Engleski za humanističke i društvene znanosti 4

 

Naziv kolegija:
Engleski za humanističke i društvene znanosti 4
Šifra ISVU:
66770
Šifra MOZVAG:
SJEnj04
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Truck-Biljan, Ninočka
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovog kolegija je usavršavanje usvojenih i stjecanje novih znanja i vještina iz područja usmene i pismene komunikacije na engleskom jeziku. U sklopu svih aktivnosti naglasak je na razvijanju komunikacijske kompetencije, proširivanju aktivnog vokabulara i gramatičke točnosti kako bi se izričaj u što većoj mjeri približio onom izvornih govornika.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati karakterističnu leksičku i gramatičku strukturu stručnog teksta
 • demonstrirati znanje karakterističnih leksičkih i gramatičkih struktura pri prevođenju dijelova stručnih tekstova
 • prepoznati dijelove akademskog eseja
 • formulirati uvodni odlomak koji sadrži uvodnu rečenicu, definiciju, hipotezu i pregled eseja
 • razviti argumente
 • sumirati temeljne točke eseja u zaključku
 • povezati tekst jezično i logički koristeći različite tipove diskurznih obilježivača

Sadržaj predmeta:

U ovom se kolegiju  podjednaka važnost daje svim jezičnim vještinama – receptivnim: slušanje i čitanje, te produktivnim: govor i pisanje te se intenzivno radi na sustavnom uvježbavanju istih što je iznimno važno i potrebno i na srednjem stupnju jezične kompetencije. 

Studenti su izloženi u većoj mjeri autentičnim jezičnim materijalima na srednjem stupnju jezične složenosti koji se razlikuju tematski, registrom (standardni, kolokvijalni) te u slučaju audio i video zapisa različitim naglaskom (standardni britanski, američki, itd.). Koriste se tekstovi s aktualnom tematikom koji služe za jezičnu analizu, ali u isto vrijeme potiču studente na razgovor te izražavanje kritičkog mišljenja.

Budući da je jedan od važnijih ciljeva ovog kolegija razvijanje komunikativne kompetencije studenata, osobit naglasak stavlja se na različite vrste komunikacijskih govornih vježbi tijekom kojih se ponavljaju stečena, ali i usvajaju nova leksička i gramatička znanja. Jedna od najčeščih metoda su tzv. role-play vježbe kojima se nastoji potaknuti primjena jezika u različite komunikacijske svrhe. Na vježbama se potiče stalna interakcija između studenata koja se postiže radom u skupinama, paru, ali i sudjelovanjem cijele grupe.

Sve teme koje se obrađuju odabrane su prema interesima studenata čime se nastoji potaknuti njihova motivacija za aktivno sudjelovanje i zalaganje u radu. Primjeri tema koje se obrađuju su sljedeći: work, travel, holidays, itd.

Jedan od ciljeva kolegija jest i razvijanje gramatičke kompetencije studenata. To se postiže usustavljivanjem i nadogradnjom gramatičkih struktura engleskog jezika (npr. glagolska vremena, kvantifikatori, kondicionalne rečenice, indirektna pitanja, itd. ).

Također, veliki naglasak stavlja se na proširivanje postojećeg aktivnog vokabulara studenata, a to se ponajprije odnosi na jezične elemente kao što su kolokacije, idiomatski izričaji, tvorba riječi, itd.

Jedan od ciljeva ovog kolegija je i razvijanje tečnog i preciznog pismenog izražavanja na srednjem stupnju. To se postiže pisanjem različitih vrsta kraćih sastava na zadanu temu. Neki od zadataka su sljedeći: opisivanje tjelesnih i mentalnih karakteristika ljudi, pisanje kraćih izvješća o rezultatima provedenog upitnika, itd.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava rad na tekstu, analiza primjera i uvježbavanje prepoznati karakterističnu leksičku i gramatičku strukturu stručnog teksta aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava rad na tekstu, analiza primjera i uvježbavanje demonstrirati znanje karakterističnih leksičkih i gramatičkih struktura pri prevođenju dijelova stručnih tekstova aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava rad na tekstu, analiza primjera prepoznati dijelove akademskog eseja aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
vježbe, rad na tekstu, samostalni istraživački zadatak pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada formulirati uvodni odlomak koji sadrži uvodnu rečenicu, definiciju, hipotezu i pregled eseja aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, samostalni istraživački zadatak pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada (argumentacija) razviti argumente aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
vježbe, rad na tekstu, samostalni istraživački zadatak pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada sumirati temeljne točke eseja u zaključku aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
vježbe, rad na tekstu, samostalni istraživački zadatak pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada povezati tekst jezično i logički koristeći različite tipove diskurznih obilježivača aktivnosti studenata u nastavi, zadatci

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Pismeni ispit, Kontinuirana provjera znanja

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,75 0%
Pismeni ispit 1,25 50%
Kontinuirana provjera znanja 1 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Kay, Sue and Jones Vaughan, Inside Out (Intermediate), Student's Book (Macmillan Publishers Limited, 2000).
 2. Kerr, Philip, Inside Out (intermediate), Workbook (Macmillan Publishers Limited, 2000).
 3. Eastwood, John, Oxford Practice Grammar (Oxford University Press, 2001).

Dopunska literatura:

Odabrani dijelovi u:

 1. McCarthy, Michael and O'Dell, Felicity, English Vocabulary in Use (Upper-intermediate), (Cambridge University Press, 2001).

 

Rječnici:

 1. Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, 2003).
 2. Bujas, Željko Veliki hrvatsko-engleski rječnik, Nakladni zavod Globus, 2001.
 3. Bujas, Željko Veliki englesko-hrvatski rječnik, Nakladni zavod Globus, 2001.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba anonimne ankete nakon  održanih predavanja, analiza uspjeha studenata.

Individualne konsultacije.

Ostale informacije: