Engleski za humanističke i društvene znanosti 2

 

Naziv kolegija:
Engleski za humanističke i društvene znanosti 2
Šifra ISVU:
45042
Šifra MOZVAG:
SJEnj02
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Truck-Biljan, Ninočka
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovog kolegija je usavršavanje usvojenih i stjecanje novih znanja i vještina iz područja usmene i pismene komunikacije na engleskom jeziku. U sklopu svih aktivnosti naglasak je na razvijanju komunikacijske kompetencije, proširivanju aktivnog vokabulara i gramatičke točnosti kako bi se izričaj u što većoj mjeri približio onom izvornih govornika.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti uporabu pasiva u stručnom tekstu
 • pravilno prevoditi  pasivne konstrukcije s hrvatskog na engleski jezik i obrnuto
 • prepoznati kolokacije u stručnom tekstu
 • pravilno prevoditi kolokacije s engleskog na hrvatski jezik i obrnuto
 • upotrijebiti pasivne konstrukcije i kolokacije u prijevodu jednostavnijih stručnih tekstova
 • demonstrirati primjenu stručnog vokabulara u opisu određenog područja struke
 • primijeniti stručni vokabular u opisu različitih grafičkih prikaza u akademskom diskursu

Sadržaj predmeta:

U ovom se kolegiju podjednaka važnost daje svim jezičnim vještinama – receptivnim: slušanje i čitanje, te produktivnim: govor i pisanje te se intenzivno radi na sustavnom uvježbavanju istih što je iznimno važno i potrebno i na naprednom stupnju jezične kompetencije. 

Studenti su izloženi u većoj mjeri autentičnim jezičnim materijalima na srednjem stupnju jezične složenosti koji se razlikuju tematski, registrom (standardni, kolokvijalni) te u slučaju audio i video zapisa različitim naglaskom (standardni britanski, američki, itd.). Koriste se tekstovi s aktualnom tematikom koji služe za jezičnu analizu, ali u isto vrijeme potiču studente na razgovor te izražavanje kritičkog mišljenja.

Budući da je jedan od važnijih ciljeva ovog kolegija razvijanje komunikativne kompetencije studenata, osobit naglasak stavlja se na različite vrste komunikacijskih govornih vježbi tijekom kojih se ponavljaju stečena, ali i usvajaju nova leksička i gramatička znanja. Jedna od najčeščih metoda su tzv. role-play vježbe kojima se nastoji potaknuti primjena jezika u različite komunikacijske svrhe. Na vježbama se potiče stalna interakcija između studenata koja se postiže radom u skupinama, paru, ali i sudjelovanjem cijele grupe.

Sve teme koje se obrađuju odabrane su prema interesima studenata čime se nastoji potaknuti njihova motivacija za aktivno sudjelovanje i zalaganje u radu. Primjeri tema koje se obrađuju su sljedeći: sports, childhood memories, news stories, festivals and parties itd.

Jedan od ciljeva kolegija jest i razvijanje gramatičke kompetencije studenata. To se postiže usustavljivanjem i nadogradnjom gramatičkih struktura engleskog jezika (npr. prošla glagolska vremena, komparacija pridjeva, relativne rečenice, pasiv).

Također, veliki naglasak stavlja se na proširivanje postojećeg aktivnog vokabulara studenata, a to se ponajprije odnosi na jezične elemente kao što su kolokacije, idiomatski izričaji, tvorba riječi, itd.

Jedan od ciljeva ovog kolegija je i razvijanje tečnog i preciznog pismenog izražavanja na srednjem stupnju. To se postiže pisanjem različitih vrsta kraćih sastava na zadanu temu. Neki od zadataka su sljedeći: pisanje neslužbenog pisma, pisanje pozivnica, pisanje pisma prihvaćanja ili odbijanja poziva i sl. 

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava čitanje i analiza literature, uvježbavanje. aktivno sudjelovanje objasniti uporabu pasiva u stručnom tekstu aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava čitanje i analiza literature, uvježbavanje. aktivno sudjelovanje pravilno prevoditi  pasivne konstrukcije s hrvatskog na engleski jezik i obrnuto aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava čitanje i analiza literature, uvježbavanje, aktivno sudjelovanje prepoznati kolokacije u stručnom tekstu aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava čitanje i analiza literature, uvježbavanje. aktivno sudjelovanje pravilno prevoditi kolokacije s engleskog na hrvatski jezik i obrnuto aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava rad na tekstu, vježbanje, primjena naučenog upotrijebiti pasivne konstrukcije i kolokacije u prijevodu jednostavnijih stručnih tekstova aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava čitanje i analiza literature, uvježbavanje, aktivno sudjelovanje, primjena naučenog demonstrirati primjenu stručnog vokabulara u opisu određenog područja struke aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava slušanje izlaganja, rad na tekstu, uvježbavanje primijeniti stručni vokabular u opisu različitih grafičkih prikaza u akademskom diskursu aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kolokvij, Pisani ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 10%
Kolokvij 0,625 25%
Pisani ispit 0,625 25%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 0,75 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pohađanje vježaba (70% minimalno), aktivnost na nastavi (usmene i pisane jezične vježbe, rasprava, rad na tekstu) tijekom semestra. Završna ocjena iz pisanog dijela uključuje ocjene iz pisanih aktivnosti i kolokvija/pisanog ispita. Ukoliko student ne položi jedan od kolokvija tijekom semestra, izlazi na pisani ispit na jednom od ispitnih rokova. Student izlazi na usmeni ispit na jednom od ispitnih rokova. Završna ocjena iz kolegija uključuje ocjene iz pisanog dijela/pisanog ispita i iz usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, djelatno sudjelovati u nastavi (usmene i pisane jezične vježbe, rad na tekstu, rasprave), položiti dva kolokvija tijekom semestra ili položiti završni ispit nakon završetka semestra. U slučaju nastave na daljinu (u virtualnoj učionici i sl.) studenti trebaju aktivno sudjelovati uz uključivanje mikrofona i kamera ukoliko/kada se to zatraži.

Uvjeti stjecanja prava na potpis uključuju: nazočnost na nastavi u virtualnoj ili stvarnoj učionici (najmanje 70%), redovito rješavanje te pravovremenu dostavu zadataka za jezične vježbe.

 

 

 

Obavezna literatura:

Nastavni materijali za kolegij Engleski jezik za humanističke i društvene znanosti 2

Dopunska literatura:

 1. Peterson, K. i Wedge, R. (2013). Oxford Grammar for EAP. Oxford: Oxford University Press.
 2. McCarthy, M. i  O'Dell, F. (2008). Academic vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Eastwood, J. (2001). Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
 4. McCarthy, M. i O'Dell, F. (1994). English Vocabulary in Use (Advanced). Cambridge: CUP.
 5. Peterson K. (2013). Oxford Grammar for EAP. Oxford: Oxford University Press.
 6. Thomson, A. J. i Martinet, A.V. (1986). A Practical English Grammar. Oxford: Oxford University Press.
 7. Thomson, A. J. i Martinet, A.V. (1996). Advanced Exercises in Practical English. Grammar, Bd 1. Oxford: Oxford University Press.
 8. Thomson, A. J. i Martinet, A.V. (1998). Advanced Exercises in Practical English Grammar, Bd 2. Oxford: Oxford University Press.
 9. Vince, M. (2003). Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Po završetku nastave studenti ispunjavaju anoniman, evaluativni upitnik čime im se pruža mogućnost kritičkog ocijenjivanja uspješnosti izvođenja kolegija kao i iznošenje prijedloge za njegovo poboljšanje.

Ostale informacije: