Prevođenje jezika medija

 

Naziv kolegija:
Prevođenje jezika medija
Šifra ISVU:
50632
Šifra MOZVAG:
TS803
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Schmidt, Goran
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovog kolegija je osposobljavanje studenata za stručno pismeno prevođenje raznih novinskih tekstova s hrvatskog na engleski.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prevesti stručno razne novinske tekstove
 • razlikovati jezični stil i registar jezika medija
 • oblikovati stav o prevođenju kao interkulturalnoj komunikaciji
 • primijeniti naučeno u konkretnom procesu prevođenja
 • samostalno istraživati zadane i odabrane teme

Sadržaj predmeta:

Ovaj kolegij pruža studentima koji nisu izvorni govornici engleskog jezika praktične vježbe za stručno pismeno prevođenje s hrvatskog na engleski. Kolegij uvodi studente u vještine prevođenja, prerađivanja, uređivanja i korekture novinskih članaka, reportaža i priopćenja za tisak, s posebnim osvrtom na naslove, uvode, citate, natpise i lingvističke zamke za novinare. Studenti na satu dobijaju relevantne materijale (autentične tekstove i izvadtke iz knjiga, dnevnih novina, i časopisa, Interneta, televizije i radija).

Ovaj kolegij je namijenjen osobama koje zanima jezik medija.

Dva sata nastave tjedno u kombinaciji predavanja i seminara. Naglasak diskusija bit će na prijevodnim zadacima koje će studenti uraditi izvan nastave na osnovi istraživanja (uključujući prevođenje i analizu zadanog teksta) i prezentirati tijekom grupne diskusije. 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
analiza teksta, suradničko učenje, zadaci za samostalni rad odgovorno izvršavanje zadataka, izrada prijevoda prevesti stručno razne novinske tekstove pismene zadaće, kolokvij
predavanje, grupna rasprava i analiza primjera praćenje predavanja, sudjelovanje u raspravi, sustavno opažanje i zaključivanje razlikovati jezični stil i registar jezika medija pismene zadaće, kolokvij
učenje po modelu, analiza odabranih primjera, grupna rasprava analiza teksta, sudjelovanje u raspravi, rješavanje zadataka oblikovati stav o prevođenju kao interkulturalnoj komunikaciji aktivnost u nastavi, pismene zadaće, kolokvij
predavanje, analiza odabranih primjera, zadatak za samostalni rad analiza teksta i uvježbavanje vještina, argumentiranje izbora primijeniti naučeno u konkretnom procesu prevođenja pismene zadaće, kolokvij
zadatak za samostalni rad, seminarsko izlaganje odgovorno izvršavanje zadatka, priprema za seminarsko izlaganje, seminarsko izlaganje samostalno istraživati zadane i odabrane teme seminarsko izlaganje

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pohađanje nastave, Zadaće

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 0,35 30%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Zadaće 1,9 70%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena se oblikuje po formuli: (prosječna ocjena iz zadaća x 0,7) + (prosječna ocjena iz 2 kolokvija x 0,3)

Primjer izračunavanja ocjene:

Npr. ako student ostvari prosjek od 75 bodova iz zadaća i 90 bodova iz dva kolokvija:

75 x 0,7 =  52,5;    90 x 0,3 = 27;    52,5 + 27 = 79,5

 

Dakle, prosječna ocjena iz zadaća  (75 bodova)  množi se s 0,7 jer je udio zadaća u konačnoj ocjeni 70%.

Prosječna ocjena iz kolokvija (90) množi se s 0,3  jer je udio te ocjene u konačnoj ocjeni 30%. Zbrajanjem dobivamo konačnu ocjenu, u ovom slučaju 79,5 bodova.

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Studenti na satu dobijaju relevantne materijale (autentične tekstove i izvadtke iz knjiga, dnevnih novina, i časopisa, Interneta i ostalih medija).

Ostali izvori za samostalni rad su:

 1. Baker, Mona (1992) In Other Words. A Coursebook on Translation. London, New York: Routledge.
 2. Bassnett, Susan (1980) Translation Studies. London, New York: Routledge.
 3. Ivir, Vladimir (1978) Teorija i tehnika prevođenja. Sremski Karlovci
 4. A comprehensive English-Croatian, Croatian-English dictionary. Recommended:
 5. Bujas, Željko (1999) Veliki hrvatsko-engleski rječnik = Croatian – English dictionary. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
 6. Bujas, Željko (1999) Veliki englesko -  hrvatski- rječnik = – English - Croatian dictionary. Zagreb: Nakladni zavod Globus.

Dopunska literatura:

 1. Brooks, Moen, Kennedy Ranly (1992) News Reporting and Writing. New York: St. Martin's Press, Inc., Fourth edition.
 2. Evans, H. (2000) Essential English for Journalists, Editors and Writers, Fully Revised Edition, Pimlico.
 3. Sanderson, P. (1999) Using Newspapers in the Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

provođenje ankete o uspješnosti izvođenja kolegija sa studentima po završetku kolegija

Ostale informacije: