Organizacijska psihologija

 

Naziv kolegija:
Organizacijska psihologija
Šifra ISVU:
223830
Šifra MOZVAG:
PS403
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Belajdžić, Ana
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Pružiti osnove organizacijske psihologije - discipline koja se bavi proučavanjem ponašanja ljudi u (radnim) organizacijama – razina pojedinca, grupe i organizacije u cjelini.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • primijeniti različita teorijska određenja u opisivanju, razumijevanju, objašnjenju i mijenjanju ponašanja u organizaciji
  • povezivati individualne značajke članova organizacije sa značajkama organizacijskog okruženja u svrhu prilagodbe i povećanja učinka pojedinca
  • koristiti znanstvene spoznaje o funkcioniranju radnih grupa pri osmišljavanja programa za povećanje efikasnosti timskog rada i učinkovitije komunikacije u manjim organizacijskim cjelinama
  • planirati procese organizacijskih promjena koje predstavljaju podršku poslovnim strategijama poduzeća, a ujedno vode većem zadovoljstvu i drugim poželjnim ishodima na razini pojedinca – člana organizacije

Sadržaj predmeta:

Uvod, predmet i definicija. Povijesni razvoj i povezanost s drugim disciplinama. Teorije organizacijskog ponašanja. Percepcija i atribucija u organizaciji. Učenje u organizaciji. Individualne razlike: ličnost u organizaciji. Profesionalni razvoj – karijera. Motivacija za rad: sadržajni i procesni modeli motivacije. Motivacijski programi u organizacijama: metode i primjena. Materijalni i nematerijalni oblici nagrađivanja. Efikasnost pojedinca u organizaciji: mjerenje radne uspješnosti. Stavovi prema organizaciji i poslu: zadovoljstvo poslom, organizacijska pripadnost i zaokupljenost poslom. Modeli stresa u radnoj okolini: strategije suočavanja. Donošenje odluka u organizaciji. Prednosti i nedostaci individualnog i grupnog odlučivanja. Organizacijska komunikacija: barijere u komunikaciji. Kohezivnost, norme i ciljevi radne grupe. Timski rad: karakteristike uspješnog tima. Definicije i teorije rukovođenja. Primjena teorija rukovođenja u razvoju rukovoditelja. Organizacijska struktura i dizajn. Organizacijska promjena i razvoj. Organizacijski razvoj u praksi: organizacijski konzalting. Organizacijska klima. Organizacijska kultura. Organizacijska efikasnost.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, radionica (izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina) slušanje izlaganja, analiza literature, izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina, izrada pisanog izvješća primijeniti različita teorijska određenja u opisivanju, razumijevanju, objašnjenju i mijenjanju ponašanja u organizaciji aktivnost na nastavi (izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina), pisano izvješće, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, radionica (izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina) slušanje izlaganja, analiza literature, izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina, izrada pisanog izvješća povezivati individualne značajke članova organizacije sa značajkama organizacijskog okruženja u svrhu prilagodbe i povećanja učinka pojedinca aktivnost na nastavi (izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina), pisano izvješće, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, radionica (izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina) slušanje izlaganja, analiza literature, izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina, izrada pisanog izvješća koristiti znanstvene spoznaje o funkcioniranju radnih grupa pri osmišljavanja programa za povećanje efikasnosti timskog rada i učinkovitije komunikacije u manjim organizacijskim cjelinama aktivnost na nastavi (izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina), pisano izvješće, pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, radionica (izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina) slušanje izlaganja, analiza literature, izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina, izrada pisanog izvješća planirati procese organizacijskih promjena koje predstavljaju podršku poslovnim strategijama poduzeća, a ujedno vode većem zadovoljstvu i drugim poželjnim ishodima na razini pojedinca – člana organizacije aktivnost na nastavi (izrada i prezentacija, treninga namijenjenog razvoju rukovodnih vještina), pisano izvješće, pismeni ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Praćenje i provjeravanje znanja putem zadataka, Praktična aktivnost (radionica)

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1,1 0%
Praćenje i provjeravanje znanja putem zadataka 1,4 50%
Praktična aktivnost (radionica) 1,5 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir svi elementi praćenja i provjeravanja, iz kojih student/ica može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% konačne ocjene.

Konačna se ocjena oblikuje na sljedeći način:

1. Element praćenja i provjeravanja znanja: Praćenje i provjeravanje znanja putem zadataka = ukupno 50 ocjenskih bodova, odnosno 50% konačne ocjene; od čega se 30 ocjenskih bodova (30%) odnosi na praktične, a 20 ocjenskih bodova (20%) na teorijske zadatke.

2. Element praćenja i provjeravanja znanja: Praktična aktivnost (radionica) =  ukupno 50 ocjenskih bodova, odnosno 50% konačne ocjene; od čega se 5 ocjenskih bodova (5%) odnosi na preliminarnu izradu hodograma radionice, 30 ocjenskih bodova (30%) na grupnu ocjenu izvedbe radionice, 10 ocjenskih bodova (10%) na individualnu ocjenu izvedbe radionice te 5 ocjenskih bodova (5%) na recenziju radionice u izvedbi drugih kolega.

Kriterij ocjenjivanja:

61-70  = dovoljan (2)

71-80  = dobar (3)

81-90 = vrlo dobar (4)

91-100 = izvrstan (5)

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene:

30/30 bodova iz praktičnih zadataka +  7/20 bodova iz teorijskih zadataka + 2/5 bodova za preliminarnu izradu hodograma radionice + 20/30 ocjenskih bodova za grupnu ocjenu izvedbe radionice + 9/10 ocjenskih bodova za individualnu ocjenu izvedbe radionice + 4/5 ocjenskih bodova za recenziju radionice u izvedbi drugih kolega = ukupno 72/100 ocjenskih bodova = dobar (3)

Konačna ocjena u ovom slučaju je dobar (3).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, predati rješenja praktičnih zadataka te sudjelovati u izradi i provedbi radionice kako bi ostvarili uvjet za polaganje ispita.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Jex, S. M., & Britt, T. W. (2014). Organizational psychology: A scientist-practitioner approach. John Wiley & Sons.
  2. Whetten, D. A., Cameron, K. S., & Woods, M. (2007). Developing management skills. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Dopunska literatura:

Aamodt, M. (2012). Industrial/organizational psychology: An applied approach. Nelson Education.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: