Didaktika

 

Ciljevi i zadaci:

Ciljevi:

 • upoznati osnovne didaktičke pojmove o obrazovanju i nastavi,
 • razvijati kompetencije za pripremu, organizaciju, realizaciju i (samo)evaluaciju nastavnog procesa,
 • poticati aktivnu nastavu i doživotno učenje, cjelovit razvoj učenika i individualni pristup,
 • upoznati makro i mikro organizaciju škole, školski kurikulum i alternativne oblike rada,
 • povezivati stečenja znanja, vještine i sposobnosti sa životom i školskom praksom te pratiti iskustva praktičara (akcijska istraživanja).

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • pravilno interpretirati temeljne pojmove didaktike, različite didaktičke teorije, pravce i modele,
 • razlikovati odgojne, obrazovne i funkcionalne zadatke nastave usmjerene na cjelovit razvoj učenika,
 • analizirati nastavni plan i program uvažavajući kurikularni pristup i suvremenu obrazovnu tehnologiju,
 • osmisliti nastavni sat primjenom adekvatne nastavne metode usmjerene na kognitivno, metakognitivno i samoregulirajuće učenje,
 • izraditi materijal za samostalno učenje,
 • opisati tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja postignuća učenika u tradicionalnoj i suvremenoj nastavi,
 • provestii jednostavnije istraživačke zadatke iz područja didaktike.

Sadržaj predmeta:

Osnovni pojmovi. Didaktika, obrazovanje, odgoj, nastava, edukacija, naobrazba, izobrazba, školovanje.

Nastava kao komunikacija. Interaktivnost nastave. Neverbalna nastavna komunikacija. Cilj ili ciljevi nastavne komunikacije. Bipolarnost nastave. Koncept kurikuluma. Svrha, ciljevi i zadaće obrazovanja i nastave. Opći ciljevi obrazovanja, individualni ciljevi, praćenje ostvarivanja ciljeva obrazovanja. Taksonomijsko određivanje ciljeva. Ciljevi i zadaće nastave.

Sadržajna utemeljenost nastave. Školski kurikulum. Nacionalni kurikulum. Nastavni plan i program. Opseg, dubina i slijed obrazovnog programa. Praćenje programskog oblikovanja sadržaja.Organizacijska utemeljenost nastave. Nastavni izvori. Nastavne metode. Nastavne tehnike. Društveno radni oblici u nastavi. Čelni rad, skupni rad, rad u paru, individualni i individualizirani rad. Suradničko učenje. Projektna nastava. Tijek nastavnoga procesa. Pripremanje, prijam i obradba sadržaja, vježbanje, ponavljanje, vrednovanje. Snimanje i analiza nastave. Vrednovanje obrazovanja.

Nastavni sustavi. Pojmovna određenja i vrste. Predavačka i predavačko-prikazivačka nastava. Katehetička i majeutička nastava. Egzemplarna nastava. Problemska nastava. Mentorska nastava. Programirana nastava. Simulacija i igra u nastavi. Individualizirana nastava. Od nastavnikova poučavanja do učenikova samostalnog učenja. Osposobljavanje učenika za samoobrazovanje. Poučavanje i učenje izvan škole. Instrukcija i obučavanje. Samoorganizirano učenje.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje
rad na tekstu – analiza različitih teorijskih polazišta, pravaca i modela
slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, rješavanje zadataka pravilno interpretirati temeljne pojmove didaktike, različite didaktičke teorije, pravce i modele aktivnost studenata u nastavi
praktični rad
pismeni ispit
usmeni ispit
predavanje, rad na tekstu – Bloomova taksonomija
integrativno učenje
rješavanje zadataka
povezivanje kognitivnoga, afektivnoga i psihomotoričkog područja razvoja, definiranje ciljeva i ishoda učenja razlikovati odgojne, obrazovne i funkcionalne zadatke nastave usmjerene na cjelovit razvoj učenika aktivnost studenata u nastavi
praktični rad
pismeni ispit
usmeni ispit
upoznavanje bazičnih dokumenata odgoja i obrazovanja (digitalna verzija: HKO, HNOS, NOK) analiziranje ciljeva, zadatka, sadržaja, metoda i načina vrednovanja unutar ciklusa obrazovanja, područja i predmeta analizirati nastavni plan i program uvažavajući kurikularni pristup i suvremenu obrazovnu tehnologiju aktivnost studenata u nastavi
praktični rad
pismeni ispit
usmeni ispit
predavanje
rad na tekstu i analiza primjera iz prakse
slušanje izlaganja, analiza primjera, rješavanje zadataka – metodičko oblikovanje nastave (multimodalno i interdisciplinarno) osmisliti nastavni sat primjenom adekvatne nastavne metode usmjerene na kognitivno, metakognitivno i samoregulirajuće učenje praktični rad
kontinuirana procjena znanja
seminarski rad
predavanje
analiza radnih mapa i zbirki radova (portfolio)
slušanje izlaganja, analiza literature, operacionalizacija zadataka (individualni i skupni rad) izraditi materijal za samostalno učenje praktični rad
kontinuirana procjena znanja
predavanje
rad na tekstu
primjeri sumativnoga i formativnog vrednovanja
slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, rješavanje zadataka: procjenjivanja i ocjenjivanja postignuća učenika (inicijalno, tijekom učenja, na kraju) opisati tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja postignuća učenika u tradicionalnoj i suvremenoj nastavi
osmisliti ehnike procjenjivanja i ocjenjivanja postignuća učenika (inicijalno, tijekom učenja, na kraju)
aktivnost studenata u nastavi
praktični rad
pismeni ispit
usmeni ispit
primjeri znanstvenih i stručnih članaka te akcijskih istraživanja nastavnika definiranje jednostavnijega istraživačkog zadatka/problema te ga prema etapama akcijskog istraživanja ostvariti unutar grupe (sudjelujuće, razvojno istraživanje)
 1.  
aktivnost studenata u nastavi
praktični rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,5 0%
Pismeni ispit 2 0%
Pohađanje nastave 1 0%
Seminarski rad 0,5 0%
Usmeni ispit 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz kontinuirane provjere znanja, pismenoga i usmenog ispita: 25% konačne ocjene čini ocjena iz kontinuirane provjere znanja uključujući aktivnosti na nastavi i seminarski rad, 50% konačne ocjene čini ocjena iz pismenoga i 25% iz usmenog ispita.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Aktivan doprinos studenata u nastavi (kontinuirana provjera zbnanja koja obuhvaća osim formativnog vrednovanja i jedan pismeni ispit), seminarski rad (studentska prezentacija) i završni usmeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bognar, L., Matijević, M. (2005), Didaktika, Zagreb: Školska knjiga.
 2. Kiper, H., Mischke, W. (2008), Uvod u opću didaktiku, Zagreb: Educa.
 3. Meyer, H. (2005), Što je dobra nastava? Zagreb: Erudita.

Dopunska literatura:

 1. Cindrić, M., Miljković, D., Strugar, V. (2010), Didaktika i kurikulum. Zagreb : IEP-D2.
 2. Desforges, C. (2001), Uspješno učenje i poučavanje: psihologijski pristupi. Zagreb: Educa.
 3. Dryden, G., Vos, J.(2001), Revolucija u učenju. Zagreb: Educa.
 4. Jelavić, F. (1995), Didaktičke osnove nastave. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 5. Klippert, H. (2001), Kako uspješno učiti u timu. Zagreb: Educa.
 6. Hentig, H. (1997), Humana škola : škola mišljenja na nov način : vježba praktičnog uma. Zagreb: Educa.
 7. Matijević, M., Radovanović, D. (2011), Nastava usmjerena na učenika: prinosi razvoju metodika nastavnih predmeta u srednjim školama. Zagreb: Školske novine.
 8. Meyer, H. (2002), Didaktika razredne kvake. Zagreb: Educa.
 9. Munjiza, E., Peko, A., Sablić, M. (2007), Projektno učenje. Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakultet, Učiteljski fakultet

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: