Baze podataka II

 

Naziv kolegija:
Baze podataka II
Šifra ISVU:
59236
Šifra MOZVAG:
IZZ402
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Badurina, Boris
0
0
0
Jakopec, Tomislav
0
30
15

 

Ciljevi i zadaci:

Očekuje se da studenti ovladaju znanjem (predavanja) i vještinama (vježbe) potrebnima za:

  • odabir odgovarajućeg hardvera i softvera
  • samostalno oblikovanje baza podataka
  • upravljanje bazama podataka
  • vrednovanje baza podataka

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • vrednovati pojedine baze podataka
  • primijeniti odgovarajući hardvera i softvera za oblikovanje baza podataka
  • oblikovati složenije baza podataka
  • upravljati bazama podataka

Sadržaj predmeta:

Na predavanjima se studenti upoznaju s načelima upravljanja bazama podataka, evaluacijom i kontrolom kvalitete baza podataka. Obrađuju se teme vezane uz umrežavanje, relacijske baze, objektno programiranje, odabir optimalnog hardvera i softvera, aplikacije u područjima poput upravljanja informacijskim sustavima i mrežama, upravljanja izvorima informacija, upravljanja multimedijom.

Prvi dio vježaba obuhvaća izradu plošnih baza podataka, kreiranje tabela i pripadajućih maski. U drugom dijelu objašnjavaju se osnovna načela relacijskog modela i počinje se sa izradom jednostavne relacijske baze podataka. Izrađuju se maske, podmaske, i izvještaji, koriste se jednostavnije makro naredbe i objašnjava se osnovna sintaksa SQL jezika. Studenti vježbaju prihvaćanje podataka i njihovo pretraživanje.  Tijekom cijelog semestra  studenti samostalno obrađuju pojedine elemente obrađene na vježbama.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanja slušanje predavanja i sudjelovanje u raspravama vrednovati pojedine baze podataka kontinuirano praćenje kroz manje provjere znanja
vježbe u računalnoj učionici vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima primijeniti odgovarajući hardvera i softvera za oblikovanje baza podataka ocjenjivanje kolokvija
vježbe u računalnoj učionici vježbanje praktičnih zadataka na realnim primjerima oblikovati složenije baza podataka ocjenjivanje kolokvija
rad na primjerima i problemima rješavanje problemskih zadataka upravljati bazama podataka ocjenjivanje problemskog zadatka

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 1,87 40%
Kontinuirano praćenje 1,2 30%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 1,18 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba stvariti minimalno 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene.

Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: Seminarski rad (projekt): 60, kontinuirano praćenje (mini provjere znanja): 60, kolokviji: 80.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110-125 ocjenskih bodova (55%-62%) = dovoljan (2), 126-159 ocjenskih bodova (63%-79%) = dobar (3), 160-179 ocjenskih bodova (80%-89%) = vrlo dobar (4), 180-200 ocjenskih bodova (90%-100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i polaganje ispita u slučaju ispunjavanja preduvjeta: mora pohađati 70% nastave.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Rob, P; C. Coronel. Database systems: design, implementation, and management. 5th ed. 2001

Dopunska literatura:

  1. Connolly, Th. M. Et al. Database systems: a practical approach to design, implementation, and Management. 3rd ed.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, obavljenim zadatcima, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata; online upitnik; javno vrednovanje studentskih proizvoda.

Ostale informacije: