Praktičan rad I

 

Naziv kolegija:
Praktičan rad I
Šifra ISVU:
180623
Šifra MOZVAG:
IZZ207
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Badurina, Boris
0
60
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je praktičnog rada omogućiti studentima prve godine preddiplomskog studija Informatologije razvijanje i usvajanje praktičnih aspekata rada u informacijskim ustanovama kroz promatranje rada mentora i osobno iskustvo samostalnog rada, povezivanje teorijskih (stručnih i profesionalnih) spoznaja iz relevantnih kolegija s konkretnim primjerima stručne prakse, razvijanje osjećaja profesionalnosti, profesionalne odgovornosti i etike.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • izrađivati popise prema nekom od dogovorenih kriterija (u papirnom ili elektroničkom obliku)
  • zaduživati i razduživati knjižničnu građu
  • preslagivati građu prema dogovorenim kriterijima
  • grupirati građu prema dogovorenim kriterijima
  • inventarizirati građu
  • raditi tehničke poslove vezane uz otpis građe
  • raditi tehničke poslove vezane uz reviziju građe
  • raditi tehničke poslove obradbe i zaštite građe (umatanje, lijepljenje naljepnica, izrada knjižnih kartica, i sl.)

Sadržaj predmeta:

Studenti prve godine preddiplomskog studija Informatologije dužni su obaviti stručnu praksu. Cilj je stručne prakse studentima omogućiti uvid u praktičan rad različitih informacijskih ustanova, stjecanje praktičnih iskustava te povezivanje teorijskih znanja stečenih na nastavi s praktičnom primjenom u praksi.

Stručna se praksa provodi u svim vrstama informacijskih ustanova (knjižnice, arhivi, muzeji, knjižare, nakladničke kuće, tiskare, i sl.) i u drugim ustanovama koje u sklopu svoga poslovanja uključuju pohranu, organizaciju i korištenje informacija (banke, bolnice, telekomunikacijske kompanije, i sl.) te gdje studenti prve godine studija mogu primijeniti teorijska znanja stečena na nastavi do trenutka odlaska na praktičan rad.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje. postavljanje i rješavanje problema izrađivati popise prema nekom od dogovorenih kriterija (u papirnom ili elektroničkom obliku) izvješće o praksi, uredno vođen dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, (dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi)
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje. postavljanje i rješavanje problema zaduživati i razduživati knjižničnu građu izvješće o praksi, uredno vođen dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, (dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi)
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje. postavljanje i rješavanje problema preslagivati građu prema dogovorenim kriterijima izvješće o praksi, uredno vođen dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, (dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi)
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje. postavljanje i rješavanje problema grupirati građu prema dogovorenim kriterijima izvješće o praksi, uredno vođen dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, (dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi)
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje. postavljanje i rješavanje problema inventarizirati građu izvješće o praksi, uredno vođen dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, (dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi)
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje. postavljanje i rješavanje problema raditi tehničke poslove vezane uz otpis građe izvješće o praksi, uredno vođen dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, (dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi)
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje. postavljanje i rješavanje problema raditi tehničke poslove vezane uz reviziju građe izvješće o praksi, uredno vođen dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, (dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi)
praktičan rad u informacijskoj ustanovi sustavno opažanje i zaključivanje. postavljanje i rješavanje problema raditi tehničke poslove obradbe i zaštite građe (umatanje, lijepljenje naljepnica, izrada knjižnih kartica, i sl.) izvješće o praksi, uredno vođen dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju, pozitivno vrednovana praksa od strane mentora, (dokazuje se potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi)

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Izrada finalnog izvješća, Kontinuirno izvršavanje zadataka, Odrađena satnica (u ustanovi)

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Izrada finalnog izvješća 0,15 0%
Kontinuirno izvršavanje zadataka 0,35 0%
Odrađena satnica (u ustanovi) 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Praktičan rad ne rezultira ocjenom, stoga se ne ocjenjuju pojedini dijelovi rada već se po izvršenju svih obveza prema praktičnom radu studentu daje potpis kojim se potvrđuje izvršenje svih predviđenih obveza. Uvjet za dobivanje potpisa je:

  • uredno vođen Dnevnik prakse s potpisom mentora u ustanovi primatelju
  • pozitivno vrednovana praksa od strane mentora. Pozitivno ocijenjena praksa dokazuje se Potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi

Ukoliko mentor negativno ocijeni rad studenta na stručnoj praksi, studentu se uskraćuje potpis i u idućoj akademskoj godini mora ponovno odraditi kolegij Praktičan rad I, uz dogovor s voditeljem prakse s Odsjeka.

Svi obrasci (Dnevnik rada, Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi) mogu se pronaći u dokumentu Pravilnik o stručnoj praksi preddiplomskog studija Informatologije. 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Literaturu potrebnu za uspješno obavljanje praktičnog rada daje svaki mentor u ustanovi primatelju za konkretne zadatke koje studenti na stručnoj praksi trebaju izvršavati.

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Potpisan i ovjeren Dnevnik prakse te pozitivno ocijenjena praksa u Potvrdi o obavljenoj stručnoj praksi od strane mentora u ustanovi primatelju.

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: