Jezično izražavnje 2

 

Naziv kolegija:
Jezično izražavnje 2
Šifra ISVU:
101619
Šifra MOZVAG:
MAP115
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
mađarski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lehocki-Samardžić, Ana
0
15
0
Kolić, Marko
0
45
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija razvijanje jezične kulture i svjesne uporabe jezika, upoznavanje jezičnog standarda mađarskog jezika i primjena u praksi.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenog kolegija, studenti će moći pravilno se izražavati na standardnom mađarskom jeziku; definirati pojam jezičnog izražavanja i nabrojati najveće probleme u izražavanju na mađarskom jeziku te ponuditi rješenja za iste.

Sadržaj predmeta:

Slojevi u jeziku, okomito i vodoravno raslojavanje jezika; stilovi u jeziku; razine i nijanse stila; službena uporaba jezika u govorenoj i pisanoj formi – vježbe na primjerima; medijski žanrovi – vježbe na primjerima; stručni tekstovi iz javnog života – gramatičke i stilske vježbe; samostalno stvaranje stručnih tekstova na zadanu temu; osnovni principi mađarskog pravopisa u odnosu na hrvatski (uočene razlike svjesno koristiti u cilju izbjegavanja pogrješaka); služenje pravopisnim pomagalima (priručnici i njihova uporaba); jezični bonton (pozdravi, oslovljavanje i titule).

Problemi u jezičnom izražavanju dijalekatnih govornika (Mađari u Hrvatskoj) i moguća rješenja istih: pretjerana uporaba glagolskih pridjeva po uzoru na hrvatski jezik; stvaranje pasivnih oblika po uzoru na hrvatski jezik i rješenja za izbjegavanje istog; pravilna uporaba odnosnih zamjenica aki, ami, amely; ugradnja stranih riječi u mađarski izričaj, npr. feeling, happy...načini izbjegavanja stranih riječi; „mađariziranje“ stranih riječi, npr. spray-permet, grapefruit-citrancs, hot-dog-pornóka, body-building-testépítés, solarium-fényfürdő, jet-ski-vizi-robi, surf-szélvitorlás, snack-bar-gyors harapó; izbjegavanje pleonazma i tautologije; psovke u jeziku; hiperkorektnost (prenaglašavanje slogova, uporaba indikativa na mjestu imperativa); nepravilna uporaba člana (nema ga ispred osobnih imena, a u razgovornom jeziku je stalno prisutan na tim mjestima), nepravilna i pretjerana uporabama glagolskih prefikasa.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 2 0%
Kontinuirana provjera znanja 3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna ocjena proizlazi iz sljedećih elemenata:

izvršavanje zadataka na nastavi izvan nje – 40 % bodova

kolokviji – 60 %

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Grétsy László: Nyelvművelő kéziszótár. Tinta Kiadó. Budapest, 2005.

Grétsy László: Nyelvművelő kézikönyv. Nyelvtudományi Intézet, Akadémiai Kiadó, 1985.

Hernádi Sándor: Beszédművelés. Osiris Kiadó. Budapest, 1999.

Dopunska literatura:

Balázs Géza: Magyar nyelvhelyességi lexikon. Corvina Kiadó, 2002.

Jakab István: Anyanyelv és magyarságtudat: nyelvi ismeretek és nyelvhasználati tanácsok. Madách Posonium, Pozsony, 2006.

Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Dunakanyar Kiadó. Budapest. 2000; 140-143.p.

Szabó László: Nyelvművelés, beszédtechnika. Gazdasági Akadémia. Budapest, 2003.

Szeli István: Nyelvünk, kultúránk, nyelvi kultúránk. Fórum. Újvidék, 1997.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Priručnikom za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima sa svrhom vrednovanja rada nastavnika.

Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom izvođača kolegija i sustručnjaka na Studiju mađarskog jezika i književnosti.

Ostale informacije: