Zapadna civilizacija – rani novi vijek

 

Naziv kolegija:
Zapadna civilizacija – rani novi vijek
Šifra ISVU:
205003
Šifra MOZVAG:
ID59
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Josipović, Igor
30
0
0
Lacković, Franjo
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je studente upoznati s pojmom zapadne civilizacije i procesom njezina  uspona u ranome novom vijeku, analizirati društveno-ekonomsko-vjerske prednosti i usporediti ju s ostatkom svijeta tijekom ranoga novog vijeka

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • protumačiti temeljni pojam zapadna civilizacija
 • objasniti društvene, gospodarske, političke i vjerske preduvjete uspona zapadne civilizacije u ranom novom vijeku
 • analizirati faze procesa uspona zapadne civilizacije u ranom novom vijeku
 • usporediti razvoj političkog istoka i zapada u svijetu u ranom novom vijeku
 • vrednovati utjecaj ekonomsko-tehnološkog napretka na uspon zapadne civilizacije
 • obraditi seminarsku temu

Sadržaj predmeta:

Određivanje pojma zapadna civilizacija, geografske, društvene i političke granice zapadne civilizacije, početak uspona tijekom renesanse, utjecaj katoličke crkve, analiza preduvjeta uspona zapadne civilizacije: razvoj kapitalizma, tehnološki napredak i industrijska revolucija, utjecaj protestantizma i protestantske radne etike, napredak u oružju i ratnoj taktici, građanske revolucije i razvoj građanskog društva, razvoj znanosti i umjetnosti; kolonizacija i osvajanje svijeta.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2. 1. Nastavna aktivnost 2. 2. Aktivnost studenta 2. 3. Ishod učenja 2. 4 Metoda procjene
seminarsko izlaganje
heuristički razgovor
rasprava
samostalna analiza literature
izlaganje
aktivno sudjelovanje u raspravi
protumačiti temeljni pojam zapadna civilizacija
 
aktivnost na nastavi
usmeni ispit
predavanje
seminarsko izlaganje
slušanje
izlaganje
objasniti društvene, gospodarske, političke i vjerske preduvjete uspona zapadne civilizacije u ranom novom vijeku
 
seminarski rad
samostalni rad
pismeni ispit
heuristički razgovor
rasprava
analiza primjera
aktivno sudjelovanje u raspravi
samostalna analiza literature
uspoređivanje primjera i zaključivanje
analizirati faze procesa uspona zapadne civilizacije u ranom novom vijeku
 
aktivnost na nastavi
usmeni ispit
pismeni ispit
heuristički razgovor
rasprava
analiza primjera
aktivno sudjelovanje u raspravi
samostalna analiza literature
uspoređivanje primjera i zaključivanje
usporediti razvoj političkog istoka i zapada u svijetu u ranom novom vijeku
 
aktivnost na nastavi
usmeni ispit
rasprava
upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature i izvora
rad na tekstu
aktivno sudjelovanje u raspravi
samostalna analiza literature i izvora
vrednovati utjecaj ekonomsko-tehnološkog napretka na uspon zapadne civilizacije
 
aktivnost na nastavi
 
seminarsko izlaganje izlaganje
samostalan rad na literaturi
obraditi seminarsku temu
 
seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave, Samostalni zadatak, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 20%
Pismeni/usmeni ispit 1 40%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Samostalni zadatak 0,2 20%
Seminarski rad 0,45 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihovoga rada, a prema detaljno razrađenim kriterijima vrednovanja s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Završni ispit je ocjena iz pismenog ispita i od usmenog ispita. Studenti iz svakog pojedinog elementa praćenja moraju zadovoljiti minimalno propisane kriterije s kojima su upoznati i koji su im javno dostupni.

Udjeli pojedinih elemenata vrednovanja u konačnoj ocjeni iskazani ECTS skalom ocjenjivanja:

aktivnost na nastavi 20%

seminarski rad 20%

samostalni zadaci 20%

pismeni/usmeni ispit 40%

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezani redovito pohađati nastavu (do 30% nastavnih sati izostanka), pripremiti za nastavni sat analizu zadanoga historiografskoga teksta, aktivno sudjelovati u raspravama na zadanu temu, samostalno rješavati seminarske i druge zadatke.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Niall Ferguson, Civilizacija: zapad i ostali, Profil, Zagreb, 2012.
 2. Jonathan Daly, The rise of western power, A comparative history of Western Civilisation, Bloomsbury Academic, London, 2014.

Dopunska literatura:

 1. Peter N. Stearns, Western civilisation in world history, Routledge, New York, 2003. (odabrana poglavlja)
 2. Joseph Needham, Kineska znanost i zapad: velika titracija, Školska knjiga, Zagreb, 1984. (odabrana poglavlja)
 3. Thomas E. Woods, Kako je katolička crkva izgradila zapadnu civilizaciju, Teovizija, Zagreb, 2009. (odabrana poglavlja)
 4. Scott Hamish (ur.), The Oxford handbook of erly modern european history 1350-1750, vol. 1, Oxford University Press, Oxford, 2015. (odabrana poglavlja)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta. Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: