti preventivne radionice u srednjoj školi aktivnost studenata u nastavi, (samo)evaluacija suvoditelja
predavanje, radionica suradnja, aktivno sudjelovanje, rasprava iskazati odgovornost prema radnim zadacima u kolegiju aktivnost studenata u nastavi, (samo)evaluacija suvoditelja

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Priprema radionice, Provođenje radionice i evaluacija

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1 0%
Priprema radionice 2 30%
Provođenje radionice i evaluacija 2 70%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: priprema radionica koje se izvode na nastavi – 30 ocjenskih bodova, ocjenjivanje i samoocjenjivanje provedenih radionica po školama: 70 ocjenskih bodova.

Skala je ocjenjivanja sljedeća

90-100% - odličan

80-89,99% - vrlo dobar

70-79,99% - dobar

60-69,99% - dovoljan

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ocjena se izračunava zbrajanjem bodova iz praćenih elemenata. U nastavku je razrada bodovanja pojedinih zadataka:

 • Priprema radionica za vježbe (30 bodova)
  1. Pripremljenost materijala (6 bodova)– kriteriji bodovanja:

6  bodova – pripremljeni svi materijali za radionicu

3 boda – neki od materijala nisu pripremljeni

0 bodova - ništa od materijala nije pripremljeno

 1. Uvježbanost i kvaliteta vođenja (18 bodova)

18 bodova – voditelji potpuno pripremljeni za vođenje radionice

9 bodova – voditelji zamuckuju, moraju se podsjetiti koja je sljedeća aktivnost, radionica ne „teče“

0 bodova – voditelji u toj mjeri nepripremljeni da ne mogu provesti radionicu

 1. poštovanje predviđenog vremena (2 boda)

2 boda – pridržavanje vremena ukupnog trajanja i pojedinih aktivnosti

1 bod – manja odstupanja u predviđenom trajanju

0 bodova – veća odstupanja (radionice traju manje od 40 ili duže od 50 minuta)

 1. nepredviđene situacije (2 boda)

2 boda – snalaze se s nepredviđenim situacijama (nemir, nestanak struje, kašnjenje profesora i slično)

0 bodova – ne snalaze se

 1. samoocjenjivanje –  za svaki element si dajete po maksimalno 5 bodova sukladno skali školskih ocjena – ukupno 35 bodova
  1. priprema i suvođenje radionice za vježbe
  2. priprema svih materijala
  3. dogovori sa školom, priprema učenika na prvom satu
  4. priprema i suvođenje prve radionice
  5. priprema i suvođenje druge radionice
  6. priprema i suvođenje treće radionice

priprema i suvođenje četvrte radionice

 1. međusobno ocjenjivanje - za svaki element svom partneru s kojim vodite radionice dajete po maksimalno 5 bodova sukladno skali školskih ocjena – ukupno 35 bodova
  1. priprema i suvođenje radionice za vježbe
  2. priprema svih materijala
  3. dogovori sa školom, priprema učenika na prvom satu
  4. priprema i suvođenje prve radionice
  5. priprema i suvođenje druge radionice
  6. priprema i suvođenje treće radionice

priprema i suvođenje četvrte radionice

Formiranje ocjene

Maksimalno je moguće ostvariti 100 bodova (%).

90-100% - odličan

80-89,99% - vrlo dobar

70-79,99% - dobar

60-69,99% - dovoljan

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati te je pripremio i izveo jednu radionicu na nastavu, te modul od četiri radionice u dva razreda zajedno sa studentom suvoditeljem.

Usmeni ispit

 • Student koji je zadovoljan svojom konačnom ocjenom ne mora izaći na usmeni ispit, a ocjena se određuje prema utvrđenim kriterijima.
 • Ukoliko student nije zadovoljan svojom ocjenom na navedenim elementima pristupa usmenom ispitu tijekom redovitih ispitnih rokova. Na usmenom ispitu polaže se cjelokupno gradivo, a ne samo dio čijom ocjenom student nije zadovoljan. 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Ajduković, D. (2010) (ur.) Priručnik za provedbu Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć
 2. Ajduković, D., Ajduković, M., Cesar, S., Kamenov, Ž., Löw, A., Sušac, N. (ur.) (2010) Priručnik za provedbu preventivnog programa suzibijanja nasilja u mladenačkim vezama. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć
 3. Ajduković, M., Pavleković, G. (ur.) (2004) Nasilje nad ženom u obitelji. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć
 4. Aronson, E., Wilson, T.D. i Akert, R.M.(2005). Socijalna psihologija.MATE d.o.o.
 5. Hewstone , M. i Stroebe, W. (2001). Uvod u socijalnu psihologiju – europske perspektive. Jastrebarsko: Naklada Slap
 6. Lichter, E.L., McCloskey, L.A. (2004) The effects of childhood exposure to marital violence on adolescent gender-role beliefs and dating violence. Psychology of Women Quarterly, 28, 344–357.
 7. Noonan, R.K., Charles, D. (2009) Developing teen dating violence prevention strategies formative research with middle school youth. Violence Against Women, 15(9), 1087-1105.
 8. Teten, A.L., Ball, B., Valle, L.A., Noonan, R., Rosenbluth, B. (2009) Considerations for the definition, measurement, consequences, and prevention of dating violence victimization among adolescent girls. Journal of Women’s Health, 18(7), 923-927.
 9. Theriot, M.T. (2008) Conceptual and methodological considerations for assessment and prevention of adolescent dating violence and stalking at school. Children & Schools, 30(4), 223-233.

Dopunska literatura:

 1. Foshee, V.A, Bauman, K.E., Arriaga, X.B., Helms, R.W., Koch, G.G., Linder, G.F. (1998) An evaluation of Safe Dates, an adolescent dating violence prevention program. American Journal of Public Health 88, 45-50.
 2. Foshee V.A., Bauman K.E., Ennett, S., Linder, G.F., Benefield, T., Suchindran, C. (2004) Assessing the long-term effects of the safe dates program and a booster in preventing and reducing adolescent dating violence victimization and perpetration. American Journal of Public Health  94(4), 619-624.
 3. Foshee, V.A, Bauman, K.E., Greene, W.F., Koch, G.G., Linder, G.F., MacDougall, J.E. (2000) The Safe Dates program: 1-year follow-up results. American Journal of Public Health, 90(10), 1619-1622.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: