Psihologija osoba s posebnim potrebama

 

Naziv kolegija:
Psihologija osoba s posebnim potrebama
Šifra ISVU:
50687
Šifra MOZVAG:
PID54
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Kurtović, Ana
15
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Usvojiti znanja o etiologiji različitih poremećaja te o specifičnostima u psihodijagnostici i rehabilitaciji osoba ometenih u razvoju i članova njihovih obitelji. Upoznati različite stavove prema osobama ometenim u razvoju i načine izbjegavanja stigmatizacije ovih osoba.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati psihofizičke razvojne teškoće i posebne potrebe
 • navesti osnovne uzroke, psihofizičkih razvojnih teškoća
 • opisati osnovne postupke u dijagnostici različitih psihofizičkih poremećaja
 • isplanirati psihodijagnostičku procjenu osoba s psihofizičkim teškoćama
 • opisati osnovne postupke u rehabilitaciji osoba s posebnim potrebama
 • identificirati osnovne izvore različitih stavova prema osobama s posebnim potrebama
 • analizirati mehanizme i postupke sprječavanja stigmatizacije osoba s posebnim potrebama

Sadržaj predmeta:

Etiologija različitih psihofizičkih teškoća. Mentalna retardacija. Poremećaji sposobnosti učenja. Tjelesni invalidi. Sljepoća (kongenitalna i stečena). Poremećaji sluha (kongenitalni i stečeni).  Cerebralna paraliza i drugi neurološki poremećaji. Specifičnosti u psihodijagnostici, terapiji i rehabilitaciji osoba ometenih u razvoju i u radu s članovima njihovih obitelji. Stavovi okoline prema osoba s posebnim potrebama. Etički i pravni aspekti u radu s osobama ometenim u razvoju.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, ilustracija primjera, rasprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature opisati psihofizičke razvojne teškoće i posebne potrebe pismeni ispit, aktivnost na nastavi
predavanje, ilustracija primjera sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature navesti osnovne uzroke, psihofizičkih razvojnih teškoća pismeni ispit, aktivnost na nastavi
predavanje, rad na slučaju, ilustracija primjera, rasprava sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature, rad na slučaju, praktična aktivnost (posjet instirucijama, udrugama) opisati osnovne postupke u dijagnostici različitih psihofizičkih poremećaja pismeni ispit, aktivnost na nastavi, praktična aktivnost (izvještaj)
predavanje, rad na slučaju, grupna rasprava, ilustracija primjera, demonstracija tehnika, rasprava sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature, rad na slučaju, praktična aktivnost (posjet instirucijama, udrugama) isplanirati psihodijagnostičku procjenu osoba s psihofizičkim teškoćama pismeni ispit, aktivnost na nastavi, praktična aktivnost (izvještaj)
predavanje, rad na slučaju, grupna rasprava, ilustracija primjera, demonstracija tehnika, rasprava sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature, rad na slučaju, praktična aktivnost (posjet instirucijama, udrugama) opisati osnovne postupke u rehabilitaciji osoba s posebnim potrebama pismeni ispit, aktivnost na nastavi, praktična aktivnost (izvještaj)
predavanje, ilustracija primjera, demonstracija tehnika, rasprava sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature, rad na primjeru identificirati osnovne izvore različitih stavova prema osobama s posebnim potrebama pismeni ispit, aktivnost na nastavi
predavanje, grupni rad, ilustracija primjera, demonstracija tehnika, rasprava sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature, grupni rad analizirati mehanizme i postupke sprječavanja stigmatizacije osoba s posebnim potrebama pismeni ispit, aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktična aktivnost (radionica)

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 20%
Pismeni ispit 1,25 60%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Praktična aktivnost (radionica) 0,5 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene.

Ocjene se izračunavaju na slijedeći način:

(Praktična aktivnost x 0,20) + (Aktivnost na nastavi x 0,20) + (Završni pismeni ispit x 0,60).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Praktična aktivnost – 5

Aktivnost na nastavi – 5

Završni pismeni ispit – 3.

(5 x 0,20) + (5 x 0,20) + (3 x 0,60) = 1 +1 + 1,8 = 3,8

Konačna ocjena 3,8 → Vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati i obaviti zadatak praktične aktivnosti i aktivnosti na nastavi barem za ocjenu dovoljan (2).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Batshaw, M. L. (2002). Children with Disabilities. New York: Paul H Brookes Pub Co.  
 2. Davidson G. C. i Neale J. M (2002). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Jastrebarsko: Naklada Slap (str. 489 – 564).
 3. Kocijan Hercigonja, D. (2000). Mentalna retardacija - biologijske osnove, klasifikacija i mentalno-zdravstveni problemi. Jastrebarsko: Naklada Slap (str. 83 – 91; 101-103).
 4. Kocijan Hercigonja, D., Buljan-Flander, G. i Vučković, D. (2004). Hiperaktivno dijete, uznemireni roditelji i odgajatelji. Jastrebarsko: Naklada Slap (str. 25 – 57; 95 - 127).
 5. Lebedina Manzoni, M. (2007). Psihološke osnove poremećaja u ponašanju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 6. Remschmidt, H. (2009). Autizam - Pojavni oblici, uzroci, pomoć. Jastrebarsko: Naklada Slap (str. 7 – 45).
 7. Vash, C. i Crewe N (2010). Psihologija invaliditeta. Jastrebarsko: Naklada Slap.

 

Dopunska literatura:

 1. Shea, T.M. & Bauer, A.M. (1994). Learners with Disabilities, Wisconsin: Brown & Benchmark.
 2. Kocijan-Hercigonja, D. (2000). Mentalna retardacija, Jastrebarsko: Naklada Slap
 3. Dulčić, A., Kondić, Lj. (2001). Djeca oštećena sluha, Zagreb: Alinea
 4. Davis, H. (1997). Pomozimo bolesnoj djeci. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 5. van Dyck, H. (1999). Ne tako, nego ovako: mali savjetnik za pravilno ophođenje s osobama oštećena vida. Zagreb: Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: