Shakespeare

 

Naziv kolegija:
Shakespeare
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
DKI306
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Matek, Ljubica
120
0
60

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija čitanjem i analizom Shakespeareovih djela temeljito se upoznati s jednim od najutjecajnijih književnih autora, čija djela i danas predstavljaju važan dio intertekstualnog diskursa, ne samo književnih nego i drugih umjetničkih djela. Studenti će unaprijediti vještine kritičkog čitanja analizirajući Shakespeareove drame uz pomoć relevantnih teorijskih tekstova. Cilj je kolegija kroz diskusiju i analizu dovesti u vezu Shakespeareove književne tekstove s kontekstom u kojem su nastali kao i s nekim suvremenim književnim tekstovima u kojima odjekuju Shakespeareovi likovi i zapleti. U konačnici, cilj kolegija je omogućiti studentima da unaprijede i pokažu razumijevanje književnih i teorijskih tekstova te usmene i pisane analitičke vještine.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga kolegija studenti će moći:

 • kritički interpretiratii Shakespeareove drame u kontekstu njihova nastanka,
 • objasniti načine i razloge zbog kojih Shakespeareovi tekstovi odjekuju u suvremenim tekstovima,
 • objasniti na koji način književni tekstovi komentiraju i kritiziraju društveni status quo ili pak ljudsku narav uopće,
 • diskutirati o stereotipima koji nas okružuju,
 • primjenjivati etičke standarde pri izradi znanstvenih radova (izbjegavati neovlašteno kopiranje i plagiranje),
 • izgraditi vještine usmenoga i pisanog izlaganja,
 • pripremiti znanstveni rad.

Sadržaj predmeta:

Premda je i sâm crpio ideje i nadahnuće iz postojećih književnih djela, Shakespeare je stvorio likove i zaplete koji su postali arhetipski ne samo za angloameričku književnost nego književnost uopće. Prema riječima Mate Marasa, hrvatskog prevoditelja Shakespeareovih sabranih djela, Shakespeare je »genij pred čijom riječju zastaje dah. Jer osim puke priče i karakterizacije likova, Shakespeareovi stihovi najdublja su analiza čovjekove duše i tijela, krvav prikaz svega što se može proživjeti i osjetiti, sve to prožeto tajnovitom svemirskom glazbom koja se daruje svima nama, a opet izrečeno na iznenađujuće jednostavan i razumljiv način«. Tijekom kolegija, studenti će čitati neke od najvažnijih tragedija, komedija, romansi i povijesnih drama koje progovaraju o ljudskoj prirodi, ali i o važnim političkim, ekonomskim i kulturnim događajima Shakespeareova doba. Istodobno, naglasak će biti na iščitavanju navedenih tekstova uz pomoć relevantnih teorijskih tekstova, koji će studentima omogućiti da spoznaju višeslojnost Shakespearovih drama, kao i njihovu trajnu aktualnost.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) kritički interpretirati Shakespeareove drame u kontekstu njihova nastanka sudjelovanje u raspravama na nastavi seminara
pisani rad
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) objasniti načine i razloge zbog kojih Shakespeareovi tekstovi odjekuju u suvremenim tekstovima sudjelovanje u raspravama na nastavi seminara
pisani rad
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) objasniti na koji način književni tekstovi komentiraju i kritiziraju društveni status quo ili pak ljudsku narav uopće sudjelovanje u raspravama na nastavi seminara
pisani rad
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) diskutirati o stereotipima koji nas okružuju sudjelovanje u raspravama na nastavi seminara
pisani rad
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (diskutiranje), istraživanje primjenjivati etičke standarde pri izradi znanstvenih radova (izbjegavati neovlašteno kopiranje i plagiranje) sudjelovanje u raspravama na nastavi seminara
pisani rad
predavanje
seminar
samostalni zadatci
slušanje, čitanje, razmišljanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) izgraditi vještine usmenoga i pisanog izlaganja sudjelovanje u raspravama na nastavi seminara
pisani rad
mentorski rad čitanje, razmišljanje, istraživanje, pisanje, govorenje (diskutiranje) pripremiti znanstveni rad pisani znanstveno-istraživački rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Seminarski rad, Esej, Istraživanje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 0%
Seminarski rad 2 0%
Esej 0,6 0%
Istraživanje 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz eseja i ocjena iz završnog rada: 20% konačne ocjene čini ocjena iz eseja, a 80% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga znanstveno-istraživačkog rada.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Od studenata se očekuje:

 • da redovito pohađaju nastavu (prisutnost preko 70% je uvjet za potpis),
 • da na nastavu dođu potpuno pripremljeni i aktivno sudjeluju u raspravi,
 • da izrade dva samostalna rada (kraći esej i završni znanstveno-istraživački rad).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Frank Kermode, Shakespeareovo doba, Alfa, Zagreb, 2010.
 2. Stephen Greenblatt, Will u vremenu: kako je Shakespeare postao Shakespeare, Fraktura, Zagreb, 2010.
 3. Jonathan Gil Harris, Shakespeare and Literary Theory, Oxford UP, New York, 2001.

 

Lektira:

 1. William Shakespeare, Mjera za mjeru (bilo koje izdanje)
 2. –II-, Oluja (bilo koje izdanje)
 3. –II-, Na Tri kralja, ili kako hoćete (bilo koje izdanje)
 4. –II-, San Ivanjske noći (bilo koje izdanje)
 5. –II-, Rikard III. (bilo koje izdanje)
 6. –II-, Henrik V. (bilo koje izdanje)
 7. –II-, Kralj Lear (bilo koje izdanje)
 8. –II-, Othello (bilo koje izdanje)

Dopunska literatura:

 1. The Norton Shakespeare, ur. Stephen Greenblatt i dr., New York, Norton, 2008.
 2. Political Shakespeare: Essays in cultural materialism, ur. Jonathan Dollimore i Alan Sinfield. Manchster UP, Manchester, 1996.
 3. Jan Kot, Šekspir naš savremenik, Svjetlost, Sarajevo, 1990.
 4. The Norton Anthology of Theory and Criticism, ur. Vincent B. Leitch, Norton, New York, 2010.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa

Ostale informacije: