Upravljanje znanjem

 

Naziv kolegija:
Upravljanje znanjem
Šifra ISVU:
229685
Šifra MOZVAG:
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Petr Balog, Kornelija
15
0
0
Feldvari, Kristina
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj predmeta je:

 • studente pobliže upoznati s upravljanjem znanjem (KM) kao disciplinom koja je usmjerena prema integriranoj identifikaciji, prikupljanju, vrednovanju, pronalaženju i dijeljenju informacijskih izvora jedne radne organizacije.
 • kod studenata razviti sposobnost kritičkog promišljanja o pročitanom, te istraživačke sposobnosti koje odgovaraju potrebama u okviru određene radne organizacije;
 • osposobiti studente da analiziraju promjenjiv teorijski kontekst u kojem se razvijaju istraživanja KM-a.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će razviti razumijevanje:

 • suvremenih teorija, načela i praksi upravljanja informacijama i znanjem
 • povijesti koncepta, te kakvu ulogu ima danas u suvremenim organizacijama
 • razvoja i primjene strategija upravljanja informacijama i znanjem
 • važnosti intelektualnog kapitala, te etičkih pitanja vezanih uz eksploataciju znanja u okviru organizacija
 • važnosti informacijske tehnologije u kombinaciji s ljudskim čimbenikom, te upravljanjem promjenama i organizacijskom kulturom kao sastavnim dijelovima uspješnog upravljanja znanjem

Sadržaj predmeta:

 Eksplicitno, implicitno i tacitno znanje. Razvitak, rast i perspektiva knowledge managementa. Novi modeli rada: radnici koji se bave znanjem (informacijski stručnjaci) i voditelji znanja (organizatori informacijskih procesa). Razlika između upravljanja znanjem i intelektualnim kapitalom. Stvaranje i razmjena informacija i znanja. Organizacija informacija i znanja, upravljanje znanjem i mjerenje. Stvaranje, organizacija i upravljanje u znanosti, obrazovanju, profitnim i neprofitnim organizacijama. Strategija razvoja knowledge managementa. Samoorganizirajući i samoučeći sustavi. Znanje, inovacija i ljudski resursi. Informacijske ustanove u digitalnome dobu: definiranje zadaća, razgraničenja djelatnosti. Problematika upravljanja znanjem o baštini; jedinica baštine – tumačenje fenomena i kritičko valoriziranje teorijskih koncepata. Planiranje razvoja infrastrukturnih jedinica, umrežavanje: izazovi i mogućnosti.

 

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • kritički analizirati materijalne i nematerijalne vrijednosti znanja u jednoj organizaciji
 • primijeniti tehničke i upravljačke koncepte da bi pokazali konceptualno razumijevanje postojanja alternativnih načina upravljanja informacijama i znanjem.
 • samostalno planirati i provesti istraživanje potrebno za pisanje seminarskog rada u okviru seminarskih raspravišta

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, mentorski rad, samostalni zadatci

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,29 0%
Kontinuirana provjera znanja 0,41 0%
Pohađanje nastave 1,08 0%
Seminarski rad 0,37 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene. Na usmeni ispit mogu izaći studenti koji nisu zadovoljni ocjenom, a do više im ocjene nedostaje 8 bodova (4% od ukupne ocjene).

Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: kontinuirana provjera znanja(45%): 90; aktivnost na nastavi (15%): 30; seminari (40%): 80.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110-125 ocjenskih bodova (55%-62%) = dovoljan (2), 126-159 ocjenskih bodova (63%-79%) = dobar (3), 160-179 ocjenskih bodova (80%-89%) = vrlo dobar (4), 180-200 ocjenskih bodova (90%-100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

1. Dalkir, K. Knowledge management in theory and practice. Cambridge, Mass.: MIT, 2011.

Dopunska literatura:

1. Newell, S.; M. Robertson; H. Scarbrough; J. Swan. Managing knowledge work and innovation. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2009.

2. Upravljanje znanjem 2.0.: priručnik za poduzeća. [Warszava]: Management Observatory Foundation, 2014. Dostupno na: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fbib.irb.hr%2Fdatoteka%2F740473.KM_2.0_HR.pdf&clen=4946727&chunk=true.   

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, napisanom seminarskom radu, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata; seminarske rasprave kojima se studentima omogućuje da iznesu primjedbe i prijedloge. Završna se kvaliteta provjerava studentskom anketom.

Ostale informacije: