Čitanje Biblije

 

Naziv kolegija:
Čitanje Biblije
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DKI213
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Književnost i kulturni identitet
1.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Šimić, Krešimir
120
0
60

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje s poviješću kanonizacije Biblije, izabranim biblijskim knjigama, njihovim poetološkim odrednicama i biblijskim književnim vrstama.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • opisati povijest kanonizacije Biblije,
 • definirati poetiku izabranih biblijskih knjiga,
 • definirati biblijske književne vrste,
 • primijeniti biblijsko-egzegetska znanja u analizi književnih djela s biblijskom tematikom.

Sadržaj predmeta:

 1. Povijest kanonizacije Biblije
 2. Podjela biblijskih starozavjetnih i novozavjetnih spisa
 3. Čitanje Biblije Jacka Milesa
 4. Knjiga Postanka 1–4
 5. Knjiga Postanka 22, 1–14
 6. Knjiga izlaska 3
 7. Knjiga izlaska 33
 8. Levitski zakonik 25
 9. Nehemija i Ezra
 10. Knjiga o Jobu
 11. Pjesma nad pjesmama
 12. Psalmi
 13. Knjiga proroka Izaije

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje slušanje, pisanje, govorenje (razgovor) opisati povijest kanonizacije Biblije usmeni ispit
predavanje slušanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) definirati poetiku izabranih biblijskih knjiga usmeni ispit
predavanje slušanje, pisanje definirati biblijske književne vrste usmeni ispit
seminar istraživanje, čitanje zadanih predložaka, razmišljanje, pisanje, govorenje (usmeno izlaganje) primijeniti biblijsko-egzegetska znanja u analizi književnih djela s biblijskom tematikom pisani seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 0%
Seminarski rad 1 0%
Usmeni ispit 2,6 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz seminarskog rada i ocjena iz završnoga usmenog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskog rada, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, seminarski rad, usmeni ispit

 

 

Obavezna literatura:

 1. Jeruzalemska Biblija, uredili Adalbert Rebić, Jerko Fućak i Bonaventura Duda, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1994.
 2. The Literary Guide to the Bible, ed. Robert Alter and Frank Kermode, Harvard University Press, 1987.
 3. Jack Miles, God: A Biography, Simon & Schuster, 1996.
 4. Wilfrid J. Harrington, Uvod u Bibliju, s engleskog preveo Mato Zovkić, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1991.
 5. Wilfrid J. Harrington, Uvod u Stari zavjet, s engleskog preveo Mato Zovkić, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1993.

Dopunska literatura:

 1. Adalbert Rebić, Stvaranje svijeta i čovjeka, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1996.
 2. Hans Robert Jauss, Teorija rodova i književnost srednjega vijeka, preveo Zdenko Škreb, Umjetnost riječi, XIV, 3, Zagreb, 1970, str. 327–352.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa

Ostale informacije: