Fonetika i fonologija njemačkog jezika

 

Naziv kolegija:
Fonetika i fonologija njemačkog jezika
Šifra ISVU:
43002
Šifra MOZVAG:
NJ61
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jozić, Ivana
15
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je da studenti svladaju teorijske osnove fonetike i fonologije njemačkog jezika. Ta znanja će im kao budućim nastavnicima biti potrebna za praktičan rad s učenicima jer čitanje i izgovor kod usmenog izražavanja na stranom jeziku spadaju u osnovne vještine kojima učenike treba naučiti.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati osnovne značajke njemačkog fonološkog sustava
 • opisati u osnovnim crtama proces nastanka glasa (osnove artikulacije)
 • opisati svaki njemački fonem s obzirom na distinktivna obilježja
 • pravilno odrediti mjesto naglaska za svaku njemačku riječ
 • razlikovati tipove intonacije

Sadržaj predmeta:

Pismo i govor kao dva pojavna oblika jezika, predmeti istraživanja fonetike i fonologije i njihovo mjesto među ostalim gramatičkim disciplinama, povijest njemačke fonetike i fonologije; fonetski opis: zvuk i glas, fiziološke osnove govora, artikulacijska i akustička fonetika; glasovne varijante: fon – fonem – alofon, distinktivna obilježja fonema, kombinatorika; glas i njegov zapis: fonem – transkript – slovo; njemački fonološki sustav, opis pojedinih samoglasnika i suglasnika; glas i slog, vrste slogova u njemačkom jeziku, pravila rastavljanja riječi na slogove u njemačkom jeziku; naglašeni i nenaglašeni slog(ovi), glavni i sporedni akcent(i); osnove fonologije njemačke rečenice: akcent(i) u rečenici, neutralni i kontrastivni akcent, intonacija, ostala suprasegmentalna obilježja (jačina, pauze, tempo, ritam); usporedba njemačkog i hrvatskog glasovnog sustava i osnovnih fonoloških pravila, komparativna fonologija njemačke i hrvatske rečenice (glavne sličnosti i razlike).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, proučavanje literature i bilježaka opisati osnovne značajke njemačkog fonološkog sustava usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, proučavanje literature i bilježaka opisati u osnovnim crtama proces nastanka glasa (osnove artikulacije) usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, opažanje modela, sustavno opažanje i zaključivanje opisati svaki njemački fonem s obzirom na distinktivna obilježja usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, opažanje modela, sustavno opažanje i zaključivanje pravilno odrediti mjesto naglaska za svaku njemačku riječ usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, opažanje modela, sustavno opažanje i zaključivanje razlikovati tipove intonacije usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,375 0%
Usmeni ispit 1,625 100%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačnu ocjenu čini isključivo uspjeh na završnom usmenom ispitu.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Siegfried Gehrmann: Deutsche Phonetik in Theorie und Praxis. Zagreb: Školska knjiga, 1995, str. 17-60.

Dopunska literatura:

Jedno poglavlje po izboru iz jedne od sljedećih knjiga:

 1. Gottfried Meinhold / Eberhard Stock: Phonologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig: Bibliographisches Institut, 1982.
 2. Maria Schubiger: Einführung in die Phonetik. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 1977.
 3. Rudolf Rausch / Ilka Rausch: Deutsche Phonetik für Ausländer. Leipzig etc.: Langenscheidt – Verlag Enzyklopädie, 1998.
 4. Klaus J. Kohler: Einführung in die Phonetik des Deutschen. Berlin: Schmidt, 1977.
 5. Željka Matulina-Jerak: Phonetik der deutschen Sprache. Zadar: Filozofski fakultet, 1991.
 6. Otmar Werner: Phonemik des Deutschen. Stuttgart: Metzler, 1972.
 7. Helga Dieling: Phonetik im Fremdsprachenunterricht Deutsch. Berlin etc.: Langenscheidt, 1992.
 8. Velimir Petrović: Einführung in die Linguistik für Germanisten. Osijek: Pedagoški fakultet, 2001, poglavlje 9.: Phonetik und Phonologie (str. 105-122).

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Povremene kratke usmene provjere znanja, anketa među studentima i drugi oblici povratne informacije (npr. individualne konzultacije).

Ostale informacije: