Glotodidaktika

 

Naziv kolegija:
Glotodidaktika
Šifra ISVU:
50495
Šifra MOZVAG:
ELT801
ECTS:
6
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pavičić Takač, Višnja
45
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

 • upoznavanje studenata s osnovnim konceptima teorije nastave stranih jezika;
 • pružanje uvida u temeljne postavke teorije nastave stranog jezika sa dijakronijskog i sinkronijskog stajališta.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati glotodidaktiku kao interdisciplinarnu znanstvenu disciplinu i u kontekstu srodnih znanstvenih disciplina
 • usporediti metode učenja i poučavanja stranih jezika kroz povijest
 • definirati ključne pojmove na kojima se temelji suvremena nastava stranih jezika
 • objasniti načine poučavanja jezičnih znanja i receptivnih i produktivnih jezičnih vještina
 • objasniti jezične pogreške u učeničkom međujeziku i usporediti načine njihova ispravljanja
 • objasniti načine vrednovanja i samovrednovanja učenikovih znanja i sposobnosti
 • objasniti ulogu i kriterije za odabir nastavnih materijala i pomagala u nastavi stranih jezika

Sadržaj predmeta:

poučavanja stranog jezika; suvremeni pristupi nastavi stranog jezika; ciljevi i zadaci nastave stranog jezika; koncept komunikacijske kompetencije; koncept interkulturalne kompetencije; razredni diskurs; poučavanje jezičnih znanja te receptivnih i produktivnih jezičnih vještina;  jezične pogreške i nač

ini njihovog ispravljanja; testiranje, vrednovanje i samovrednovanje učenikovih znanja i sposobnosti; uloga i uporabne značajke nastavnih sredstava i pomagala; uloga i kriteriji za odabir nastavnih materijala; mjesto kulture i civilizacije zemalja engleskog govornog područja u poučavanju engleskog jezika; akcijska i druga istraživanja u nastavi stranog jezika.

O pojedinim izabranim temama  diskutira se u okviru seminara.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, rasprava definirati glotodidaktiku kao interdisciplinarnu znanstvenu disciplinu i u kontekstu srodnih znanstvenih disciplina pisani ispit
suradničko učenje, zadatak čitanja, grupna rasprava samostalna uporaba literature, usmeno izlaganje usporediti metode učenja i poučavanja stranih jezika kroz povijest pisani ispit, kratko izlaganje
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, rasprava definirati ključne pojmove na kojima se temelji suvremena nastava stranih jezika pisani ispit
predavanje, grupna rasprava, radionica, projektno istraživanje slušanje izlaganja, analiza literature, analiza primjera, sustavno opažanje i zaključivanje, samostalna uporaba literature, simulacija objasniti načine poučavanja jezičnih znanja i receptivnih i produktivnih jezičnih vještina pisani ispit, demonstracija, aktivnost u nastavi, zadatci izvedbe
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, rasprava, analiza primjera objasniti jezične pogreške u učeničkom međujeziku i usporediti načine njihova ispravljanja pisani ispit, aktivnost u nastavi
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, rasprava objasniti načine vrednovanja i samovrednovanja učenikovih znanja i sposobnosti pisani ispit
predavanje, grupna rasprava, radionica slušanje izlaganja, rasprava, samostalna uporaba literature, sustavno opažanje objasniti ulogu i kriterije za odabir nastavnih materijala i pomagala u nastavi stranih jezika pisani ispit, aktivnost u nastavi, zadatci izvedbe

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 2,25 75%
Kontinuirano praćenje 2,25 25%
Pohađanje nastave 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu na pojedinom elementu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene. Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati. Ukoliko je student iz jednoga elementa praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ocijenjen negativnom ocjenom, mora polagati usmeni ispit u redovitim ispitnim rokovima.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Celce-Murcia, Marianne (ed) (2001) Teaching English as a Second or Foreign Language. Heinle & Heinle.
 2. Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics.
 3. Ur, P. (1996). A Course in Language Teaching: Practice and Theory. Cambridge: CUP.

Dopunska literatura:

 1. Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Cambridge
 2. Larsen-Freeman: Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press [odabrana poglavlja]
 3. Nunan, D. (1998) Language Teaching Methodology, International Book Distribution Ltd.
 4. Petrović, Elvira (1988) Teorija nastave stranih jezika. Zagreb: Školska knjiga.
 5. Richards, J.C. (2001) Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 6. Stern, H.H. (1983) Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford: Oxford University Press. [odabrana poglavlja]
 7. Vilke Prebeg, Mirjana (1977) Uvod u glotodidaktiku. Školska knjiga Zagreb.
 8. Članci iz časopisa (Applied Linguistics, International Review of Applied Linguistics,Modern Language Journal, System, Strani jezici)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza prolaznosti i uspjeha na ispitu.

Ostale informacije: