Njemačka lirika 20. stoljeća

 

Naziv kolegija:
Njemačka lirika 20. stoljeća
Šifra ISVU:
46325
Šifra MOZVAG:
NJ106
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jug, Stephanie
30
0
0
Mandić, Marijana
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je u predavačkom dijelu dati povijesni i poetološki pregled razvitka njemačke lirike od smjene s 19. na 20. stoljeće, preko ekspresionizma, Weimarske Republike, 3. Reicha, razdoblja 1945-1968, 1968-1990 i zadnjeg desetljeća prošlog stoljeća.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati stilističke formacije njemačke lirike od naturalizma do postmoderne lirike
 • nabrojati istaknute predstavnike i naslove najpoznatijih lirskih pjesama svake stilističke formacije lirike
 • u lirskim tekstovima prepoznavati stilistička obilježja njemačke lirike u 20. stoljeću
 • interpretirati lirske pjesme u povijesnom kontekstu, usmeno i pismeno
 • uspoređivati njemačku i hrvatsku liriku u 20. stoljeću
 • samostalno vrednovati djela njemačke lirike 20. stoljeća

Sadržaj predmeta:

RAZDOBLJE 1900.-1945.

Početak ovoga razdoblja karakteriziran je raskidom s ispovjednom lirikom i lirskom revolucijom koju predvodi Arno Holz. Lirika se dalje razvija u smjeru esteticizma (Hofmannsthal, George), ali progovara i o socijalnim temama (Dehmel). Slijedi epoha ekspresionističke lirike (Heym, Trakl, Benn, Lichtenstein, van Hoddis, Werfel, Wolfenstein), a nakon nje lirika nove objektivnosti (Neue Sachlichkeit). Zanimljiv je i krug pjesnika koji tematizira prirodu (prvenstveno Loerke), kao i lirika otpora i prilagodbe Trećem reichu. Egzilantskom lirikom zaokružit ćemo ovo razdoblje.

RAZDOBLJE 1945.-2000.

Bavit ćemo se lirikom u ruševinama (Trümmerlyrik), lirikom koja se vraća tradiciji, zatim hermetičkom i eksperimentalnom lirikom te konkretnom poezijom. U političku liriku ovoga razdoblja mogu se ubrojiti radnička lirika, lirika za vrijeme studentskih pobuna te lirika DDR-a u 60-im i 70-im godinama. Kasnije nailazimo na liriku svakodnevice te liriku nove subjektivnosti. Na kraju ćemo se posvetiti postmodernim tendencijama i montažnom lirikom.

Pripremljen je reader s lirskim i poetološkim tekstovima, koji ima karakter antologije. U seminarskom dijelu kolegija studenti samostalno odabiru tekstove koje će interpretirati i prezentirati u vidu referata. Moguće je pisati i seminarske radove.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, vođenje bilježaka, rasprava, replike i potpitanja, samostalno analiza propisane literature, dolazak na konzultacije opisati stilističke formacije njemačke lirike od naturalizma do postmoderne lirike usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, vođenje bilježaka, rasprava, replike i potpitanja, samostalno analiza propisane literature, dolazak na konzultacije nabrojati istaknute predstavnike i naslove najpoznatijih lirskih pjesama svake stilističke formacije lirike usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, vođenje bilježaka, rasprava, replike i potpitanja, samostalno analiza propisane literature, dolazak na konzultacije u lirskim tekstovima prepoznavati stilistička obilježja njemačke lirike u 20. stoljeću usmeni ispit
seminar analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, pojedinačno čitanje tekstualnih primjera, izlaganje seminarskih radova interpretirati lirske pjesme u povijesnom kontekstu, usmeno i pismeno kontinuirano praćenje uspjeha u nastavi seminara s jednopredmetnima
seminar analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje uspoređivati njemačku i hrvatsku liriku u 20. stoljeću kontinuirano praćenje uspjeha u nastavi seminara s jednopredmetnima, usmeni ispit
predavanje i seminar slušanje izlaganja, rasprave samostalno vrednovati djela njemačke lirike 20. stoljeća usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0 0%
Pismeni ispit 0,78 30%
Pohađanje nastave 1,12 0%
Seminarski rad 1,3 40%
Usmeno izlaganje 0,8 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz usmenog izlaganja (30 % konačne ocjene), seminarskog rada (40 % konačne ocjene) i završnog pisanog ispita (30 % konačne ocjene).

Skala je ocjenjivanja u svim elementima sljedeća: (55 %-62 %) = dovoljan (2), (63 %-79 %) = dobar (3), (80 %-89 %) = vrlo dobar (4), (90 %-100 %) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni pisani ispit ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati, ako ima pozitivno ocjenjeno usmeno izlaganje i ako je uručio seminarski rad najkasnije 10 radnih dana prije ispitnog roka.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Hoffmann, Dieter 2002: Arbeitsbuch Deutschsprachige Lyrik 1880-1916. Tübingen, Basel: Francke.
 2. Hoffmann, Dieter 2001: Arbeitsbuch Deutschsprachige Lyrik 1916-1945. Tübingen, Basel: Francke
 3. Hoffmann, Dieter 1998: Arbeitsbuch Deutschsprachige Lyrik seit 1945. Tübingen, Basel: Francke.

 

Lektira:

Pripremljen reader (klikni dolje)

Deutsche Lyrik des 20. Jahrhunderts:

https://issuu.com/z.uvanovic/docs/texte_f_r_kolleg_dt_lyrik_20_jh  (molim dodati upravo ovu poveznicu s tekstovima!)

Lirska djela autora 20. stoljeća koja se nalaze na linku:

http://gutenberg.spiegel.de/index.php

Dopunska literatura:

 1. Büttner, Ludwig (1971): Von Benn zu Enzensberger. Eine Einführung in die zeitgenössische deutsche Lyrik 1945-1970. Nürnberg: Verlag Hans Carl.
 2. Deutschsprachige Lyriker des 20. Jahrhunderts. Hg. v. Ursula Heukenkamp u. Peter Geist. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2007.
 3. Gedichte und Interpretationen. Bd. 5. Vom Naturalismus bis zur Jahrhundertmitte. Hg. v. Harald Hartung. Stuttgart: Reclam 1983.
 4. Gedichte und Interpretationen. Bd. 6. Gegenwart I. Hg. v. Walter Hinck. Stuttgart: Reclam 1982.
 5. Gedichte und Interpretationen. Bd. 7. Gegenwart II. Hg, v. Walter Hinck. Stuttgart: Reclam 1997.
 6. Gedichte von Ernst Jandl. Hg. v. Volker Kaukoreit und Kristina Pfoser. Stuttgart: Reclam.
 7. Politische Lyrik. Text + Kritik, Heft 9/9a, München 1984.
 8. Theobaldy, Jürgen / Gustav Zürcher 1976: Veränderung der Lyrik. Über westdeutsche Gedichte seit 1965.München: edition text + kritik.        
 9. Woesler, Winfried (2002): Deutsche Gegenwartsliteratur Lyrik (1968-2000). Darstellung und Textbeispiele. Ein literaturwissenschaftliches Arbeitsbuch. Bochum: Bochumer Universitätsverlag.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Po potrebi

1. internom anonimnom evaluacijskom anketom i kratkim nenajavljenim testovima od strane izvođača kolegija;

2. eksternom anonimnom evaluacijskom anketom od strane voditelja katedre ili prodekana za nastavu.

Ostale informacije: