Pitanja književne povijesti

 

Naziv kolegija:
Pitanja književne povijesti
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DKI110
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Književnost i kulturni identitet
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Brunčić, Dubravka
120
0
105

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija pružiti uvid u suvremenu teorijsku literaturu o književnoj historiografiji te utjecajima aktualnih rasprava na raščlambe različitih pitanja književne povijesti (povijesna naracija, povijesni diskurs, književni kanon, oblikovanje nacionalnoga i rodnog identiteta u književnoj povijesti).

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga kolegija studenti će moći:

 • objasniti specifičnosti književnopovijesnoga pripovijedanja,
 • objasniti obilježja različitih modela književne povijesti,
 • analizirati strategije oblikovanja književnoga kanona u književnoj historiografiji,
 • primijeniti stečene književnoteorijske spoznaje u samostalnoj analizi različitih književnih povijesti.

Sadržaj predmeta:

 1. Teorijska promišljanja književne historiografije
 2. Različite književnoteorijske koncepcije povijesti i rasprave o historiografiji (rekonstrukcionizam, konstrukcionizam, dekonstrukcionizam)
 3. Povijesni diskurs i pozicija povjesničarskoga subjekta
 4. Specifičnosti književnopovijesnoga pripovijedanja
 5. Kontekstualna i imanentna književna povijest
 6. Nacija i književnopovijesna naracija (Mihovil Kombol, Slavko Ježić, Antun Barac, Miroslav Šicel, Ivo Frangeš, Dubravko Jelčić, Slobodan Prosperov Novak)
 7. Oblikovanje i propitivanje književnoga kanona kao zadane konstante
 8. Rod i književni kanon (Dunja Detoni Dujmić i odabrane književne povijesti)

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje slušanje predavanja, čitanje, analiza literature objasniti specifičnosti književnopovijesnoga pripovijedanja usmeni ispit
predavanje
grupna rasprava
slušanje predavanja, čitanje, analiza literature, opservacijsko učenje, rasprava, sustavno opažanje i zaključivanje objasniti obilježja različitih modela književne povijesti usmeni ispit
predavanje
grupna rasprava
samostalni zadatci
mentorski rad
slušanje predavanja, čitanje, analiza literature, rasprava, postavljanje i rješavanje problema, sustavno opažanje i zaključivanje analizirati strategije oblikovanja književnoga kanona u književnoj historiografiji usmeni ispit
seminarski rad
samostalni zadatci
izlaganje referata
mentorski rad
postavljanje i rješavanje problema, čitanje, analiza literature, izrada referata primijeniti stečene književnoteorijske spoznaje u samostalnoj analizi različitih književnih povijesti seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Istraživanje, Referat, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 1 0%
Istraživanje 0,3 0%
Referat 1,7 0%
Usmeni ispit 2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz seminarskoga rada i ocjena iz završnoga usmenog ispita: 20% konačne ocjene čini ocjena iz referata, a 80% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito dolaženje na nastavu, priprema referata te redovito sudjelovanje u nastavi (sudjelovanje u analizama i raspravama).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Vladimir Biti, Strano tijelo pri/povijesti, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2000.
 2. John Guillory, Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation, The University of Chicago Press, Chicago, 1993.
 3. David Perkins, Is Literary History Possible?, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1991.
 4. Theoretical Issues in Literary History, Harvard University Press, Cambridge MA, 1991.

Dopunska literatura:

 1. Harold Bloom, The Western Canon, Macmillan, London, 1996.
 2. Claire Colebrook, New Literary Histories, Manchester University Press, Manchester/ New York, 1997.
 3. Lada Čale-Feldman / Ana Tomljenović, Uvod u feminističku književnu kritiku, Leykam international, Zagreb, 2012, str. 79–195.
 4. Rita Felski, The Gender of Modernity, Harvard University Press, Cambridge MA, 1995.
 5. Alun Munslow, Deconstructing History, Routledge, London / New York, 2006.
 6. Nation and Narration, Routledge, London/ New York, 1990.
 7. Marina Protrka, Stvaranje književne nacije, Filozofski fakultet, Zagreb, 2008.
 8. Dominick LaCapra, Rethinking Intellectual History, Cornell University Press, Ithaca/ London, 1983.
 9. Dominick LaCapra, History and Criticism, Cornell University Press, Ithaca/ London, 1985.
 10. Dominick LaCapra, History in transit: experience, identity, critical theory, Cornell University Press, Ithaca / London, 2004.
 11. Toril Moi, Seksualna/ tekstualna politika: feministička književna teorija, AGM, Zagreb, 2007.
 12. Hayden White, Tropics of Discourse, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1978.
 13. Hayden White, Metahistory, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1973.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: