Praktikum primijenjene metodologije

 

Naziv kolegija:
Praktikum primijenjene metodologije
Šifra ISVU:
65031
Šifra MOZVAG:
PS410
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Krupić, Dino
15
45
0

 

Ciljevi i zadaci:

Kolegij je metodološki i prati sadržaje svih drugih kolegija, a osobito onih iz primijenjene psihologije, jer se radi o usvajanju vještina i profesionalnih kompetencija.

Osposobljavanje za pisanje stručnih i znanstvenih izvještaja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • prepoznati psihologijsku osnovu određenog konkretnog problema
  • odabrati prikladne metode i tehnike za ispitivanje odabranog problema
  • provesti istraživanje odabranog problema
  • vrednovati prikladnost i doprinos provedenog istraživanja

Sadržaj predmeta:

Primjena psihomotornih testova (poput Bonnardelove sinusoide); korištenje vremena jednostavne senzomotorne reakcije kao zavisne varijable u primijenjenoj psihologiji; primjena kognitivnih testova; primjena upitnika i skala za ispitivanje ličnosti; konstrukcija i primjena ankete; istraživanja pomoću interneta; metoda pojedinačnih slučajeva; istraživanja s malo N i N=1; ex post facto i korelacijske metode; meta-analiza.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava, analiza primjera slušanje izlaganja, analiza izvora literature, postavljanje i rješavanje problema, prepoznati psihologijsku osnovu određenog konkretnog problema aktivnost studenata u nastavi, prezentacija
grupna rasprava, suradničko učenje, analiza primjera analiza izvora literature, suradnja, postavljanje i rješavanje problema odabrati prikladne metode i tehnike za ispitivanje odabranog problema aktivnost studenata u nastavi, prezentacija, pisano izvješće
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak analiza izvora literature, suradnja, postavljanje i rješavanje problema, prikupljanje podataka, izrada dijela projekta, prezentacija dijela projekta provesti istraživanje odabranog problema pisano izvješće
seminarsko izlaganje, grupna rasprava, diskusija izrada projekta vrednovati prikladnost i doprinos provedenog istraživanja pisano završno izvješće, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 1,2 30%
Pohađanje nastave 1 0%
Seminarski rad 1,4 35%
Usmeni ispit 1,4 35%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzima se u obzir ocjena na temelju kontinuiranog praćenja studenta u sklopu projektnog zadatka, ocjene iz seminarskog rada  te ocjene iz završnog usmenog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena na temelju kontinuiranog praćenja, 35% konačne ocjene čini ocjena seminarskog rada i 35% ocjena iz usmenog ispita. 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ako student ostvari ocjenu vrlo dobar (4) na temelju kontinuiranog praćenja, ocjenu izvrstan (5) iz seminarskog rada, te ocjenu dobar (3) iz usmenog ispita, ocjena se formira na idući način; (4 X 0,30) + (5 X 0,35) + (3 X 0,35) = 1,20 + 1,75 + 1,05 = 4,00 što predstavlja konačnu ocjenu vrlo dobar (4).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati, ako je aktivno sudjelovao u izradi seminarskog rada u grupi, te ako su mu i usmeni ispit i seminarski rad pozitivno ocijenjeni.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in Education. London and New York: Routledge.
  2. Richardson, J.T.E. (Ed.)(2003). Handbook of qualitative research methods for psychology and the social sciences. Oxford: BPS Blacwell.
  3. Breakwell, G.M., Hammond, S. & Fife-Chaw, C. (Eds.)(2003). Research methods in psychology. London: SAGE Publications.

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: