Jezične vježbe engleskog jezika VIII

 

Naziv kolegija:
Jezične vježbe engleskog jezika VIII
Šifra ISVU:
50610
Šifra MOZVAG:
ENG802
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vidaković Erdeljić, Dubravka
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija usavršavanje znanja engleskog jezika razvijanjem jezičnih vještina čitanja, pisanja, slušanja i govorenja kao i buđenje svijesti o postojanju brojnih varijanti engleskog jezika te razvijanje vokabulara u skladu sa tim raznolikostima. Naglasak će se staviti na komunikacijsku kompetenciju, kao i na obradu akademskih tekstova s razvijanjem kritičkog mišljenja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • primjenjivati pravilno odgovarajuće gramatičke i leksičke jedinice s obzirom na različite registre, žanrove i stilove engleskog jezika
 • demonstrirati sposobnost predviđanja leksičkih i gramatičkih struktura koje bi mogle predstavljati probleme u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi
 • koristiti osnovne komunikacijske vještine
 • identificirati različite kulturološke posebnosti angloameričke civilizacije.

Sadržaj predmeta:

Jezične vježbe engleskog jezika su na četvrtoj godini studija podijeljene na Jezične vježbe engleskog jezika VII i Jezične vježbe engleskog jezika VIII.

 

Kolegij sadržava 15 cjelina koje se razlikuju kako po temi,  tako i po određenom vokabularu i jezičnim strukturama, a bit će oblikovane prema sklonostima inozemnih lektora.. Studenti čitaju ili slušaju autentične engleske tekstove kako bi što bolje upoznali brojne varijante engleskog jezika, proširili vokabular te usavršili problematične gramatičke strukture. Uključivanjem širokog raspona jezičnih vještina studenti pismeno i usmeno obrađuju zadane teme

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
izlaganje, analize primjera, vježba, diskusija slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje, rješavanje primjera, suradnja, aktivno sudjelovanje primjenjivati pravilno odgovarajuće gramatičke i leksičke jedinice s obzirom na različite registre, žanrove i stilove engleskog jezika aktivnost studenata u nastavi, praćenje studentskog usmenog izlaganja, kvizovi, zadaće, pismeni ispit
izlaganje, analize primjera, vježba, diskusija slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje, rješavanje primjera, aktivno sudjelovanje, demonstrirati sposobnost predviđanja leksičkih i gramatičkih struktura koje bi mogle predstavljati probleme u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi aktivnost studenata u nastavi, praćenje studentskog usmenog izlaganja, zadaće, pismeni ispit
studentsko izlaganje, sudjelovanje u skupinskom radu, diskusija sustavno opažanje, aktivno sudjelovanje, izlaganje, rasprava, pismeno izražavanje koristiti osnovne komunikacijske vještine aktivnost studenata u nastavi, praćenje studentskog usmenog izlaganja, esej, pismeni ispit
vježbe, studentsko izlaganje, diskusija sustavno opažanje, aktivno sudjelovanje, izlaganje, rasprava identificirati različite kulturološke posebnosti angloameričke civilizacije aktivnost studenata u nastavi, praćenje studentskog usmenog izlaganja, esej, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pismeni sastavi, Pohađanje nastave, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,5 60%
Kontinuirano praćenje 0,15 10%
Pismeni sastavi 0,1 10%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeno izlaganje 0,5 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova putem 2 kolokvija (30%+30% = 60%), zadaća i kvizova (10%), usmenog izlaganja (20%) te pismenih sastava (10%),  što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 69 ocjenskih bodova ili 69% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 69% - 76,9%  = dovoljan (2), 77% - 83.9%  = dobar (3), 84% - 92,9,9%  vrlo dobar (4), 93% - 100% = izvrstan (5).

Studenti koji ne ostvare prag od 69% iz svih elemenata praćenja i provjeravanja, moraju pristupiti završnom ispitu koji obuhvaća gradivo cijelog kolegija (ostvareni uspjeh iz svih elemenata praćenja i provjeravanja čini 50% ocjenskih bodova iz završnog ispita).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati,  pristupiti kolokvijima, usmeno izložiti temu, te pravovremeno predati pismene sastave i domaće zadaće da bi ostvarili pravo na potpis.

Prepisivanje tijekom pisanja kolokvija ili pismenog ispita kažnjava se negativnom ocjenom (0%) bez mogućnosti nadoknade.

 

 

Obavezna literatura:

Odabrane teme iz:

 1. Gude, K., Duckworth, M.: Proficiency Masterclass. Oxford Univesity Press, Oxford, 1994
 2. McCarthy, M. and O'Dell, F., English Vocabulary In Use (Advanced),(Cambridge University Press, 2001).
 3. Side, R., Wellman, G.: Grammar and Longman, Harlow, Vocabulary Essex, 1999

Dopunska literatura:

 1. Wright, J.:  Idioms Organizer Language Teaching Publications, Commercial Colour Press, London, 1999.
 2. Bailey, R. (2003). Academic writing: A Practical guide for students. Cheltenham:  Nelson Thornes.
 3. Barr, P., Clegg, J. & Wallace, C. (1981). Advanced reading skills. London: Longman.
 4. Espeseth, M. (1999). Academic listening encounters. Cambridge: Cambridge  University Press.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje ankete sa studentima po završetku kolegija; analiza prolaznosti i uspjeha na ispitu

Ostale informacije: