Praktičan rad IV.

 

Naziv kolegija:
Praktičan rad IV.
Šifra ISVU:
180626
Šifra MOZVAG:
IZZ605
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bosančić, Boris
0
0
0
Lubina, Tihana
0
60
0

 

Ciljevi i zadaci:

 

Cilj je praktičnog rada omogućiti studentima treće godine preddiplomskog studija Informatologije razvijanje i usvajanje složenijih (u odnosu na prethodne dvije godine) praktičnih aspekata rada u informacijskim ustanovama kroz promatranje rada mentora i osobno iskustvo samostalnog rada, povezivanje teorijskih (stručne i profesionalne) spoznaja iz relevantnih kolegija s konkretnim primjerima stručne prakse, razvijanje osjećaja profesionalnosti, profesionalne odgovornosti i etike. Također, cilj je praktičnog rada u zadnjem semestru preddiplomskog studija studentima pružiti mogućnost da, u slučaju potrebe, prikupljaju podatke potrebne za pisanje završnih radova.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • izrađivati jednostavnije i složenije (kataložne, muzejske, arhivske) zapise u nekom od oblika za strojnu evidenciju i obradbu građe (CROLIST, KOHA, ZAKI, METEL, K++, M++, i sl.)
  • izrađivati zapise za sve vrste građe: tiskana građa, serijske publikacije, neknjižna građa, elektronička građa, izrada sastavnica, stara građa, arhivska građa, muzejska građa
  • klasificirati jednostavnije i složenijie primjerka građe
  • izrađivati metapodatake za digitalne zbirke,
  • prezentirati digitalizirane sadržaje
  • izraditi strategiju zaštite građe
  • samostalno izrađivati mrežne stranice
  • raditi na statističkom prikupljanju podataka, ubacivati podatke u softver za obradbu (Statistica, SPSS i sl.)

Sadržaj predmeta:

Studenti treće godine preddiplomskog studija Informatologije dužni su odraditi stručnu praksu u ljetnom semestru. Osim uobičajenog cilja stručne prakse da studentima omogući uvid u praktičan rad različitih informacijskih ustanova, stjecanje praktičnih iskustava te povezivanje teorijskih znanja i vještina stečenih do tada na nastavi s praktičnom primjenom istog u praksi, studentska praksa u ljetnom semestru treće godine ima za cilj i omogućavanje prikupljanja podataka za izradbu završnog rada studenta na praksi.

 Studenti treće godine preddiplomskog studija praktičan rad mogu odraditi  u svim vrstama informacijskih ustanova (knjižnice, arhivi, muzeji, knjižare, nakladničke kuće, tiskare, i sl.) i u drugim ustanovama koje u sklopu svoga poslovanja uključuju pohranu, organizaciju i korištenje informacija (banke, bolnice, telekomunikacijske kompanije, i sl.) te gdje studenti treće godine studija mogu primijeniti teorijska znanja stečena na nastavi do tada.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema izrađivati jednostavnije i složenije (kataložne, muzejske, arhivske) zapise u nekom od oblika za strojnu evidenciju i obradbu građe (CROLIST, KOHA, ZAKI, METEL, K++, M++, i sl.) izvješće o praksi, uredno vođen Dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, (dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi)
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema izrađivati zapise za sve vrste građe: tiskana građa, serijske publikacije, neknjižna građa, elektronička građa, izrada sastavnica, stara građa, arhivska građa, muzejska građa izvješće o praksi, uredno vođen Dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, (dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi)
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema klasificirati jednostavnije i složenijie primjerka građe izvješće o praksi, uredno vođen Dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, (dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi)
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema izrađivati metapodatake za digitalne zbirke, izvješće o praksi, uredno vođen Dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, (dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi)
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema prezentirati digitalizirane sadržaje izvješće o praksi, uredno vođen Dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, (dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi)
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema izraditi strategiju zaštite građe izvješće o praksi, uredno vođen Dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, (dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi)
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema samostalno izrađivati mrežne stranice izvješće o praksi, uredno vođen Dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, (dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi)
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema raditi na statističkom prikupljanju podataka, ubacivati podatke u softver za obradbu (Statistica, SPSS i sl.) izvješće o praksi, uredno vođen Dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, (dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Praktičan rad ne rezultira ocjenom, stoga se ne ocjenjuju pojedini dijelovi rada već se po izvršenju svih obveza prema praktičnom radu studentu daje potpis kojim se potvrđuje izvršenje svih predviđenih obveza. Uvjet za dobivanje potpisa je:

  • uredno vođen Dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju
  • pozitivno vrednovana praksa od strane mentora. Pozitivno ocijenjena praksa dokazuje se Potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi

Ukoliko mentor negativno ocijeni rad studenta na stručnoj praksi, studentu se uskraćuje potpis i u idućoj akademskoj godini mora ponovno odraditi kolegij Praktičan rad III, uz dogovor s voditeljem prakse s Odsjeka.

Svi obrasci (Dnevnik rada, Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi) mogu se pronaći u dokumentu Pravilnik o stručnoj praksi preddiplomskog studija Informatologije. 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Literaturu potrebnu za uspješno obavljanje praktičnog rada daje svaki mentor u ustanovi primatelju za konkretne zadatke koje studenti na stručnoj praksi trebaju izvršavati.

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Potpisan i ovjeren Dnevnik prakse te pozitivno ocijenjena praksa u Potvrdi o obavljenoj stručnoj praksi od strane mentora u ustanovi primatelju.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: