Uvod u muzeologiju

 

Naziv kolegija:
Uvod u muzeologiju
Šifra ISVU:
220019
Šifra MOZVAG:
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Faletar, Sanjica
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

 

Predmet ima za cilj upoznati studente s osnovnim teorijskim konceptima i problemima muzeologije te (praktičnim) zadaćama i izazovima suvremene muzejske/baštinske profesije. Kroz ovaj se kolegij studenti upoznaju s povijesnim razvojem muzejske djelatnosti, zbirki i muzeja, s posebnim naglaskom na suvremene oblike (institucionalizirane) brige o baštini (npr. muzeji na otvorenom, ekomuzeji, virtualni muzeji itd.). Posebna se pozornost posvećuje konceptu muzejskog predmeta i baštine, njihovoj definiciji, tipologiji i obilježjima. Studenti se upoznaju s temeljnim muzejskim funkcijama (zaštita, istraživanje i komunikacija), pri čemu se posebna pozornost posvećuje muzejskoj dokumentaciji (primarna, sekundarna, tercijarna), izložbama (nastanak, tipologija, obilježja, evaluacija), animaciji i edukaciji. Studenti se nadalje upoznaju s organizacijskom strukturom muzeja (zbirke, odjeli), muzejskim prostorima, mrežom muzeja i matičnosti, osnovnim elementima muzejskog poslovanja i upravljanja (nabava, izlučivanje, osiguranje, korištenje; izvrsnost, akreditacija, procjena učinkovitosti, marketing)  te muzejskim osobljem (kustosi, konzervatori, dizajneri, pedagozi, volonteri itd.). Posebna se pozornost posvećuje muzejskim posjetiteljima/korisnicima (tipologija, motivacija, potrebe, očekivanja, iskustvo). Studenti se upoznaju s temeljnim obilježjima i načelima muzejske/baštinske profesije i etike, s naglaskom na ulogu i poslanje baštinskih ustanova u suvremenom društvu, te njihovu ekonomsku, kulturnu, obrazovnu i društvenu vrijednost (npr. kulturni identitet, kulturni turizam, osobni razvoj i kreativnost, društveno uključivanje,). Na seminarima se studenti osposobljavaju za kritičko razumijevanje i izlaganje o temeljnim fenomenima vezanim uz tematiku kolegija te provođenje manjeg projekta uz mentorstvo nastavnika i/ili vanjskog suradnika.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razumjeti osnovne teorijske koncepte muzeologije (povijesni razvoj, obilježja, ciljevi)
 • razumjeti povijesni razvoj muzejske djelatnosti i muzeja
 • razlikovati suvremene oblike (institucionalizirane) brige o baštini
 • razlikovati osnovne tipove i obilježja muzejskog predmeta i baštine
 • kritički razlikovati temeljne muzejske funkcije (zaštita, istraživanje i komunikacija)
 • postupak i oblike muzejske dokumentacije
 • izložbenu, animacijsku i edukacijsku zadaću muzeja
 • organizacijsku strukturu muzeja 
 • kritički analizirati muzejsko poslovanje i upravljanje
 • kompetencije i zadaće muzejskog osoblja (kustosi, konzervatori, dizajneri, pedagozi, volonteri itd.).
 • tipove, motivaciju, potrebe i očekivanja muzejskih posjetitelja/korisnika
 • etička načela i vrijednosti muzejske profesije
 • samostalno oblikovati manji projekt

Sadržaj predmeta:

Predmet obuhvaća sljedeće sadržaje: Muzeologija. Povijesni razvoj muzejske djelatnosti. Muzejska i baštinska djelatnost. Muzejski predmeti. Baština. Sabiranje i povijesni razvoj zbirki i muzeja. Tipologija muzeja i baštinskih ustanova. Muzejske funkcije. Muzejska dokumentacija. Izložbe. Animacija, Edukacija. Organizacijska struktura muzeja. Muzejsko poslovanje i upravljanje. Kompetencije i zadaće muzejskog osoblja. Muzejski posjetitelji/korisnici. Vrijednosti, poslanje i ekonomska, kulturna, obrazovna i društvena vrijednost baštinskih ustanova. Profesionalna etika.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, terenska nastava, mentorski rad

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
predavanja slušanje i aktivno sudjelovanje u nastavi
 • razumjeti osnovne teorijske koncepte muzeologije (povijesni razvoj, obilježja, ciljevi)
 • razumjeti povijesni razvoj muzejske djelatnosti i muzeja
 • razlikovati suvremene oblike (institucionalizirane) brige o baštini 
 • razlikovati osnovne tipove i obilježja muzejskog predmeta i baštine
 • kritički razlikovati temeljne muzejske funkcije (zaštita, istraživanje i komunikacija)
 • postupak i oblike muzejske dokumentacije
 • izložbenu, animacijsku i edukacijsku zadaću muzeja
 • organizacijsku strukturu muzeja
 • kritički analizirati muzejsko poslovanje i upravljanje
 • kompetencije i zadaće muzejskog osoblja (kustosi, konzervatori, dizajneri, pedagozi, volonteri itd.).
 • tipove, motivaciju, potrebe i očekivanja muzejskih posjetitelja/korisnika
 • etička načela i vrijednosti muzejske profesije
pismena provjera znanja
seminari izlaganje seminarskog rada i rasprava
 • razlikovati suvremene oblike (institucionalizirane) brige o baštini
 • izložbenu, animacijsku i edukacijsku zadaću muzeja
aktivno sudjelovanje na seminarima
projekt oblikovanje manjeg projekta
 • izložbenu, animacijsku i edukacijsku zadaću muzeja
 • samostalno oblikovati manji projekt
aktivno sudjelovanje
terenska nastava posjet odabranim muzejskim ustanovama
 • izložbenu, animacijsku i edukacijsku zadaću muzeja
 • organizacijsku strukturu muzeja
 • kompetencije i zadaće muzejskog osoblja (kustosi, konzervatori, dizajneri, pedagozi, volonteri itd.).
vođenje bilješki i aktivno sudjelovanje u seminarskim raspravama

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Projekt, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1 0%
Pohađanje nastave 1,15 0%
Projekt 0,4 0%
Seminarski rad 0,45 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene.

Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: 2 pismena ispita (75%): ukupno 150, seminarski rad (25%): 50.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110 − 125 ocjenskih bodova (55% − 62%) = dovoljan (2), 126 − 159 ocjenskih bodova (63% − 79%) = dobar (3), 160− 179 ocjenskih bodova (80% − 89%) = vrlo dobar (4), 180 − 200 ocjenskih bodova (90% − 100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Alexander, E. P.; Alexander, M. Museums in motion; an introduction to the history and functions of museums. AltaMira Press, 2008. (Odabrana poglavlja)
 2. Ambrose, T; Paine, C. Museum Basics. London : Routledge, 1993. (Odabrana poglavlja)
 3. Babić, D. O muzeologiji. novoj muzeologiji i znanosti o baštini. // Ivi Maroeviću baštinici u spomen / Vujić, Žarka ; Špikić, Marko (ur.). Zagreb : Zavod za informacijske studije, Odsjeka za informacijske znanosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 43-60.
 4. Etički kodeks za muzeje. Sarajevo ; Zagreb : International Council on museums, 2009.
 5. Falk, J. H. Identity and the Museum Visitor Experience. London : New York : Routledge, 2016. (Odabrana poglavlja)
 6. Gajski, A. et al. Muzeji i turizam: djelovanje muzeja kao dionika kulturnog turizma. Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti, 2011. URL: http://www.mint.hr/UserDocsImages/muzeji-t-1.pdf
 7. Gob, A.; Drouguet, N. Muzeologija : povijest, razvitak, izazovi današnjice.  Antibarbarus, Zagreb 2007. (Odabrana poglavlja)
 8. Hopper-Greenhil, E. Museums and their visitors. Routledge, 1994. (Odabrana poglavlja)
 9. Key Concepts in Museology. Paris: ICOM, Armand Colin, 2010. URL: http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Anglais_BD.pdf
 10. Maroević, I. Uvod u muzeologiju. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1993.  (Odabrana poglavlja)
 11. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju. // Narodne novine, br. 115/01.
 12. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi. // Narodne novine, br. 108/02.
 13. Running a musuem: A practical handbook. Paris : ICOM, 2004. (Odabrana poglavlja)
 14. Sandell, R. Museums and social inclusion. // Museum management and curatorship. 14, 2(1998), str. 410-418.
 15. Šola, T. Baštinske ustanove na razmeđu ili Gdje je granica između pravog muzeja i njegove zabavljačke inačice. // Drugi seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. / uredile M. Willer et al. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1998. Str. 24-31.
 16. Šola, T. Eseji o muzejima i njihovoj teoriji - prema kibernetičkom muzeju. Zagreb. Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a, 2003. (Odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:

 1. Babić, D. Iskustva i (skrivene) vrijednosti eko-muzeja. // Etnološka istraživanja. 14(2009), str. 221-236.URL: http://hrcak.srce.hr/44191
 2. Barnes, J. Engleska, Engleska. Zagreb : Celeber, 2000.
 3. Davis, Peter. Ecomuseums - sense of place. London; New York: Leicester University Press, 2011. (Odabrana poglavlja)
 4. Dempsey, Lorcan. Scientific, Industrial, and Cultural Heritage: a shared approach: a research framework for digital libraries, museums and archives. Ariadne Issue22 (2000). URL: http://www.ariadne.ac.uk/issue22/dempsey/intro.html (23.05.2006.).
 5. The educational role of the museum. / uredila E. Hooper Greenhill. London : New York: Routledge, 1999. (Odabrana poglavlja)
 6. Informatica museologica i Muzeologija (odabrani brojevi časopisa)
 7. Maroević, I. Zamjena za muzejske predmete. Informatica museologica. 16, 3-4(1986), str. 5-6. URL: http://hrcak.srce.hr/145637
 8. van Mensch, P. Muzeji i autentičnost. // Informatica museologica. 16, 3-4(1986), str. 2-4. URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=214473 
 9. Manual of Curatorship: A guide to museum practice.  / John M. A. Thompson & Douglas A. Bassett (Ed.). Butterworth Heinemann; 1992. (Odabrana poglavlja)
 10. McKenna-Cress, P.; Kamien, J. Creating exhibitions: Collaboration in the planning, development, and design of innovative experiences . Wiley; 2013. (Odabrana poglavlja)
 11. Museum professionals: A European frame of reference. Paris: ICOM, 2008.
 12. Service to people: Challenges and rewards: how museums can become more visitor-centered. New York: LWRD, 2000. (Odabrana poglavlja)
 13. Šola, T. Marketing u muzejima ili O vrlini i kako je obznaniti. Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2001. (Odabrana poglavlja)
 14. Šola, T. Nove tendencije u teoriji i praksi muzeja. Osječki zbornik. Osijek: Muzej Slavonije, 1989, 20, str. 267-275. URL: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/sola_nt.htm
 15. Towards the Museum of the Future. / Miles, R.; Zavala, L.(ed.). London : New York : Routledge, 1993. (Odabrana poglavlja)
 16. Vujić, Ž. Izvori muzeja u Hrvatskoj. Zagreb: Kontura,  2007. (Odabrana poglavlja)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: