Govor našičkog kraja

 

Naziv kolegija:
Govor našičkog kraja
Šifra ISVU:
157563
Šifra MOZVAG:
HJI13
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Kolenić, Ljiljana
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

 • upoznati studente s jezičnim obilježjima govora našičkoga kraja,
 • ukazati na promjene u govoru u posljednjih pedesetak godina,
 • osposobiti studente na samostalno istraživanje i opis govora našičkoga kraja.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog predmeta studenti će moći:

 • opisati jezična obilježja govora našičkoga kraja na svim jezičnim razinama,
 • usporediti današnji govor s govorom našičkoga kraja prije pedesetak godina,
 • napraviti samostalno istraživanje određenoga govora u obliku seminarskoga rada.

Sadržaj predmeta:

 • Jezična obilježja podravskih govora (fonologija, morfologija, sintaksa, tvorba riječi, leksik)
 • Jezična obilježja govora našičkoga kraja (fonologija, morfologija, sintaksa, tvorba riječi, leksik)
 • Izrada i izlaganje seminarskih radova

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Pohađanje nastave 0,5 0%
Seminarski rad 2 0%
Usmeni ispit 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz kontinuiranoga praćenja, seminarskoga rada I završnog usmenog ispita: 25% konačne ocjene čini ocjena iz kontinuiranog praćenja, 40% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskoga rada, a 35% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga pisanog ispita.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90% –100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • terensko snimanje govora
 • izrada seminarskoga rada

 

 

Obavezna literatura:

 1. Stjepan Sekereš, Govor našičkog kraja, Hrvatski dijalektološki zbornik 2, Zagreb, 1966., str. 209–301.
 2. Stjepan Sekereš, Govori s nezamijenjenim jatom u našičkom kraju, Hrvatski dijalektološki zbornik 6, Zagreb, 1982., str. 497–501.

Dopunska literatura:

 1. Josip Ham, Štokavština Donje Podravine, Rad JAZU, 275, knj. 2, Zagreb, 1949., str. 5–70.
 2. Stjepan Ivšić, Šaptinovačko narječje, Rad JAZU, 168, Zagreb, 1907., str. 113–162.
 3. Ljiljana Kolenić, Slavonski dijalekt, Croatica, 45-46, Zagreb, 1997., str. 101–116.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Evaluacijski listići.

Ostale informacije: