Američko multietničko pismo

 

Naziv kolegija:
Američko multietničko pismo
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DKI406
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Književnost i kulturni identitet
2.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Oklopčić, Biljana
120
0
0
Runtić, Sanja
0
0
60

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznati studente s bogatstvom narativnih glasova, tema, motiva i žanrova prisutnih u afroameričkoj književnosti od njezina nastanka do danas te istražiti njihovu povezanost s kulturom i poviješću Afroamerikanaca. Naglasak će se također staviti na propitivanje uloge rase, roda, seksualnosti i klase u tvorbi afroameričkog kulturnog i književnog identiteta.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga kolegija studenti će moći:

 • definirati strukturalna obilježja afroameričke književnosti, društveno-kulturni kontekst njezina nastanka te njezino mjesto u kanonu američke književnosti,
 • povezati dominantne društvene i kulturne trendove i događaje s obilježjima afroameričke književnosti,
 • demonstrirati sposobnost književnokritičkog promišljanja i interpretacije pročitanih književnih djela,
 • provoditi načela rasne/etničke ravnopravnosti i jednakosti spolova,
 • demonstrirati vještine pisanoga i usmenog izražavanja u okvirima tematike zadane predmetom,
 • samostalno napisati znanstveni rad/referat u skladu s etičkim načelima akademske zajednice.

Sadržaj predmeta:

Kolegij naglašava važnost afroameričke književne tradicije u kontekstu suvremene američke i globalne kulture. Prateći njezin razvoj od početaka do danas, predmet pristupa afroameričkoj književnosti i kao specifičnom književnom obliku i kao mediju koji odražava suvremenu afroameričku i američku kulturu. Iščitavanjem afroameričkih tekstova (priče bivših robova, afroameričke duhovne pjesme, tekstovi Fredricka Douglasa, Bookera T. Washingtona, W. E. B. DuBoisa, Richarda Wrighta, Ralpha Ellisona, Lorraine Hansberry, Alice Walker, Toni Morrison i dr.) studenti će se upoznat s načinima na koje su Afroamerikanci pridonijeli, utjecali i promijenili američku kulturu i povijest.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje slušanje, pisanje, čitanje definirati strukturalna obilježja afroameričke književnosti, društveno-kulturni kontekst njezina nastanka te njezino mjesto u kanonu američke književnosti usmeni ispit
predavanje
multimedija i mreža
slušanje, čitanje, govorenje (diskutiranje) povezati dominantne društvene i kulturne trendove i događaje s obilježjima afroameričke književnosti usmeni ispit
seminar
mentorski rad
prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, čitanje, govorenje (usmeno izlaganje) demonstrirati sposobnost književnokritičkog promišljanja i interpretacije pročitanih književnih djela usmeni ispit
pisani seminarski rad/referat
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, čitanje, istraživanje, govorenje (diskutiranje) provoditi načela rasne/etničke ravnopravnosti i jednakosti spolova usmeni ispit
pisani seminarski rad/referat
samostalni zadatci
mentorski rad
prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, čitanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) demonstrirati vještine pisanoga i usmenog izražavanja u okvirima tematike zadane predmetom usmeni ispit
pisani seminarski rad/referat
samostalni zadatci
mentorski rad
prikupljanje podataka na zadanu temu, istraživanje, čitanje, pisanje samostalno napisati znanstveni rad/referat u skladu s etičkim načelima akademske zajednice pisani seminarski rad/referat

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje, Referat, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 0%
Istraživanje 0,6 0%
Referat 1 0%
Usmeni ispit 2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz referata i ocjena iz završnoga usmenog ispita: 20% konačne ocjene čini ocjena iz referata, a 80% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, referat, usmeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Dickson D. Bruce Jr., The Origins of African American Literature, 1680–1865, University Press of Virginia, Charlottesville i London, 2001.
 2. Ralph Ellison, Invisible Man, Vintage International, New York, 1980.
 3. Maryemma Graham, Cambridge Companion to the African American Novel, Cambridge UP, Cambridge, 2004.
 4. Toni Morrison, The Bluest Eye, Plume, New York, 1994.
 5. Alice Walker, Boja purpurna, Globus, Zagreb, 1987.

Dopunska literatura:

 1. Audrey Fisch, The Cambridge Companion to the African American Slave Narrative, Cambridge UP, Cambridge, 2007.
 2. Lorraine Hansberry, A Raisin in the Sun, New American Library, New York, 1988.
 3. Izbor iz poezije (Langston Hughes, Alice Walker, Margaret Walker, Natasha Trethewey).
 4. Angelyn Mitchell i Danille K. Taylor, The Cambridge Companion to African American Women's Literature, Cambridge UP, Cambridge, 2009.
 5. Richard Wright, Uncle Tom’s Children, Literary Classic of the United States, New York, 1991.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa

Ostale informacije: