Evolucijska psihologija

 

Naziv kolegija:
Evolucijska psihologija
Šifra ISVU:
50684
Šifra MOZVAG:
PS411
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Križanić, Valerija
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta upoznavanje studenata s osnovnom paradigmom evolucijske psihologije, te s evolucijskog pristupa pojasniti različite aspekte ponašanja živih bića.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati povijest evolucijskog mišljenja i osnovne principe evolucije putem prirodne selekcije
 • opisati najvažnije teorije srednje razine u evolucijskoj psihologiji
 • prepoznati razlike suvremene okoline i okoline naših predaka
 • opisati najvažnije spoznaje do kojih je dovela evolucijska perspektiva u kognitivnoj, socijalnoj, razvojnoj psihologiji te psihopatologiji
 • objasniti odnos evolucije i kulture
 • primijeniti principe evolucijske psihologije na područja obrazovanja i rada
 • povezati osnovne spoznaje iz evolucijske psihologije s aspektima svakodnevnog ljudskog funkcioniranja
 • staviti u odnos nedostatke i domete evolucijske psihologije

Sadržaj predmeta:

Povijest evolucijskog mišljenja. Teorije srednje razine u evolucijskoj biologiji. Evolucija modernog sapiensa, suvremena okolina i okolina naših predaka. Evolucionizam u psihologiji. Osnovne predstavke evolucijske kognitivne psihologije. Izbor spolnog partnera i konflikt među spolovima. Razvojna psihologija i moderni darvinizam. Evolucijske osnove osobina ličnosti. Konflikti i nasilje u obitelji. Evolucijski pristupi  kulturi. Kritike evolucijske psihologije.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, samostalno proučavanje literature, rasprava opisati povijest evolucijskog mišljenja i osnovne principe evolucije putem prirodne selekcije aktivnost studenata na nastavi, završni pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, samostalno proučavanje literature, rasprava opisati najvažnije teorije srednje razine u evolucijskoj psihologiji aktivnost studenata na nastavi, završni pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, samostalno proučavanje literature, rasprava prepoznati razlike suvremene okoline i okoline naših predaka aktivnost studenata na nastavi, završni pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava,  izlaganje seminara slušanje izlaganja, samostalno proučavanje literature, osmišljavanje i rasprava opisati najvažnije spoznaje do kojih je dovela evolucijska perspektiva u kognitivnoj, socijalnoj, razvojnoj psihologiji te psihopatologiji seminarski rad/aktivnost studenata na nastavi, završni pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, samostalno proučavanje literature, rasprava objasniti odnos evolucije i kulture završni pismeni ispit
predavanje, izlaganje seminara, izlaganje seminara slušanje izlaganja, samostalno proučavanje literature, rasprava primijeniti principe evolucijske psihologije na područja obrazovanja i rada seminarski rad/aktivnost studenata na nastavi,  završni pismeni ispit
grupna rasprava rasprava povezati osnovne spoznaje iz evolucijske psihologije s aspektima svakodnevnog ljudskog funkcioniranja aktivnosti studenata na nastavi
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, samostalno proučavanje literature, rasprava staviti u odnos nedostatke i domete evolucijske psihologije aktivnosti studenata na nastavi, završni pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Seminarski rad, Pismeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 1,2 40%
Pismeni ispit 1,7 60%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz seminara i ocjena iz završnog pismenog ispita: 40% konačne ocjene čini ocjena iz seminara, a 60% konačne ocjene čini ocjena iz završnog pismenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene

Student je ostvario ocjenu 4 iz seminara i ocjenu 3 iz završnog ispita. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (seminar x 0,4) + (završni pismeni ispit x 0,6)

U navedenom primjeru, ukupna ocjena se računa na sljedeći način:  (4x0,4)+ (3x0,6) = 1,6 + 1,8 = 3,4

Konačna ocjena u ovom primjeru bi bila dobar (3).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako ispuni sljedeće uvjete:

 1. nazočnost na nastavi najmanje 70 % održanih nastavnih sati
 2. predan seminarski rad koji zadovoljava uvjete za prolaznu ocjenu.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Kardum, I. (2003.). Evolucija i ljudsko ponašanje. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 2. Dawkins, R. (1997.). Sebičan gen. Zagreb: Izvori.

Dopunska literatura:

 1. Buss, D. M. (1999.) Evolutionary psychology: The new science of the mind. Boston: Allyn and Bacon.
 2. Crowford, C., Krebs, D. L. (Eds.) (1998.). Handbook of evolutionary psychology: Ideas, issnes, and applications. London: Lowrence Erlbaum.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: