Slavonski dijalekt

 

Naziv kolegija:
Slavonski dijalekt
Šifra ISVU:
191082
Šifra MOZVAG:
HJI30
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Ćurak, Silvija
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente sa zavičajnim idiomom, to jest s fonologijom, morfologijom i sintaksom slavonskoga dijalekta štokavskoga narječja. Također je cilj upoznati studente s prostorom na kojem se prostiru govori slavonskoga dijalekta te prepoznavanje slavonskoga dijalekta u pisanim i govorenim tekstovima kao i razumijevanje teksta na slavonskom dijalektu. Studenti će biti osposobljeni i za samostalni terenski dijalektni rad u sklopu istraživanja leksika slavonskoga dijalekta te pisanim i usmenim oblikovanjem rezultata dijalektološkoga istraživanja.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • definirati istraživanje zavičajnoga idioma,
 • napraviti terensko dijalektološko istraživanje temeljeno na suvremenoj metodologiji,
 • opisati slavonski dijalekt na svim jezičnim razinama (fonologija, morfologija, tvorba, sintaksa, leksik),
 • usporediti hrvatske štokavske dijalekte i poddijalekte,
 • napraviti samostalni opis mjesnoga govora slavonskoga dijalekta i usporediti ga s drugim mjesnim govorom slavonskoga dijalekta.

Sadržaj predmeta:

 • Štokavsko narječje i podjela na dijalekte
 • Slavonski dijalekt i podjela na poddijalekte
 • Slavonski dijalekt kroz povijest
 • Fonološke osobine slavonskoga dijalekta
 • Morfološke osobine slavonskoga dijalekta
 • Sintaktičke osobine slavonskoga dijalekta
 • Leksičke osobine slavonskoga dijalekta
 • Metodologija istraživanja slavonskoga dijalekta
 • Terensko istraživanje govora slavonskoga dijalekta
 • Jezični opis mjesnih govora

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,5 0%
Seminarski rad 1 0%
Usmeni ispit 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene u obzir se uzima ocjena ostvarena iz seminarskog rada i ocjena iz završnoga usmenog ispita: 50 % konačne ocjene čini ocjena iz seminarskog rada, a 50 % konačne ocjene čini ocjena iz završnoga usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene u obzir se uzima ocjena ostvarena iz seminarskog rada i ocjena iz završnoga usmenog ispita: 50 % konačne ocjene čini ocjena iz seminarskog rada, a 50 % konačne ocjene čini ocjena iz završnoga usmenog ispita.

 

Primjer oblikovanja konačne ocjene

Student/ica je ostvario/la ocjenu 4 iz seminarskog i 3 iz završnoga usmenog ispita. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (ocjena iz seminarskog rada x 0,5) + (ocjena iz završnoga usmenog ispita x 0,5).

U našem primjeru taj bi izračun izgledao ovako: (4 x 0,5) + (3 x 0,5) = 2 + 1,5 = 3,5 = 4.

Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila vrlo dobar (4).

Student/ica ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako ispuni dva uvjeta: (1) tijekom nastave pisano je i usmeno pripremio/la seminar; (2) bio/la je nazočan/na na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni:

 • napisati seminarski rad koji uključuje opis jednoga govora slavonskoga dijalekta,
 • redovito pohađati predavanja i seminare (dopuštena najviše tri izostanka),
 • položiti usmeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Dalibor Brozović, Suvremeno štokavsko narječje kao plod divergentnoga jezičnoga razvoja, Hrvatski dijalektološki zbornik, 7, Zagreb, 1985., str. 59–71.
 2. Stjepan Ivšić, Današńi posavski govor, Rad JAZU, 196, Zagreb, 1913., str. 124–254.
 3. Stjepan Ivšić, Današńi posavski govor, Rad JAZU, 197, Zagreb, 1913., str. 9–138.
 4. Josip Hamm, Štokavština Donje Podravine, Rad JAZU, 275, Zagreb, 1949., str. 5–70.
 5. Stjepan Sekereš, Govor Hrvata u južnoj Baranji, Hrvatski dijalektološki zbornik, 4, Zagreb, 1977., str. 323–484.
 6. Ljiljana Kolenić, Slavonski dijalekt, Croatica, 45–46, Zagreb, 1997., str. 101–117.

Dopunska literatura:

 1. Božidar Finka, Antun Šojat, O slavonskom dijalektu ekavskoga izgovora u okolici Vinkovaca, Rasprave Instituta za jezik, 2, Zagreb, 1973., str. 7–19.
 2. Ljiljana Kolenić, Šokački i bunjevački govori, u: Urbani Šokci 4, Šokačka grana, Osijek – Sombor, 2010., str. 215–223.
 3. Ljiljana Kolenić, Silvija Ćurak, Govor Vrbanje, Šokačka rič, 4, Vinkovci, 2007., str. 81–97.
 4. Iva Lukežić, Polazišta i teze za opis iločke skupine govora, Croatica, 42–43–44, Zagreb, 1996., str. 213–236.
 5. Loretana Farkaš, Tena Babić, Sintaktičke odlike glagolskih oblika u starih slavonskih pisaca, Šokačka rič, 7, Vinkovci, 2010., str. 141–165.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: