Medijska pedagogija

 

Naziv kolegija:
Medijska pedagogija
Šifra ISVU:
188775
Šifra MOZVAG:
PDA206
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Miliša, Zlatko
30
0
0
Spasenovski, Nemanja
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje sosnovnim pojmovima medijske pedagogije, razvoj kritičkog mišljenja u medijskom okruženju te shvaćanje multidisciplinarnosti i interdisciplinarnosti znanosti koje se bave medijima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati osnovne pojmove (značenje suvremenog medija, odgoj/ili manipulacija, komunikacija i/ili manipulacija…..);
 • analizirati suvremeno medijsko okruženje; 
 • prosuditi utjecaj korisnika medija (djeca, posebice mladi…);
 • primijeniti temeljne sastavnice medijske pedagogije u praktičnom odgojno-obrazovnom radu;
 • primijeniti stečene medijske kompetencije;
 • identificirati različitost sustava vrijednosti kroz odgovornost i  kolegijalnost prema drugima.

Sadržaj predmeta:

Suvremeno medijsko okruženje i pedagogija: temeljni pojmovi, koncepti, ciljevi i zadaci: Mediji i pedagogija; Slobodno vrijeme i mladi; Reklame, časopisi za mlade; Propaganda; Indoktrinacija; Industrija zabave; Mediji i globalizacija; Ovisnost o medijima; Medijska pedagogija u užem i širem smislu; Uvod u medijsko obrazovanje, (Multi)medijska didaktika, Medijsko istraživanje, Medijska pismenost, Medijska etika; Medijska kultura i odgoj za medije.

Područja istraživanja:Moć medija i nemoć odgoja; Medijska istraživanja i istraživanja medija: pedagoške implikacije;Pozitivne strane interneta - zašto ga koristiti;Negative strane interneta - zašto ga koristiti selektivno; Internetske opasnosti za djecu i ovisnost o internetu; Sigurnost djece i mladih na internetu; Dvostruka uloga medija u odgojno-obrazovnom procesu; Medijska   komercijalizacija dokoličarenja; Mladi na raskršću ponašanja i vrijednosti; Psihopatološke deformacije poticane medijskom manipulacijom; Seksualna fiksacija i uloga medija; Manipulacija televizijom i njenim sadržajima za mlade;Reality show emisije  i manipulacija; Analiza medijskih sadržaja u čitankama za osnovne škole; Školski listovi- izvorište kreativnosti;Po(r)uke u animiranim filmovima za djecu; Poruke iz grafita; Medijsko seksualiziranje sadržaja za djecu i mlade: iste teme i poruke u listovima za tinejdžere i svjetskim uspješnicama; Djeca kao kolateralne žrtve medijskih natpisa;Strategije medijskih manipulatora.

Simboli u medijima, medijska komunikacija i medijske kompetencije: Obilježja simboličkih procesa u medijskoj komunikaciji; Aspekti i razlike medijske komunikacije i manipulacije; (Ne)značajnost mrežnih komunikacija, Uvod u teorije znakova i simbola sa stajališta semiotike;Subliminalne poruke i tehnike u medijima; Uloga medija u razvoju interkulturalne komunikacije; Pet dimenzija medijskih kompetencija:kognitivna dimenzija, etička, socijalna i estetska  kompetencija;  praktične - medijske radionice; Deset dana bez ekrana.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4.  Metoda procjene
Predavanje, grupna rasprava Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Definirati osnovne pojmove Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit               
Predavanje, grupna rasprava Analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje Analizirati suvremeno medijsko okruženje  Seminarski rad, pismeni i usmeni ispit, projektno istraživanje,
Suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak Postavljanje i rješavanje problema, izrada projekta, analiza izvora literature Prosuditi utjecaj korisnika
medija (djeca, posebice mladi…)
Aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad,
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, samostalni istraživački zadatak Postavljanje i rješavanje problema, izrada projekta, analiza izvora literature Primijeniti temeljne sastavnice medijske pedagogije u praktičnom odgojno-obrazovnom radu Seminarski rad, pismeni i usmeni ispit, projektno istraživanje,
zadatak čitanja i analize primjera, samostalni istraživački zadatak Postavljanje i rješavanje problema, izrada projekta, analiza izvora literature Primijeniti stečene medijske kompetencije završno izvješće
Samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, diskusija. Rasprava, aktivno sudjelovanje na nastavi, postavljanje i rješavanje problema, primjena naučenoga, rad u paru, oblikovanje pismenog rada Identificirati različitost sustava vrijednosti kroz odgovornost i  kolegijalnost prema drugima seminarski rad, aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 0%
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 1 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz seminara i ocjena iz završnog pismenog ispita: 40% konačne ocjene čini ocjena iz seminara, a 60% konačne ocjene čini ocjena iz završnog pismenog ispita. 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Aktivno i redovito sudjelovanje na nastavi. Izrada samostalnih praktičnih istraživačkih zadataka ili seminara.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Ciboci, L., Kanižaj, I., Labaš, D. (2011). Djeca medija, Od marginalizacije do stigmatizacije. Zagreb: Matica hrvatska.
 2. Ilišin, V., Marinović Bobinac, A., Radin, F. (2001). Djeca i mediji: Uloga medija u svakodnevnom životu djece.  Zagreb: DZZOMM i IDIZ.
 3. Malović, S. (2007). Mediji i društvo. Zagreb: Sveučilišna knjižara d.o.o.,
 4. Miliša, Z.  (2012). Tamna strana ekrana. Varaždin: TIVA- Tiskara Varaždin.
 5. Miliša, Z. (2006). Manipuliranje potrebama mladih. Zagreb: Markom.

Dopunska literatura:

 1. Baacke, D. (1977). Medienpädagogik. Tubingen: Max NiemeyerVerlag.
 2. Burdije, P. (2000).Narcisovo ogledalo. Beograd:Biblioteka Multimedia.
 3. Chomsky, N. (2002). Propaganda i javno mišljenje. Zagreb:Tri-dva-jedan.
 4. Hepp, A. (2006).Kultur – Medien – Macht, VSVerlagfürSozialwissenschaft.Wiesbaden:GmbH.
 5. Hoffmann, B. (2003).Medien pädagogik, Verlag Ferdinand Schöningh.Paderborn:GmbH.
 6. Miliša, Z., Nikolić, G. (2013). Sublimirane poruke i tehnike u medijima, Nova prisutnost, 11(2), str. 293-312.
 7. Miliša, Z. Vertovšek. N. i Tolić, M. (2009). Mediji i mladi.Zagreb:Sveučilišna knjižara.
 8. Miliša, Z,. Tolić, M. (2011).Addicted to mediaandmediamanipulation -  Sociopedagogicalimplicationsandprevention, Saarbrücken: LAP LAMBERT AcademicPublishingGmbH& Co. KG.
 9. Košir, M., Zgrabljić, N., Ranfl, R. (1999). Život s medijima: Priručnik o medijskom odgoju za roditelje, nastavnike i učitelje. Zagreb:Doron.
 10. Lipman, W. (1999). Javno mnijenje. Zagreb:Naprijed.
 11. Luhmann, N. (1991).TheTheoryofCommunication.AmsterdmanLoet: Leydesdorff.
 12. Perniola, M. (2004).Contro la comunicazione. Torino:GiulioEinaudi editore.
 13. Ružić, N. (2007). Nasilne scene na internetu, MediAnali, 2.
 14. Šušnjić, Đ. (1991). Ribari ljudskih duša. Beograd: Mladost.
 15. Teylor, F. (2006). Ispiranje mozga.Zagreb:Algoritam.
 16. Vujević, M. (2001). Politička i medijska kultura u Hrvatskoj. Zagreb:Školska knjiga.
 17. Zgrabljić- Rotar, N. (ur.) (2005). Medijska pismenost i civilno društvo. Sarajevo: Mediacentar.
 18. Willamson J. (2002).DecodingAdvertisments: IdeologyandMeaninginAdvertsing. MarionBoyarsPublishers- Reissue.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa, redovite konzultacije. Mentorsko-savjetodavni i praktični rad sa studentima tijekom održavanja nastave

Ostale informacije: