Američki modernizam

 

Naziv kolegija:
Američki modernizam
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DKI414
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Književnost i kulturni identitet
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Oklopčić, Biljana
120
0
60

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija analitičko propitivanje američkog modernizma i njegova mjesta u američkoj i svjetskoj književnosti, povijesti i kulturi. Naglasak će se staviti na strukturalna obilježja modernističke proze, poezije i drame, raznolikost modernističkih struja, odnos između modernističke umjetnosti i književnosti, te društveno-politički kontekst u kojem je američki modernizam nastao.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga kolegija studenti će moći:

 • definirati strukturalna obilježja moderne poetike, njezin odnos prema modernom svijetu, te društveno-politički kontekst njezina nastanka,
 • povezati dominantne kulturne trendove i događaje s obilježjima književnih djela nastalim u razdoblju modernizma,
 • staviti u odnos književna djela i kulturnopovijesno okruženje,
 • demonstrirati sposobnosti književnokritičkog promišljanja i interpretacije pročitanih književnih djela,
 • demonstrirati vještine pisanoga i usmenog izražavanja u okvirima tematike zadane predmetom,

Sadržaj predmeta:

Obuhvativši razdoblje između 1900. i 1945., kolegij proučava odnos između ključnih povijesnih (prohibicija, pokret za prava žena, svjetski ratovi, the Jazz Age, Velika depresija itd.), znanstvenih (Freudova psihoanaliza) i kulturnih (širenje potrošačkog društva, pojava filma itd.) događaja i književnosti. Kolegij će studente upoznati s najvažnijim književnim predstavnicima američkog modernizma (Faulkner, Fitzgerald, Hemingway, Frost, Langston i dr.).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje
seminar
slušanje, pisanje, razmišljanje, govorenje (usmeno izlaganje) definirati strukturalna obilježja moderne poetike, njezin odnos prema modernom svijetu, te društveno-politički kontekst njezina nastanka usmeni ispit
predavanje
seminar
multimedija i mreža
slušanje, pisanje, gledanje, razmišljanje, govorenje (usmeno izlaganje) povezati dominantne kulturne trendove i događaje s obilježjima književnih djela nastalim u razdoblju modernizma usmeni ispit
predavanje
seminar
multimedija i mreža
slušanje, pisanje, gledanje, razmišljanje, govorenje (usmeno izlaganje) staviti u odnos književna djela i kulturnopovijesno okruženje usmeni ispit
seminar
samostalni zadatci
slušanje, pisanje, prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, čitanje, razmišljanje, govorenje (usmeno izlaganje) demonstrirati sposobnosti književnokritičkog promišljanja i interpretacije pročitanih književnih djela usmeni ispit
pisani seminarski rad/referat
seminar
samostalni zadatci
slušanje, pisanje, prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, čitanje, razmišljanje, govorenje (usmeno izlaganje) demonstrirati vještine pisanoga i usmenog izražavanja u okvirima tematike zadane predmetom usmeni ispit
pisani seminarski rad/referat

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Usmeni ispit, Istraživanje, Referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 0%
Usmeni ispit 2 0%
Istraživanje 0,6 0%
Referat 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz referata i ocjena iz završnoga usmenog ispita: 20% konačne ocjene čini ocjena iz referata, a 80% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, referat, usmeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Malcolm Bradbury i Richard Ruland, From Puritanism to Postmodernism, Penguin Books, New York, 1992.
 2. William Faulkner, Krik i bijes, Globus, Zagreb, 1977.
 3. Scott F. Fitzgerald, Veliki Gatsby, Koprivnica, Šareni dućan, 2010.
 4. Robert Frost, Miris jabuka, ArTresor naklada, Zagreb, 2006.
 5. Walter Kalaidjian (ur.), The Cambridge Companion to American Modernism, Cambridge UP, Cambridge, 2005.

Dopunska literatura:

 1. Jennifer Ashton, From Modernism to Postmodernism: American Poetry and Theory in the Twentieth Century, Cambridge University Press, New York, 2005.
 2. Malcolm Bradbury i James McFarlane, Modernism, Penguin Books, Harmondsworth, 1976.
 3. Malcolm Cowley, A Second Flowering: Works and Days of the »Lost Generation«, Penguin, New York, 1984.
 4. Ernest Hemingway, A sunce izlazi, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1981.
 5. Hughes Langston, The Poems: 1921–1940, The University of Missouri Press, 2001.
 6. Sanja Nikčević (ur.), Antologija američke drame, AGM, Zagreb, 1993.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa

Ostale informacije: