Organizacijska psihologija

 

Naziv kolegija:
Organizacijska psihologija
Šifra ISVU:
50689
Šifra MOZVAG:
PS403
ECTS:
6
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Položen ispit iz Psihologija rada i Psihologija upravljanja ljudskim resursima
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jakopec, Ana
15
0
15
Lesinger, Gordana
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Pružiti osnove organizacijske psihologije - discipline koja se bavi proučavanjem ponašanja ljudi u (radnim) organizacijama – razina pojedinca, grupe i organizacije u cjelini.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • primijeniti različita teorijska određenja u opisivanju, razumijevanju, objašnjenju i mijenjanju ponašanja u organizaciji
  • povezivati individualne značajke članova organizacije sa značajkama organizacijskog okruženja u svrhu prilagodbe i povećanja učinka pojedinca
  • koristiti znanstvene spoznaje o funkcioniranju radnih grupa pri osmišljavanja programa za povećanje efikasnosti timskog rada i učinkovitije komunikacije u manjim organizacijskim cjelinama
  • planirati procese organizacijskih promjena koje predstavljaju podršku poslovnim strategijama poduzeća, a ujedno vode većem zadovoljstvu i drugim poželjnim ishodima na razini pojedinca – člana organizacije

Sadržaj predmeta:

Uvod, predmet i definicija. Povijesni razvoj i povezanost s drugim disciplinama. Teorije organizacijskog ponašanja. Percepcija i atribucija u organizaciji. Učenje u organizaciji. Individualne razlike: ličnost u organizaciji. Profesionalni razvoj – karijera. Motivacija za rad: sadržajni i procesni modeli motivacije. Motivacijski programi u organizacijama: metode i primjena. Materijalni i nematerijalni oblici nagrađivanja. Efikasnost pojedinca u organizaciji: mjerenje radne uspješnosti. Stavovi prema organizaciji i poslu: zadovoljstvo poslom, organizacijska pripadnost i zaokupljenost poslom. Modeli stresa u radnoj okolini: strategije suočavanja. Donošenje odluka u organizaciji. Prednosti i nedostaci individualnog i grupnog odlučivanja. Organizacijska komunikacija: barijere u komunikaciji. Kohezivnost, norme i ciljevi radne grupe. Timski rad: karakteristike uspješnog tima. Definicije i teorije rukovođenja. Primjena teorija rukovođenja u razvoju rukovoditelja. Organizacijska struktura i dizajn. Organizacijska promjena i razvoj. Organizacijski razvoj u praksi: organizacijski konzalting. Organizacijska klima. Organizacijska kultura. Organizacijska efikasnost.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, radionica (izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina) slušanje izlaganja, analiza literature, izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina, izrada pisanog izvješća primijeniti različita teorijska određenja u opisivanju, razumijevanju, objašnjenju i mijenjanju ponašanja u organizaciji aktivnost na nastavi (izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina), pisano izvješće, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, radionica (izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina) slušanje izlaganja, analiza literature, izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina, izrada pisanog izvješća povezivati individualne značajke članova organizacije sa značajkama organizacijskog okruženja u svrhu prilagodbe i povećanja učinka pojedinca aktivnost na nastavi (izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina), pisano izvješće, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, radionica (izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina) slušanje izlaganja, analiza literature, izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina, izrada pisanog izvješća koristiti znanstvene spoznaje o funkcioniranju radnih grupa pri osmišljavanja programa za povećanje efikasnosti timskog rada i učinkovitije komunikacije u manjim organizacijskim cjelinama aktivnost na nastavi (izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina), pisano izvješće, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, radionica (izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina) slušanje izlaganja, analiza literature, izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina, izrada pisanog izvješća planirati procese organizacijskih promjena koje predstavljaju podršku poslovnim strategijama poduzeća, a ujedno vode većem zadovoljstvu i drugim poželjnim ishodima na razini pojedinca – člana organizacije aktivnost na nastavi (izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina), pisano izvješće, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 0,75 17%
Pismeni ispit 1,5 33%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Seminarski rad 1,5 33%
Usmeni ispit 0,75 17%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir svi elementi praćenja i provjeravanja, iz kojih student/ica može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% konačne ocjene.

Konačna se ocjena oblikuje na slijedeći način:

(seminarski rad/radionica x 0,33) + (kontinuirano praćenje x 0,17) + (završni pismeni ispit x 0,33) + (završni usmeni ispit x 0,17)

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene:

Seminarski rad/radionica – vrlo dobar (4)

Kontinuirano praćenje – izvrstan (5)

Završni pismeni ispit – dobar (3)

Završni usmeni ispit – izvrstan (5)

(4 x 0,33) + (5 x 0,17) + (3 x 0,33) + (5 x 0,17) = 1,32 + 0,85 + 0,99 + 0,85 = 4,01

Konačna ocjena u ovom slučaju je vrlo dobar (4).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, obaviti zadatak prezentacije i izrade seminarskog rada/radionice te uspješno položiti završni pismeni ispit barem za ocjenu dovoljan.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Greenberg, J., Baron, R.A. (1997.). Behavior in organizations: understanding and managing the human side of work. New Jersey: Prentice Hall.
  2. Bahtijarević-Šiber, F. (1999.). Management ljudskih potencijala. Zagreb: Golden Marketing.
  3. Robbins, S. R. (1996.). Bitni elementi organizacijskog ponašanja. Zagreb: Mate.
  4. Bahtijarević-Šibr, F. i sur. (1991.). Organizacijska teorija. Zagreb: Informator.

Dopunska literatura:

  1. Dunnette, M. D., Hough, L. M. (1990.-1994.). Handbook of industrial and organizational psychology (second edition – Vol. 1-4). Palo Alto: Consulting Psychologists Press, Inc.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: